Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.12.2014, 14:00 - Grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas się przybliża i wkrótce zanikną cierpienia, nieszczęścia i ból spowodowany przez grzech.
W międzyczasie Moja Miłość podtrzyma świat i każdemu złemu postępowaniu i złym czynom popełnianym przez Moich wrogów, położę kres u jego źródła. Miłość którą zaszczepię w sercach dobrych dusz, wygra walkę ze złem. Ta miłość zachwyci wszystkich, którzy się z nią zetkną, a Ogień Ducha Świętego wypełni dusze wszystkich, którzy będą pobłogosławieni Miłością Boga.
To wylanie Ducha Świętego, a podobnego nie było od czasu, kiedy Moi Apostołowie zostali nim pobłogosławieni w dniu Pięćdziesiątnicy, obudzi ludzkość. Bardzo niewielu pozostanie nieporuszonych przez Moc Ducha Świętego i będą oni wobec niego bezsilni.
To dlatego, że Bóg kocha swoje dzieci, zsyła ludzkości ten wspaniały Dar. Dusze staną się czystsze, a grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia.
Zignorowanie Miłości, która będzie wspólna dla obdarzonych Mocą Ducha Pocieszyciela, będzie niemożliwe i z tego powodu moc szatana zostanie osłabiona, a uścisk w którym trzyma on świat będzie się rozluźniał, aż w końcu szatan spadnie z powrotem w otchłań.
Cieszcie się, Moi ukochani wyznawcy, ponieważ z powodu Mocy Mojej Miłości uratuję świat i tych wszystkich, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie.
Idźcie w Mojej Miłości. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Bóg was miłuje.
Wasz Jezus


26th December 2014, 14:00 - Sin will not be tolerated by those who receive the Tongues of Fire.

My dearly beloved daughter, My Time is drawing closer and, soon, the suffering, the misery and the pain, caused by sin will become extinct.
In the meantime, My Love will sustain the world and for every wrong-doing and acts of evil perpetrated by My enemies, I will put an end to its source. The battle against evil will be won by the Love, which I will instil in the hearts of good souls. This Love will enrapture all who come into contact with it, and the Fire of the Holy Spirit will fill the souls of all who are blessed with the Love of God.
This outpouring of the Holy Spirit, the likes of which have not happened since My Apostles were blessed at Pentecost, will awaken the human race. Very few will be unaffected by the Power of the Holy Spirit and they will be powerless against it.
It is because God loves His children that He is sending humanity this magnificent Gift. Souls will become purer and sin will not be tolerated by those who receive the Tongues of Fire.
The Love, which will be shared by those blessed with the Power of the Paraclete, will be impossible to ignore and because of this Satan's power will become weakened and his hold over the world will be loosened until he falls back into the abyss.
Rejoice, My beloved followers, because it is because of the Power of My Love that I will save the world and all of those who accept My Mercy.
Go in My Love. Love one another as God loves you.
Your Jesus