Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.12.2014, 16:55 - Dzień, kiedy przyjdę w Moim Bożym Miłosierdziu będzie dniem oświecenia

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do Moich ukochanych wyznawców w tym szczególnym czasie, aby przyszli do Mnie i pozwolili, bym ich osłonił Moją Najdroższą Krwią. Oddałem swoje Życie na ziemi jako znak Mojego Miłosierdzia i poruszę góry, oceany i wstrząsnę ziemią, gdy przyjdę ponownie, by przyprowadzić wszystkich do Mnie.
Kocham was i przynoszę wam wielkie Błogosławieństwa i pocieszenie, gdy przygotowuję się na Mój Czas. Niech wasze serca Mnie powitają. Pozwólcie, aby Moja Miłość do was przeniknęła serca wszystkich dzieci Bożych, w tym także tych, którzy was prześladują w Moje Święte Imię. W to Boże Narodzenie przynoszę wam pokój i zapewniam, że Mój Czas jest bardzo bliski. Przyjdę niebawem okazać wam Moje Miłosierdzie. Zwracam się do tych z was, którzy lekceważycie Mnie poprzez tę Misję: przeszyję wasze zatwardziałe serca darem Ducha Świętego. Wkrótce wszelkie wątpliwości, jakie może musicie odczuwać oraz wasz ciężar zostaną wam zabrane. Do tego czasu będziecie znosić ból rozłąki ze Mną, narzucony wam przez króla kłamstw, który raduje się waszym odrzuceniem Mnie. Nie stawiajcie Mi oporu, Moi umiłowani, ponieważ kocham was z nieustającą tęsknotą. Z gorzką słodyczą przychodzę do was, błagając tych z was, którzy mówicie, że Mnie kochacie, abyście się do Mnie zwrócili. Płaczę łzami smutku, ponieważ nie możecie Mnie przyjąć przez tę boską interwencję, gdy jest wam darmo dawana. Powinniście starać się głosić Prawdę, ale zamiast tego okrutnie Mnie odrzucacie i to w taki sposób, który uwłacza Mojej Boskości.
Dzień, kiedy przyjdę z Moim Bożym Miłosierdziem będzie dniem oświecenia. Natychmiast będziecie wiedzieli, że wprowadziłem was w czas całkowitego opuszczenia kiedy wszystko co zrobiliście musi zostać przed wami odkryte. Z powodu każdego aktu słabości z waszej strony, poczujecie ból Mojego Cierpienia, który stanie się waszym. Wyrzuty sumienia jakie odczujecie będą tylko tak silne, jak wiara, którą macie we Mnie. Tak wielu z was zrozumie, co ma zrobić, by zostać przeze Mnie przyjętym. Jednak niektórzy z was zaprzeczą Oświetleniu Sumienia, ponieważ wytworzyli tak wielki dystans między nami.
Tym dumnym i aroganckim spośród was, którzy będą ukrywali swoje twarze przede Mną podczas Ostrzeżenia, mam to do powiedzenia. Nie bójcie się, gdyż jesteście Moi. Ponieważ jesteście dziećmi Boga, stworzeni na Jego Obraz, okażę wam wielkie Miłosierdzie. Nie bójcie się tego, który was kocha - bójcie się jedynie tego, który wami gardzi, gdyż ten zły duch jest waszym największym wrogiem. Jeśli Mnie odrzucicie, staniecie się niewolnikami Mojego największego przeciwnika, ale jeśli go odrzucicie, Moja Moc was obejmie, ochroni i bezpiecznie przyprowadzi do Mojego Królestwa. Przekazuję wam te wiadomości, abyście wiedzieli, że kiedy mówię, że tak się stanie, to tak się stanie. A kiedy nadejdzie ten Dzień musicie przypomnieć sobie Moje Słowa. Nie bójcie się Mnie, bo czego macie się obawiać? Skoro oddałem Moje Życie za was, dlaczego chcielibyście oddać swoje życie diabłu, który pragnie tylko zniszczenia waszej nieśmiertelnej duszy?
Jest tylko jedna droga, którą możecie pójść, a prowadzi ona do Mnie, waszego Kochającego Zbawiciela i Odkupiciela. Ja Jestem waszą bezpieczną siecią. Nie uciekajcie od swojego zbawienia. Zawsze pamiętajcie o Moim Współczuciu, Mojej Miłości i Moim Wielkim Miłosierdziu. Moje Boże Miłosierdzie jest do wzięcia.
Wasz Umiłowany Jezus


23rd December 2014, 16:55 - The Day when I come in My Divine Mercy will be the day of enlightenment

My dearly beloved daughter, I call out to My beloved followers, at this special time, to come to Me and allow Me to cover them with My Precious Blood. I gave up My Life on earth as a token of My Great Mercy and I will move the mountains, the oceans and shake the earth as I come, once again, to bring all of you to Me.
I love you and bring you great Blessings and comfort as I prepare you for my Time. Allow your hearts to welcome Me. Allow My Love for you to infiltrate the hearts of all God's children including those who persecute you in My Holy Name. I bring you peace this Christmas and assure you that My Time is very near. I will come soon to reveal to you My Mercy. To those of you who despise Me through this Mission I will pierce your hardened hearts with the Gift of the Holy Spirit. Soon, any doubts you may have will feel and your burden will be lifted. Until then, you will endure the pain of separation from Me, which has been imposed upon you by the king of lies, who rejoices at your rejection of Me. Do not resist Me, My beloved ones, for I love you with a relentless longing. It is with a bitter sweetness that I come to you, begging those of you who say you love Me, to turn to Me. I cry tears of sorrow because you cannot accept Me through this divine intervention when it is given to you freely. You should be trying to proclaim the Truth but, instead, you have rejected Me cruelly and in a way that is not befitting of My Divinity.
The Day when I come in My Divine Mercy will be the day of enlightenment. You will know immediately that I have taken you into a time of complete abandonment, when nothing you have done can be hidden from you. For every act of weakness on your part, you will feel the pain of My Suffering, which will become your own. The remorse you will feel will only be as strong as the faith you have in Me. So many of you will realise what you need to do to gain My Acceptance. However some of you will deny the Illumination of Conscience because of the distance you have placed between us.
To the proud and the arrogant among you, who will hide your faces from Me during The Warning, I have this to say. Do not be afraid for you are Mine. Because you are a child of God, created in His Image, I will show you great Mercy. Fear not the one who loves you - fear only the one who despises you for he, the evil one, is your greatest enemy. Reject Me and you will become enslaved by My greatest adversary but if you reject him, My Power will encompass you, protect you and bring you safely into My Kingdom I give you this information so that you will know that when I say that this will happen, it will happen. And when that Day comes you must remember My Words. Do not fear Me, for what is there to fear? If I gave up My Life for you, why then would you want to give up your life to the devil who seeks only the destruction of your immortal soul?
There is only one way you can turn and that is to Me, your Loving Saviour and Redeemer. I Am your safety net. Do not run away from your salvation. Remember, always, My Compassion, My Love and `my Great Mercy. My Divine Mercy is there for the taking.
Your Beloved Jesus