Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.01.2015, 20:24 - Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy

Moja szczerze umiłowana córko, mądrość jest Darem danym człowiekowi przez moc Ducha Świętego. Wszystkie bogactwa, władza i kamienie szlachetne znajdujące się na ziemi, które człowiek może zdobyć, są dla niego niczym, jeśli nie posiada on Daru mądrości.
Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy, którą Bóg przekazał ludzkości przez proroków. Mądrość jest niestety rzadkością w dzisiejszym świecie. Ulegając wszystkim rzeczom stworzonym przez człowieka dla człowieka, nie uda wam się zobaczyć tego wszystkiego, co jest ukryte pod warstwami kusząco kojących oparów, które spowijają świat z powodu pogoni człowieka za wszelkimi przyjemnościami, czynami, słowami i duchowym pobudzeniem nie pochodzącymi od Boga.
Człowiek przychodzi na ten świat nagi, wrażliwy i zdany na innych, aby go karmili i ubierali. Rodzi się on z duszą i ciałem, a odejdzie ze świata z niczym, także bez strojów, które go okrywają. Człowiek uczy się od człowieka, ale musi także uczyć się ze Słowa Bożego. Każda dodatkowa wiedza może być wielkim plusem, ale jeśli jest używana nierozważnie, może sprawić innym straszny ból. Jeśli wiedza jest wykorzystywana mądrze, może ona wypełniać Plan Boga, aby pomagać Jego dzieciom i je wychowywać.
Rodzaj ludzki jest oszukiwany jeśli chodzi o Prawdę. To wielkie oszustwo wysysa wiedzę i wysusza ducha ludzkiego. Grzech jest już nie tylko akceptowany, ale uchodzi za cnotę. Na cnotę teraz się krzywo patrzy, a wkrótce już samo publicznie wspomnienie Mojego Imienia będzie uznawane za przestępstwo.
Wpływ diabła deformuje ludzki umysł i wszystko wywraca do góry nogami. Diabeł jest przeciwieństwem Boga i gdy Bóg powie, że coś jest dobre, wtedy zły duch będzie was przekonywał, że to jest złe. To, co prawe zostanie uznane za błędne, a zły uczynek lub słowo zostaną uznane za prawidłowe. Wszelki grzech, który w oczach Boga jest godny pożałowania, zostanie usprawiedliwiony, a będzie to dotyczyło każdej formy zła.
O grzechu nigdy nie będzie się wspominać w nowym światowym kościele, który nadchodzi, a czyny dokonywane przez tych, którzy pragną podtrzymywać Słowo Boże staną się nielegalne. I tak zabraknie w społeczeństwie mądrości, Daru od Boga, ponieważ ludzki rodzaj przystanie na czyny, które są potępione przez Boga.
Jeśli świat mówi, że Słowo Boże powinno być ignorowane i nalega, byście brali udział w czynach, które stanowią grzech śmiertelny, wówczas nie będę mógł was uratować. Na człowieka wywierany jest nacisk, by przyklasnął każdemu przewrotnemu prawu, które odrzuca Słowo Boże i Moi wrogowie są niezwykle aktywni w zmienianiu biegu historii.
Wszystkie dobre rzeczy, które pochodzą z wiary chrześcijańskiej, wkrótce zanikną, aż przyjdzie dzień, kiedy będziecie prześladowani za przyjmowanie Świętych Sakramentów. Ale za każdym razem kiedy ci, którzy Mną gardzą dokonają niegodziwego czynu, Bóg wyleje swego Ducha na swoich, aby przeciwdziałać temu złu. Gdyby tego nie zrobił, byłaby niewielka nadzieja na ocalenie Jego dzieci z uścisku ciemności. Szatan ujawnia swoje wpływy w każdym zakątku świata. Ci, których uwodzi są jego chętnymi agentami i sprawia im uciechę łamanie każdego oporu ze strony ludu Bożego, by powalić świat na kolana. Jednak Bóg ze względu na swoją Miłość do was, sprawi, aby mądrość udzielona człowiekowi przez moc Ducha Świętego, stała się zbroją, której Jego wierni słudzy użyją do poprowadzenia ludzi z dala od oparów szatana.
Światło Boga będzie świeciło jasno pośród Jego ludu i pod Jego Opieką będą podtrzymywali Jego Słowo i prowadzili innych do Ducha mądrości. Dusze, które naprawdę Mnie znają, będą przyciągane do Bożego Daru mądrości, gdyż ona świeci jak słońce i przyniesie pociechę wszystkim Bożym ludziom, doznającym wzgardy, gdy otwarcie będą wyznawali swoją miłość do Boga.
Zło nie może pokonać, ani też nie pokona Daru mądrości, którego Bóg wkrótce udzieli tym wszystkim, którzy Go kochają. Wtedy nic nie stanie Bogu na drodze, gdy będzie On kroczył naprzód, by zebrać wszystkie narody w swoje Miłosierne i Bezpieczne Ramiona.
Wszystkie religie, wszystkie dusze, wszystkie narody otrzymają Dar mądrości. Ale będą mogli go przyjąć jedynie ci, którzy naprawdę kochają Boga, gdyż tylko dzięki ich miłości do Niego będą oni w stanie modlić się za tych, którzy nie chcą mieć z Nim nic do czynienia.
Wasz Jezus


