Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.01.2015, 20:20‬ - ‪Grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Bóg przekazywał światu Prawdę poprzez proroków, był to Akt Miłosierdzia z Jego strony. Tak wielu zapomniało o Bogu, uwielbiając fałszywych bogów - którzy pochodzą od hierarchii szatana - że zaczęli wierzyć, iż są nie do pokonania. Gdyby nie interwencja Boga, wielu ludzi poniosłoby straszną karę.
To, co Bóg od początku mówił prorokom, stało się. Ostrzeżenia, jakie dawał On ludzkości doprowadziły do tego, że ci którzy ich posłuchali, zostali zbawieni, podczas gdy ci, którzy je zignorowali zostali odrzuceni. Wszystko, co zostało przepowiedziane nadejdzie, a ci, którzy sprzeciwiają się Bogu w Jego próbach niesienia pokoju i zbawienia Jego dzieciom, będą musieli zapłacić za swój bunt. Z powodu przekręcania Prawdy i ignorowania Słowa Bożego, ludzie nadal będą odwracali się od Świętego Słowa Bożego. Konsekwencją ich zejścia do ciemności będą kary nałożone przez Boga Najwyższego.
Mój Ojciec Przedwieczny odczuwa ból, gdy widzi jak człowiek nisko upadł dążąc do wszystkiego, co sprawia mu przyjemność. Ale dzień, kiedy zakończy się Święta Ofiara i godzina, gdy oszuści zbezczeszczą Mój Ołtarz, będzie ostatnim cierniem, który wbiją oni w Mój Bok. W wyznaczonym czasie, grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana i rozpadnie się. Biada temu, kto będzie uczestniczył w tym świętokradztwie, gdyż zostanie on odcięty od wszelkiej ulgi i jak kamień wpadnie w przepaść. Nikt nie obroni człowieka, który bezcześci Mój Ołtarz, a gdy już Ręka Boga opadnie jak ciężki topór, oni zrozumieją Prawdę.
Wielu może odpaść od Boga, ale w przeważającej części wielu nadal będzie wołało do Niego, szukając pocieszenia w Jego Ramionach. Będzie jednak istniał rdzeń - zgraja bestii - których wygląd zewnętrzny będzie ukrywał zło, tkwiące wewnątrz i którzy będą nakłaniać, zjednywać i przyciągać do siebie dusze, których zatwardziałe serca uczynią z nich doskonałe kohorty w spisku mającym na celu zbezczeszczenie Mojego Ciała. Jest to grupa przepowiedziana dawno temu, która będzie próbowała zniszczyć ludzkość. Choć ich moc będzie ograniczona, jednak może się ona wydawać wielka. Mój Ojciec dopuści tak duży sprzeciw wobec Mnie, swojego Jednorodzonego Syna tylko na pewien czas.
Ci o dobrych sercach zjednoczą się i przyjdą do Mnie. Z powodu grzechu pychy i arogancji, wytworzy się wśród ludzi największy podział i jeśli nie odrzucą oni swoich słabości, przyjęcie Mojego Miłosierdzia będzie dla nich niemożliwe.
Prawda musi być podtrzymywana, bo jeśli przyjmiecie wszystko z wyjątkiem Prawdy - Słowa Bożego - w końcu pozostaniecie z niczym.
Wasz Jezus


3rd January 2015, 20:20 - Thunder and lightning will descend upon the Temple of the Lord

My dearly beloved daughter, when God gave the world the Truth, through the prophets, it was an Act of Mercy on His part. So many had forgotten about God, adored false gods - which come from the hierarchy of Satan - that they began to believe in their own invincibility. Were it not for God's Intervention many people would have suffered a terrible punishment.
What God told the prophets, since the beginning, happened. The warnings He gave to humanity resulted in those, who heeded them, being saved while those who ignored them were cast away. All that has been foretold will come to pass, and those who oppose God in His attempts to bring peace and salvation to His children will have to account for their defiance. Because the Truth has been twisted and the Word of God ignored, people will continue to turn their backs on the Holy Word of God. Their descent into darkness will result in a punishment by God, the Most High.
It pains My Eternal Father to see the depths to which man has fallen in the pursuit of anything that brings him pleasure. But, the day when the Holy Sacrifice ends, and the hour that the imposters desecrate My Altar, will be the final thorn by which they will pierce My Side. At the appointed time, thunder and lightning will descend upon the Temple of the Lord and it will come crashing down. Woe to the man who participates in this sacrilege for he will be cut off from every reprieve and he will fall into the abyss like a stone. No one will defend the man who desecrates My Altar then, for once the Hand of God descends like a heavy axe, they will realise the Truth.
Many may have fallen away from God but, for the most part, many will still call out to Him seeking solace in His Arms. But, there will exist a core - a band of beasts - whose outward appearance disguises the wickedness, which lies within, who will urge, seduce and draw towards them the souls whose hardened hearts have made them the perfect cohorts in the plot to desecrate My Body. This is the group, foretold of long ago, who will try to destroy humanity. Their power will be limited, however, though it may seem great. My Father will only permit so much opposition against Me, His only begotten Son, for so long.
The good of heart will rally and come to Me. It is through the sins of pride and arrogance that the greatest division will be created amongst men and, unless they discard their weaknesses, they will find it impossible to accept My Mercy.
The Truth must be upheld for if you accept anything but the Truth - the Word of God - you will end up with nothing.
Your Jesus