Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.01.2015, 20:20 - Bóg jest wszechobecny - On jest wszędzie

Moja szczerze umiłowana córko, apostazja pochwyciła świat i wyciąga swoje macki po każdą religię, która uznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, jak również po te, które uznają Mojego ukochanego Ojca.
Ci, którzy szerzą apostazję, robią to w sposób niejawny, a oszuści będą subtelnie zabiegali o to, by dusze przyjęły fałszywą doktrynę. Doprowadzi to dwie trzecie chrześcijan do apostazji, czego oni nie będą w ogóle świadomi. Każde Prawo Boże zostanie nagięte i przedstawione jako odpowiednie dla współczesnego świata. Moi wrogowie będą wydawać się tak przekonujący, tak opiekuńczy i skromni, że przekonają nawet Moich najbardziej oddanych i wiernych wyznawców, że zmiany te są do przyjęcia w Oczach Bożych.
Kiedy już chrześcijanin odejdzie od Prawdy, będzie on winny przyjęcia kłamstw. Skoro tylko przyjmie on fałszywą naukę, wtedy bardzo szybko odpadnie od Wiary. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, człowiek zatracenia przekona wszystkich chrześcijan, którzy odrzucają Prawdziwe Słowo Boga, aby dołączyli do nowej jednej światowej religii. I oto w ten sposób zostanie ukrzyżowany Mój Kościół. Ale Światło Boga będzie wylane na chrześcijan i Żydów i inspirowani przez Henocha i Eliasza, ustami swymi będą oni głosić Słowo Boże. Te dwie religie staną się celem prześladowań i bezwzględnego traktowania przez Moich wrogów, zanim ich praktykowanie w miejscach publicznych zostanie zakazane. W końcu ich kościoły i świątynie zostaną przejęte. Ale oni napełnieni ogniem Ducha Świętego, będą głosili Słowo Boże. Odnajdą odwagę i siłę, by pozostać wiernymi Bogu.
Kapłani wierni Prawdzie nadal będą sprawowali codzienną Ofiarę w Moje Imię tak jak powinni. Za nimi pójdzie reszta w każdym narodzie, ci którzy odpowiedzą Duchowi Ognia. Nigdy nie wolno lekceważyć Mocy Boga. On poprowadzi Swoich w marszu do zwycięstwa. Odsunie wszelkie cierniste krzaki, które zagrodzą im drogę. Nakryje ich Kręgiem swojej Niebiańskiej Opieki i napełni ich dusze mądrością i Prawdą.
Bóg jest wszechobecny - On jest wszędzie i widzi wszystko. Moc szatana jest przerażająca, ale on nie jest wszechobecny. Może on tylko rozszerzać swój wpływ poprzez te dusze, które jemu i jego kohortom udało się oszukać. Moc Boga może się pomnażać w każdej części świata w jednej chwili. Każde działanie, dobre, złe czy obojętne, jest podejmowane z wolnej woli człowieka, na którą wpływa albo Duch Święty albo duch zła.
Moc Boża zwycięży i w ten Wielki Dzień Pana Jego wrogowie będą bezsilni i z Ręki Mojego Ojca zostaną wrzuceni do otchłani. Największa kara będzie wymierzona wyświęconym sługom Bożym, którzy głoszą fałszerstwa. Ponieważ zostali pobłogosławieni Prawdą, ale odrzucili ją na rzecz świadomego odciągania dusz od Słowa Bożego, ich grzech będzie najgorszym ze wszystkich i dlatego nigdy nie ujrzą Oblicza Boga.
Wasz Jezus


22nd January 2015, 20:20 - God is omnipresent - He is everywhere

My dearly beloved daughter apostasy has gripped the world and spreads its tentacles into every religion, which acknowledges Me, Jesus Christ, as well as those which acknowledge My beloved Father.
Those who spread apostasy do it in a way that is not apparent and impostors will carefully nurture souls into accepting a false doctrine. This will lead two thirds of Christians into apostasy where they will be none the wiser. Every Law of God will be bent and presented as being pertinent to the modern world. So persuasive will My enemies be, so caring and humble in appearance, that they will convince even the most staunch and loyal followers of Mine that these changes are acceptable in God's Eyes.
Once a Christian departs from the Truth, he is guilty of accepting lies. Soon after he will accept false doctrine and then he will fall away from the Faith very quickly. When the time is right the man of perdition will convince all Christians who reject the True Word of God to join a new one-world religion. And so, this is how, My Church will be crucified. But, the Light of God will be poured out over the Christians and the Jews and out of their mouths, inspired by Enoch and Elijah, they will preach the Word of God. These will be the two religions which will be targeted by My enemies and persecuted, dealt with harshly before being banned from practicing their religion in public places. Eventually, they will take over their churches and temples. But, covered by the Fire of the Holy Spirit, they will spread the Word of God. They will find the courage and the strength to remain true to God.
Priests loyal to the Truth will continue with the daily Sacrifice carried out in My Name and in the way it was meant to be. Following them will be the remnant in every nation who will respond to the Spirit of Fire. God's Power must never be underestimated. He will lead His Own on their march to victory. He will wipe away every bramble, which blocks their path. He will cover them with the Circle of His Heavenly Protection and fill their souls with wisdom and the Truth.
God is omnipresent - He is everywhere and He sees everything. Satan's power is terrifying but he is not omnipresent. He can only spread his influence through the souls he and his cohorts manage to deceive. God's Power can multiply in every single part of the world in an instant. Every action, good bad or indifferent, comes about through the free will of man, which is influenced by either the Holy Spirit or the spirit of evil.
God's Power will prevail and on the Great Day of the Lord, His enemies will be powerless and through the Hand of My Father, they will be cast into the abyss. The greatest punishment will be brought down upon God's sacred servants who preach falsities. Because they were blessed with the Truth, but rejected it in favour of deliberately drawing souls away from the Word of God, theirs will be the worst sin of all and for that they will never see the Face of God.
Your Jesus