21st January 2015, 20:24 - With wisdom comes the ability to see the Truth

My dearly beloved daughter, wisdom is a Gift given to man by the power of the Holy Spirit. For all the riches, powers and precious stones gleaned on earth, which man may gain, he has nothing if he does not possess the Gift of wisdom.
With wisdom comes the ability to see the Truth, which was given by God to the human race through the prophets. Wisdom, unfortunately, is a rare thing in the world today. By succumbing to all things created by man for man, you will fail to see all that is hidden beneath the layers of seductive soothing vapours that cover the world because of man's pursuit of every pleasure, every act, every word and spiritual stimulation which does not come from God.
Man is born into the world naked, vulnerable and reliant on others to feed and clothe him. He is born with a body and soul and he will leave the world with nothing, including the garments that clothe him. Man learns from man but he must also learn from the Word of God. Any extra knowledge can be a great bonus but, if used unwisely, can cause terrible pain to others. If knowledge is used wisely it can fulfil God's Plan to help and nurture His children.
The human race is being deceived about the Truth. This great deceit sucks the knowledge and the human spirit dry. Sin is no longer merely accepted but is considered a virtue. Virtue is now frowned upon and soon the mere mention of My Name in public will be deemed to be a crime.
The devil's influence twists the human mind and turns everything back to front. The devil is the antithesis of God and so, if God says that something is right then he, the evil one, will convince you that it is wrong. Right will be deemed to be wrong and an evil deed or word will be declared to be right. All sin, deplorable in the Eyes of God will be justified and this will include every form of evil.
Sin will never be mentioned in the new world church to come and acts carried out by those who desire to uphold the Word of God will become illegal. And so wisdom, a Gift from God, will be lacking in your society as the human race embraces acts that are condemned by God.
If the world tells you that the Word of God should be ignored, and insists that you participate in acts which amount to mortal sin, then I cannot save you. Man is being urged to applaud every cunning law that denies the Word of God and My enemies are extremely active in altering the course of history.
All good things, which stem from the Christian faith, will soon disappear until the day comes when you will be persecuted for receiving the Holy Sacraments. But for every wicked act carried out by those who despise Me, God will pour His Spirit over His Own to counteract this evil. Were He not to do this, there would be little hope in salvaging His children from the grip of darkness. Satan has manifested his influence in every corner of the world. Those he seduces are his willing agents and delight when they overcome all opposition from God's people, so as to bring the world to its knees. But God, because of His Love for you, will ensure that Wisdom, granted to man through the Power of the Holy Spirit, becomes the armour by which His loyal servants will use to steer people away from the smoke of Satan.
The Light of God will shine brightly amongst His people and under His Protection they will uphold His Word and lead others into the Spirit of wisdom. Souls who truly know Me will be drawn to God's Gift of wisdom for she will shine like the sun and bring comfort to all God's people, who will be despised when they openly profess their love for God.
Evil will not, nor can it, overcome the Gift of wisdom, which God will soon bequeath to all those who love Him. Then nothing shall stand in God's Way as He strides ahead to garner every nation into His Loving and Safe Arms.
All religions, all souls, all nations will be given the Gift of wisdom. But, it can only be received by those who truly love God, for only through their love for Him will they be able to pray for those who want nothing to do with Him.
Your Jesus