Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.01.2015, 15:36 - Bóg Najwyższy: Moja Moc przewyższa wszystko, co jest z tego świata i poza nim

Moja najdroższa córko, ludzkość zwróciła się przeciwko Mnie i wszystkiemu, co stworzyłem na Mój Obraz, dlatego Mój Smutek jest wielki.
Moje dzieci będą uratowane dzięki Interwencji Mojego szczerze umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, a to będzie miało miejsce bardzo szybko. Przed tym dniem proszę wszystkich, którzy Mnie kochają, aby przyjęli Prawdę; Mojego Syna i Jego Miłość, by modlić się o Jego Miłosierdzie.
Wy, którzy kochacie Mojego Syna, musicie pamiętać o Jego Obietnicy odkupienia świata i wykorzenienia grzechu, zanim nadejdzie Jego Chwalebne Królestwo. Życie ciała i duszy będzie wieczne, a ci, którzy przyjmą Miłosierdzie Mojego Syna zyskają ten wielki Dar. Ci, którzy tego nie zrobią, nie posiądą go.
Przyjdźcie, Moje dzieci i przyjmijcie Moje Słowo, gdyż ono jest wieczne i nic go nie zniszczy. Mój przeciwnik kipi ze złości w tym czasie, ponieważ wie, że świat zostanie uwolniony od jego wpływu i te dusze, które chce popchnąć do odrzucenia Daru życia wiecznego, podda on niewypowiedzianie ciężkim doświadczeniom.
Wasza wiara w Przenajświętszą Trójcę będzie poddana próbom ponad waszą wytrzymałość i wielu z was upadnie. Prawdziwa wiara wymaga prawdziwego zaufania, a jeśli nie zaufacie obietnicom złożonym przez Mojego Syna, oddzielicie się od Niego.
Wkrótce każde z Moich dzieci z osobna otrzyma dowód Mojego Istnienia. Gdy znak ten zostanie dany, nie powątpiewajcie w niego, bo on ma was zaprowadzić do Mojego Schronienia, które wam pozostawiam.
Wiele znaków świadczących o Moim Istnieniu było do tej pory dawanych światu, ale teraz przynoszę wam dużo więcej. Nie lękajcie się, gdyż będę poszukiwał każdej duszy i nie ma wśród was nikogo, kogo bym nie kochał czułym sercem. Miłuję Moich wrogów, łącznie z tymi, którzy Mnie zadręczają swoją niegodziwością. Ale wkrótce Dar, który im przyniosę, obudzi uśpioną w ich sercach miłość do ich Stwórcy. Ich miłość połączona z Moją Boską Miłością, pokona zło. Sprawię, że znikną wszystkie wasze lęki i łzy.
Wy, Moje drogie dzieci, otrzymacie ten dar, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewały. Gdyż przybliża się czas i oblicze świata zostanie odmienione na zawsze i dla dobra wszystkich.
Moja Moc przewyższa wszystko, co jest z tego świata i poza nim. Moje Królestwo jest wieczne.
Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy


10th January 2015, 15:36 - God the Most High: My Power exceeds all that is of this world and beyond it

My dearest daughter, humanity has turned against Me and all that I created in My Image and, for that, My Sorrow is great.
My children will be saved by the Intervention of My dearly beloved Son, Jesus Christ, and this will take place very soon. Before this day I ask all those who love Me to acknowledge the Truth; My Son and His Love to pray for His Mercy.
You, who love My Son, must remember His Promise to redeem the world and eradicate sin before His Glorious Kingdom descends. Life of the body and the soul will be eternal and those who accept My Son's Mercy will gain this great Gift. Those who don't, will not.
Come, My children, and accept My Word for it is eternal and nothing will destroy it. My adversary seethes with anger at this time because he knows that the world will be rid of his influence and he will unleash terrible hardships upon those souls he desires to deny, the Gift of eternal life.
You will be tested beyond endurance in your faith in the most Holy Blessed Trinity, and many of you will fall. True faith requires real trust and, unless you trust in the promises made by My Son, you will become separated from Him.
Every single child of Mine will be given the proof of My Existence shortly. When this sign is given, do not doubt it, for it is to bring you into My Refuge that I bequeath it to you.
Many signs have been given to the world of My Existence and now I bring you much more. Fear not for I will pursue every soul and there is not one amongst you that I do not love with a tender heart. I love My enemies, including those who torture Me with their wickedness. But, soon, the Gift I will bring them will awaken a dormant love for their Creator within their hearts. Their love and My Divine Love, combined, will defeat evil. I will wipe away all their fears and tears.
You, My dear children, will be given this Gift when you are least expecting it. For, that time is drawing nearer and the face of the world will be changed forever and for the good of all.
My Power exceeds all that is of this world and beyond it. My Kingdom is everlasting.
Your beloved Father God the Most High