Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


‪03.01.2015, 17:05‬ - ‪Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim nowa religia będzie ostatecznie utworzona‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moje drogie dzieci, oblicze Kościoła Mojego Syna na ziemi zmieni się nie do poznania i zostanie on zastąpiony przez taki, który nie będzie należał do mojego Syna. Będzie następowała w nim zmiana po zmianie, kiedy Nauczanie mojego Syna będzie wywracane do góry nogami i zastępowane fałszywymi świeckimi doktrynami.
Nie ma miejsca na nic innego niż Słowo Boże w każdym Kościele, który mówi o sobie, że idzie śladami Jezusa Chrystusa. Lecz przyjdzie czas, kiedy Kościół Mojego Syna stanie się częścią ruchu politycznego na wielką skalę i będzie on wtedy wskazywał drogę we wszystkich sprawach, które dotyczą świata, tylko nie będzie już wierny Słowu, tak jak zostało ono podane przez Boga. Wszystkie te rzeczy się wydarzą, jak przepowiedziano, gdyż mój Ojciec Przedwieczny pozwoli, aby Jego wrogowie pochłonęli Ciało Jego Jednorodzonego Syna - ale tylko przez ograniczony okres czasu. On zezwala na te próby, aby sprawdzić siłę wiary tych, którzy znają Prawdę i tych, którzy pozostają wierni Jego Kościołowi; jak również tych, którzy Go odrzucą wybierając naukę ciemności.
Upłynie jakiś czas zanim wszystkie te zmiany nadejdą, ale ziarno zostało już zasiane. Wszystkie religie zjednoczą się w jedną, która następnie połączy się z rządami tworząc nową jedność świata i będą jej nadawali kierunek, póki nie przyjdzie człowiek grzechu, by objąć swoje miejsce. Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim nowa religia będzie ostatecznie utworzona i będzie głosiła wszystko, co z pozoru będzie wyglądało tak, jakby było dobre dla wszystkich.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się drogie dzieci o siłę, by znieść ból, który będzie z tego wynikał. Mój Syn, Jezus Chrystus, płacze łzami wielkiego smutku z powodu sposobu, w jaki ma On być zdradzony i nad duszami, które po drodze zostaną dla Niego utracone. Od Jego wiernych, wyświęconych sług będzie zależało takie sterowanie okrętem, żeby utrzymać kurs Jego Prawdziwego Kościoła, gdy żegluje on na niepewnych i burzliwych wodach. Ale, proszę, bądźcie pewni, że każda pomocna łaska zostanie przyznana tym, którzy pozostaną wierni Zbawicielowi i Odkupicielowi świata w tych bolesnych i trudnych czasach.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


3rd January 2015, 17:05 - Mother of Salvation: Many substitutions will take place until the new religion is eventually formed

My dear children, the face of my Son's Church on earth will change beyond recognition and it will be substituted by one, which is not of my Son. Substitution after substitution will evolve as the Teachings of my Son, will be turned upside down and replaced with false secular doctrines.
There is no room for anything other than the Word of God in any Church, which declares itself to walk in the footsteps of Jesus Christ. But, there will come a time when My Son's Church will become part of a political movement on a grand scale, and it will then lead the way in all things that concern the world, except that it will not remain loyal to the Word as it was laid down by God. All of these things will happen, as foretold, as my Eternal Father permits His enemies to devour the Body of His only begotten Son - but only for a limited time. He allows for these trials to test the strength of those who know the Truth and those who remain loyal to His Church; as well as those who will discard it in favour of the doctrine of darkness.
It will take time before all of these changes will come about but the seeds have been planted. All religions will be united as one and then merged with governments as part of a new global unit and they will lead the way until the man of sin enters it to take up his seat. Many substitutions will take place until the new religion is eventually formed and it will proclaim everything that appears, on the surface, to be for the good of all.
Pray, pray, pray dear children for the strength to endure the pain, which will ensue. My Son, Jesus Christ, cries tears of great sorrow at the way in which He is to be betrayed and for the souls who will be lost to Him on the way. It will be up to His loyal sacred servants to steer the ship, which will keep His True Church on course as it sails into choppy and stormy waters. But please be assured that every good grace will be accorded to those who remain true to the Saviour and Redeemer of the world during these harrowing and difficult times.
Your beloved Mother Mother of Salvation