Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.01.2015, 15:30 - Kiedy nie ma miłości, nie ma Mnie w duszy

Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas, aby chrześcijanie na całym świecie jednoczyli się przeciwko pogardzie okazywanej przez miliardy wobec Prawdy - Świętego Słowa Bożego.
Każdy grzech przeciwko Bogu jest obecnie uważany za możliwy do przyjęcia w Moich Oczach. Grzechy, które są dla Mnie odrażające, wkrótce zostaną przedstawione jako święte w Moich Oczach, ale tak nigdy nie może się stać. Gdy przedstawiacie cokolwiek, co nie pochodzi ode Mnie i umieszczacie to przede Mną, w Moich Kościołach, sprawia Mi to wielki ból.
Nigdy nie było chrześcijanom tak trudno iść Moją Drogą Cierniową, jak obecnie. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa są wam przekazywane w Moje Imię, ale wy zawsze miejcie w pamięci Moje Nauczanie, bo inaczej zostaniecie oszukani przez tych, którzy knują przeciwko Słowu Bożemu. Być chrześcijaninem oznacza znacznie więcej niż tylko oświadczenie, że się nim jest. Jeśli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to zrobicie wszystko czego was uczyłem i będziecie postępowali zgodnie ze Świętą Nauką zawartą w Świętej Biblii. Przyjęcie Mojego Słowa to jedno, a realizacja tego, czego uczyłem, to drugie.
Miłość wzajemna nigdy nie jest łatwa, ze względu na istnienie grzechu. A kochać swojego wroga, to ciężar trudny do niesienia, jednak gdy będziecie się modlili o łaski, aby go udźwignąć, to okaże się, że wasza miłość do Mnie wzrasta. Jeśli naprawdę Mnie umiłujecie, uwolnicie się od nienawiści, a wtedy znajdziecie prawdziwy spokój umysłu i duszy. Jeśli pozwolicie, by szatan skusił was do nienawiści wobec innych, wpadniecie w straszną ciemność. Nienawiść jest jak chwast, który rośnie i szybko się rozprzestrzenia. Gdy nienawiść jątrzy się w duszy, w końcu pochłonie ją w całości. Przyniesie ona ze sobą bolesny niepokój i ci, którzy będą nią wypełnieni, nigdy nie odnajdą spokoju. Nienawiść rodzi nienawiść i rozprzestrzenia się szybko z jednej duszy na drugą. Gdy szatan usadowi się w tych duszach, nigdy ich nie opuści, dopóki się nie nawrócą i nie okażą prawdziwej skruchy.
Miłość uśmierza każdy rodzaj nienawiści, ale jeśli nie odsuniecie swoich dusz od tych, którzy podżegają do nienawiści, popadniecie w rozpacz. Nie mogę uratować duszy, która nie żałuje za swoje niegodziwości. Czekam na waszą spowiedź, a gdy przyjdziecie do Mnie i będziecie Mnie błagali, bym uwolnił was od przekleństwa nienawiści, wyjdę naprzeciw i przyciągnę was za rękę z powrotem do Mojego Azylu Pokoju.
Pokój i miłość mogą pochodzić jedynie od Boga. Zawsze Mnie szukajcie, gdyż Ja Jestem Miłością. Kiedy nie ma miłości, nie ma Mnie w duszy.
Wasz Jezus


9th January 2015, 15:30 - When love is missing I am absent in the soul

My dearly beloved daughter, it is time for Christians all over the world to unite against the contempt being shown by billions against the Truth - the Holy Word of God.
Every sin against God is now deemed to be acceptable in My Eyes. Sins that are abhorrent to Me will soon be presented as being holy in My Eyes but this can never be. When you present anything, which does not come from Me and place it before me in My Churches, then you cause Me great pain.
It has never been so difficult for Christians to follow My Thorny Path as it is today. Lies, lies, lies, are being given to you in My Name and you must never forget My Teachings or you will be deceived by those who plot against the Word of God. To be a Christian requires much more than declaring to be one. If you are a true Christian then you will do all that I taught and follow Holy Doctrine contained in the Holy Bible. To acknowledge My Word is one thing but to carry out what I taught is another.
To love one another is never easy because of the existence of sin. To love your enemies places a great burden upon you but if you pray for the graces to do so, then you will find that your love for Me grows. If you love Me truly you will be free of hatred, and then you will find true peace of the mind and the soul. If you allow Satan to tempt you into hating others you will fall into a terrible darkness. Hatred is like a weed that grows and spreads rapidly. When hatred festers in the soul it will, eventually, devour it entirely. It will bring with it a distressing disquiet and those who are filled with it will never find peace. Hatred breeds hatred and spreads quickly from one soul into the next. Once Satan establishes himself in these souls he will never leave them until they repent and show true remorse.
Love quells every kind of hatred but, unless you remove your souls from those who incite hatred, you will be plunged into despair. I cannot save a soul who will not repent of their wickedness. I await your confession and when you come to Me and beg Me to relieve you of the curse of hatred, I will reach out and pull you by the hand back into My Refuge of Peace.
Peace and love can only come from God. Always seek Me out for I Am Love. When love is missing I am absent in the soul.
Your Jesus