Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.12.2014, 21:50 - Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania niechrześcijańskie

Moja szczerze umiłowana córko, przynoszę wam dziś wiadomości, które rozświetlą wasze serca. Wy, Moi umiłowani uczniowie, wierni Mojemu Świętemu Słowu, otrzymacie ode Mnie szczególne łaski. Te Łaski, które będą wylewane na tych wszystkich, którzy cierpią w Moje Święte Imię, przyniosą wam niezwykłe pocieszenie w próbach, które stoją przed wami.
Daję wam również Łaskę uratowania tych wszystkich biednych, zdezorientowanych, wprowadzonych w błąd i niespokojnych dusz, które wyrzucają Mnie ze swojego życia. Wasze modlitwy i wasza wytrwałość są wszystkim, czego potrzebuję, żebyście Mi ofiarowali na przebłaganie za takie dusze. Ten Dar jest niezwykły i przyznaję go, ponieważ wkrótce wśród wszystkich wyznań chrześcijańskich wytworzy się zamieszanie na tak wielką skalę, że wielu Mnie opuści.
Tak jak rekruci wstępują do armii, gotowi na wojnę, ludzie będą dołączać do nowej religii, udającej chrześcijańską i określanej jako religię dla ludu - religię przygarniającą silnych, słabych i wszystkich grzeszników, o której będzie się mówiło, że jest ponad wszelkimi politycznymi podziałami. Wielu będzie sądziło, że wspiera swoją własną religię, ale Mnie opuszczą. Droga do tego wielkiego oszustwa została przetarta, a przywódcy nowej religii już zostali wyznaczeni. Bez rozgłosu, pracowicie i zdecydowanie posiali nasiona w wielu krajach już jakiś czas temu i wkrótce będą widoczne efekty.
Ta nowa religia będzie postrzegana jako współczująca. Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania niechrześcijańskie i by obronić ten ruch, zostaną przedstawione wszelkie przekonujące kłamstwa. Boże prawa zostaną całkowicie zignorowane i zostaną podjęte wszelkie próby usprawiedliwienia tego nowego podejścia do powszechnej ewangelizacji.
Mowy wygłaszane przez nich w Moim Kościele, w obronie zmian, których wprowadzenie będzie niezbędne w pierwszej części tej nowej pseudo-doktryny, będą wykazywać wyraźne cechy fałszu. Słowa użyte do opisania Mojego Nauczania nie będą brzmiały znajomo dla chrześcijan, którzy naprawdę Mnie znają. Język używany, by mówić o Mnie będzie poniżał i obrażał Moją Boskość.
Znam Moich, a oni Mnie znają. Znam Moich wrogów, a oni powiedzą każdemu, kto będzie ich słuchał, że Mnie znają. Gdy Moi wrogowie, którzy będą twierdzić, że są ode Mnie, będą wyrażali się o Mnie lekceważąco, nie okażą szacunku Mojemu Słowu lub będą próbowali na nowo je zdefiniować, bądźcie czujni. Gdyż nawet Mój najbardziej przebiegły wróg potknie się, ponieważ wszystko, co pochodzi od Mojego przeciwnika zawsze wprowadza zamieszanie. Wszystko, co pochodzi od Boga i gdzie Duch Święty jest obecny, nigdy, w żaden sposób nie wyśmiewa Mnie, Jezusa Chrystusa.
Gdy będziecie świadkami zamieszania w Moim Kościele i świadkami nowej doktryny, która szanuje potrzeby i pragnienia ludzi, to nic, co ona przyniesie, nie będzie odczuwane jako dobre. Wy, Moi drodzy wyznawcy będziecie niespokojni, przestraszeni i przepełnieni smutkiem. To właśnie z powodu tych przyszłych rzeczy, dam tym z was, którzy naprawdę Mnie kochają, Łaski, aby pomóc Mi ratować dzieci Boże z tej wielkiej obrzydliwości, która wkrótce podniesie swój szkaradny łeb.
Przyjmijcie Moje Dary; Moją Obietnicę, którą wam teraz przynoszę, że wam pomogę i będę was prowadził. Moje Słowo zostało dane ludzkości dawno temu. To Słowo nie jest nowe. Człowiek, który coś do niego dodaje i je zmienia, bardzo będzie cierpiał. Zostało to przepowiedziane w Biblii i teraz dokładnie to się wydarzy. Moje Słowo zostanie zmanipulowane przez Mojego przeciwnika, a świat będzie łykał kłamstwa, które z tego wynikną.
Wasz Jezus


11th December 2014, 21:50 - The new religion for all people will draw non-Christian faiths

My dearly beloved daughter, I bring you news today that will lighten your hearts. You, My cherished disciples, loyal to My Holy Word, will be given special graces by Me. These Graces, which will be poured over all those who suffer in My Holy Name, will bring you extraordinary comfort in the trials, which lie ahead.
I give you also the Grace to save all those poor confused, misled and agitated souls who have cut Me out of their lives. Your prayers and your perseverance are all that I need when you offer these up to Me in atonement for such souls. This Gift is an extraordinary one and I grant this because very soon a confusion of such magnitude will stir amongst all Christian faiths, that many will desert me.
Like recruits joining an army, ready for war, people will sign up to a new religion, disguised as a Christian one, which they will refer to as the people's religion - a religion to embrace the strong, the weak and all sinners, which they will say crosses all political divides. Many will believe that they are supporting their own but they will desert Me. The way for this great deceit has now been forged and leaders in the new religion have already been appointed. Silent, diligent and determined, they planted the seeds in many nations some time ago and soon the results will be seen.
The new religion will be seen as compassionate. The new religion for all people will draw non-Christian faiths and every convincing lie will be put forward to defend this movement. God's laws will be ignored completely and every attempt to justify their new approach to global evangelism will be made.
Speeches presented by those in My Church, to defend the changes, which will be needed to introduce the first part of this new pseudo-doctrine, will have a distinctive falsity. Words used to describe My Teachings will not be familiar to Christians who truly know Me. The language used, when referring to me, will be degrading and insulting to My Divinity.
I know My Own and they know Me. I know My enemies and they will say that they know Me, to anyone who will listen to them. When My enemies, who say that they are of Me, who speak disparagingly of Me, who show little respect for My Word or who try to re-define it, be alert. For even the most cunning enemy of Mine will trip himself up because anything that comes from My adversary will always confuse. Anything that comes from God, and where the Holy Spirit is present, will never mock Me, Jesus Christ, in any way.
Once you witness confusion in My Church and witness a new doctrine, which honours man's needs and desires, then nothing that it yields will feel right. You, My dear followers, will be unsettled, frightened and full of sorrow. It is because of these things to come that I give those of you who truly love Me, the Graces to help Me to save God's children from this great abomination, soon to rear its ugly head.
Accepts My Gifts; My Promise to help you and to guide you, which I bring you now. My Word was given to humanity long ago. The Word is not new. The man who adds to it and changes it will suffer greatly. This has been foretold in the Holy Bible and now this is exactly what will happen. My Word will be tampered with by My adversary and the world will swallow the lies, which will come about as a result.
Your Jesus