Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.12.2014, 16:25 - Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie

Moje drogie dzieci, miłość mojego Syna nigdy nie jest bardziej obecna, niż podczas Bożego Narodzenia.
W tym czasie, podczas świętowania Jego Narodzin, wylewa On na dusze swoją Miłość. W tym czasie musicie żyć Miłością, która została wam dana, oczywiście, jako dzieciom Bożym. Musicie pielęgnować Dar Miłości, który pochodzi od Boga i dzielić ten dar ze wszystkimi, których znacie.
Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie w duszach wszystkich dzieci Bożych i to w tym czasie musicie uznać, że miłość zaczyna się w rodzinie. Mój Syn urodził się w rodzinie i nie było to bez powodu. Bóg objawił się - nie jako jednostka wysłana na Misję bez bliskich Mu osób, ale w Świętej Rodzinie.
Miłujcie wasze rodziny i wybaczajcie przeszłe grzechy. Kochajcie wszystkich, także tych, którzy was nienawidzą. Możecie przezwyciężyć nienawiść poprzez dzielenie się miłością i choć czasem może to być trudne, staniecie się z tego powodu silniejsi i osiągniecie pokój. Nienawiść jest negatywną emocją i wyczerpuje duszę, czyniąc ją głęboko nieszczęśliwą. Zżera ona jądro duszy, aż ta nie umrze. Nie wolno wam dopuścić, aby nienawiść oddzieliła was od Daru Miłości, który jest najpotężniejszą Łaską, ponieważ pochodzi od Boga.
Miłujcie się wzajemnie, tak jak Bóg miłuje każdego z was w to Boże Narodzenie. Módlcie się za tych, którzy dokonali niegodziwych czynów przeciwko wam i proście mojego Syna, aby uwolnił was od ciężaru nienawiści.
Miłość Boga w całej swojej chwale jest doświadczana w rodzinie, która kwitnie Miłością. Takie rodziny, mające tyle szczęścia, by czuć miłość wzajemną, muszą szerzyć miłość wśród innych, którzy nie posiadają miłości w swoim życiu. Osoba, która wychowuje się w kochającej rodzinie i kocha czułym sercem, porusza dusze innych. W ten sposób miłość Boża się szerzy - z wnętrza łona rodziny.
To z serca kochającej się rodziny mój Syn, Jezus Chrystus, wyruszył w swoją Misję na ziemi, aby odkupić człowieka z grzechu. I tak, w to Boże Narodzenie, proszę, abyście się wzajemnie miłowali i prosili mojego Syna, aby błogosławił wszystkim rodzinom łaskami, byście się bardziej wzajemnie miłowali.
Miłość, która jest obecna w rodzinie może pokonać wszelkie przeszkody stawiane przed nią przez szatana. To właśnie rodziną - fundamentem Miłości Bożej - pogardza szatan. To rodzina jest celem złego ducha i zrobi on wszystko, aby zniszczyć komórkę rodzinną.
Miłość i jedność w rodzinie jest wielkim Darem z Nieba i musicie dążyć do tego, byście zawsze, w każdym czasie pozostawali w jedności.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia


20th December 2014, 16:25 - Mother of Salvation: The Gift of Love is intensified at Christmas

My dear children, the Love of my Son is never more prevalent than it is at Christmas.
At this time, during the celebration of His Birth, He floods souls with His Love. It is at this time that you must live the Love that was given to you, naturally, as children of God. You must cherish the Gift of Love, which comes from God and share this Gift with everyone you know.
The Gift of Love is intensified at Christmas in the souls of all God's children and it is at this time you must acknowledge that love begins in the family. My Son was born into a family and this was for good reason. God manifested Himself - not as an individual sent on a Mission, with no one close to him, but within the Holy Family.
Love your families and forgive past transgressions. Love all those, including those who hate you. You can overcome hatred by sharing love and while this may be difficult at time, you will be stronger for it and at peace. Hatred is a negative emotion and drains the soul with a deep sense of unhappiness. It eats away at the core of the soul until it dies. Do not allow hatred to separate you from the Gift of Love, which is the most powerful Grace, because it comes from God.
Love one another, as God loves each one of you this Christmas. Pray for those who have carried out any wicked act against you and ask my Son to relieve you of the burden of hatred.
God's Love in all its glory is witnessed in the family, which thrives on Love. Such families, fortunate enough to feel love for each other, must spread this love to others who do not have love in their own lives. The person who are reared in a loving family, and who loves with a tender heart, touches the souls of others. This is how God's Love is spread - from within the bosom of the family.
It was from the heart of a loving family, that my Son, Jesus Christ, set about in His Mission on earth to redeem man from sin. And so, this Christmas, I ask that you love one another and ask my Son to bless all families with the graces to love each other more.
The love that is present in a family can overcome all obstacles placed before it by Satan. It is the family - the foundation of God's Love - that is despised by Satan. It is the family that is targeted by the evil one and he will do anything to destroy the family unit.
Love and unity in a family is a great Gift from Heaven and you must strive, always, to remain united at all times. Your Beloved Mother
Mother of Salvation