Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.12.2014, 23:00 - Dokonawszy dobrego uczynku, nic o tym nie mówcie

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy mówią, że pochodzą ode Mnie i są pobłogosławieni Duchem Świętym, są łatwo identyfikowani przez tych, którzy mają prawdziwe rozeznanie. Oni nigdy nie będą skupiali uwagi na sobie ani szukali pochlebstw. Nigdy nie będą gonili za popularnością, ani nie będą powszechnie lubiani, bowiem kiedy przemawiają Głosem Boga ściąga to na nich wiele krytyki, ponieważ Prawda jest znienawidzona przez świecki świat.
Słowo Boże zawsze będzie miało swoich krytyków i nigdy nie będzie przyjmowane z entuzjazmem przez świecki świat. Kiedy przyjdzie ten dzień, gdy będziecie świadkami zlania się Mojego Kościoła ze świeckim światem, miejcie się na baczności. Moi słudzy, którzy pozostają Mi wierni i którzy publicznie głoszą Słowo, tak jak je przekazano ludzkości w Świętej Biblii, nigdy nie są popularni. Mogą być tolerowani, ale ich głosy rzadko są wysłuchiwane, a Prawda jest zazwyczaj odrzucana z pogardą.
Są wśród was tacy, którzy promują siebie jako nauczycieli Mojego Słowa, a rozpowszechniają nieprawdę na temat Słowa Bożego, choć ukrywają ją za starannie dobranymi słowami. Wiem, dlaczego to robicie i nie jest to po to, aby pomóc Mi ratować dusze. Zamiast tego pragniecie odciągnąć dusze ode Mnie, bo jesteście przeciwko Mnie.
Do zdrajców Mojego Kościoła, także świeckich, mówię to. Zatroszczcie się o własny ogród, gdyż jest zaniedbany, a jego gleba jest nieurodzajna. Chwasty się zakorzeniły, a zdrowe rośliny nie będą rosły dopóki nie wykopiecie zgnilizny i nie wymienicie gleby na nową i użyźnioną. Dopiero wtedy, gdy odnowicie swój ogród i zaczniecie wszystko od nowa, wasz ogród będzie mógł ponownie rodzić życie. W przeciwnym razie nie będzie w nim żadnego życia i wszystko co w nim jest obumrze. Zniszczycie nie tylko swoje życie, lecz także tych, którzy są blisko was, gdyż Mój przeciwnik nie jest lojalny nawet względem tych, których chwyta jako niewolników do wykonywania na Mnie swojej zemsty.
Ci, którzy są Moi, pod wieloma względami są tacy jak Ja. Im bliżej są Mojego Serca, tym gorliwiej Mnie naśladują. Będą pokorni, ponieważ nigdy nie umieliby się chwalić swoją wiedzą o Mnie. Mówią tylko to, co Ja bym powiedział, a jest to Prawda, nawet wtedy, gdy ściąga ona na nich nienawiść. Czuliby się nieswojo, gdyby byli wywyższani czy chwaleni za dobre uczynki, które spełniają, gdyż nie to jest ich celem. Oni dążą jedynie do wykonywania Mojej Świętej Woli.
Głosy, które krzyczą "spójrzcie na mnie - jestem sługą Boga" i które dumnie ukazują dobre dzieła, które czynią w Moje Imię, tak aby je zobaczył cały świat, napawają Mnie wstrętem. Dokonawszy dobrego uczynku przejdźcie do kolejnego zadania - i nic o tym nie mówcie. Nie szukajcie pochwał, gdyż to Moje Dzieło wykonujecie. Wszystkie dobre uczynki dokonywane w Moje Imię muszą być Mi ofiarowane w pokornym poddaniu.
Nigdy nie wolno się wam wywyższać w Moje Imię, gdyż brzydzę się tym. Kiedy służycie Bogu, służycie Jego ludowi i musicie dziękować Mu, że daje wam łaskę, abyście to robili. Nie możecie mówić, że dokonujecie takich czynów w Moje Imię, jeśli szukacie podziękowań, uznania czy pochwał od innych. Jeśli tak postępujecie, jesteście obłudnikami.
Wasz Jezus


16th December 2014, 23:00 - For every good deed you do, say nothing.

My dearly beloved daughter, those who say they come from Me, who are blessed with the Holy Spirit, are easily identified by those with true discernment. They will never look for personal attention or adulation. They will never seek popularity, nor will they be popular, for when you speak with the Voice of God it brings them much criticism because the Truth is despised by the secular world.
The Word of God will always have its detractors and it is never embraced, enthusiastically, by a secular world. When the day comes that you witness the merging of My Church and the secular world, be on your guard. My servants who remain loyal to Me and who publicly proclaim the Word, as it was given to humanity in the Holy Bible, are never popular. They may be tolerated but their voices are rarely heard and the Truth is usually dismissed with disdain.
There are those amongst you who promote yourselves as being teachers of My Word, who spread untruths about the Word of God, though you hide behind carefully chosen words. I know why you do this and it is not to help Me to salvage souls. Instead, you desire to draw souls away from Me, for you are against Me.
To the traitors of My Church, including the laity, I have this to say. Look after your own garden for it is neglected and the soil is infertile. Weeds have taken root and healthy plants will never grow unless you dig out the rot and replace the soil with a new and fertilized one. Only when you renovate your garden, and start afresh, can your garden yield life again.
Otherwise there will be no life and all things in it will die. You will destroy not only your own life but those close to you for My adversary has no loyalty, even to those he seizes as slaves to carry out his vengeance against Me.
Those who are Mine are like Me, in many ways. The closer they are to My Heart, the more they emulate Me. They will be humble for they could never boast of their knowledge of Me. They speak only what I would speak and that is the Truth, even when it draws hatred upon them. They would find it very uncomfortable to be elevated or praised for any good works they do for that is not their purpose. They seek only to do My Holy Will.
The voices that shout "look at me - I am a servant of God" and who display proudly, for all the world to see, the good works that they do in My Name, disgust Me. For every work of charity you complete, move on to the next task - and say nothing. Seek no praise, for it is My Work you do. All good deeds, carried out in My Name, must be offered up to the Me in humble servitude.
You must never exalt yourself in My Name for this is abhorrent to Me. When you serve God, you serve His people and you must give thanks to Him for giving you the grace to do these things. You cannot say you carry out such deeds in My Name if you seek thanks, appreciation or praise from others. If you do this, then you are a hypocrite.
Your Jesus