Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.12.2014, 19:45 - Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście

Moja szczerze umiłowana córko, świat należy do Mojego Ojca i Moje Królestwo powstanie, bez względu na wszystko.
Świat powstanie ponownie, bo taka jest Wola Mojego Ojca i Ja w swojej Chwale przyniosę wszystkim pokój, miłość i radość. Nie będzie już więcej zarazy grzechu, a wszystkie dzieci Boga, które akceptują Mnie, Jego umiłowanego Syna, będą miały życie wieczne.
Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście i tego dnia będzie otarta każda łza. Moja Miłosierna Dłoń dotrze do was wszystkich i tylko nieliczni odrzucą Moje Królestwo. Ci, którzy je odrzucą, nie wejdą do niego, będą jednak bardzo żałowali swojej decyzji na wieczność.
Nie bójcie się wielkiego zamieszania, gdyż czas oczyszczenia zgnilizny się rozpoczął, a kiedy z gleby wyrośnie nowe życie, nowy świat, który nie będzie miał końca, zachwyci on każdą duszę, która przylgnie do Mnie. Ja Jestem Miłością i Miłość pójdzie za Mną i za każdą duszą, którą przeniknie Duch Święty Bądźcie silni Moi umiłowani wyznawcy, Moja Interwencja jest w tym czasie konieczna i wkrótce Nowe Jeruzalem zstąpi z Nieba, a świat, tak jak to miało być, powstanie z popiołów.
Nie pozwólcie, aby strach pochwycił wasze serca, ponieważ nie macie się czego obawiać, gdyż Ja nadchodzę i kocham was wszystkich. Pozwólcie Mi dotrzeć do każdego z was w tym czasie i pocieszyć wasze biedne serca. Moja Obecność jest pośród was, a Moje Obietnice dane ludzkości zostaną spełnione w Moim własnym, właściwym czasie. Bądźcie cierpliwi, pełni nadziei i pewni Mojej Miłości. Ale przede wszystkim zaufajcie Mi, ponieważ oddałem za was swoje Życie, więc nie ma takiej rzeczy, której bym nie mógł zrobić, aby doprowadzić was do Mojego Chwalebnego Królestwa.
Zostawcie wszystko w Moich Świętych Dłoniach. Idźcie w pokoju. Nigdy nie wątpcie w Moje Wielkie Współczucie.
Wasz Jezus


30th December 2014, 19:45 - My Second Coming will create great happiness

My dearly beloved daughter, the world belongs to My Father and My Kingdom will arise, no matter what.
The world, as is the Will of My Father, will rise again and in My Glory I will bring peace, love and joy to all. The blight of sin will be no more and all of God's children, who accept Me, His beloved Son, will have eternal life.
My Second Coming will create great happiness and on that day every tear shall be wiped away. My Hand of Mercy will reach out to all of you and very few will reject My Kingdom. Those who do, will not enter it but they will, however, very much regret their decision for eternity.
Do not fear the great upheaval for the time to clear out the rot has begun and when new life springs from the soil, the new world, which will be without end will delight every soul who clings to Me. I Am Love and Love will follow Me and every soul who is pierced with the Holy Spirit. Be strong My beloved followers, My Intervention is necessary at this time, and soon the New Jerusalem will descend from Heaven, and the world as it was meant to be will arise out of the ashes.
You must not allow fear to grip your hearts as there is nothing to fear because I Am coming and I love you all. Let Me reach out to each of you at this time and comfort your poor hearts. My Presence is amongst you and My Promises to humanity will be fulfilled in My own good time. Be patient, hopeful and confident of My Love. But, above all, trust in Me for I gave up My Life for you and so there is nothing that I cannot do to bring you into My Glorious Kingdom.
Leave all in My Holy Hands. Go in peace. Never doubt My Great Compassion. Your Jesus