Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.01.2015, 14:40 - Matka Zbawienia: Wpływ świeckiego świata przypomina wielką powódź

Moje drogie dzieci, Dar rozeznania pochodzi z mocy Ducha Świętego i nie jest tak po prostu rozdawany. Trzeba na niego zapracować. Jest on dawany jedynie tym, którzy pozostają w jedności z Chrystusem i są wolni od wszelkich rozproszeń z powodu pokus stawianych przed nimi przez złego ducha. Zły duch nie może oszukać tych, którzy są pobłogosławieni tym Darem.
Biada człowiekowi, który został oszukany, ponieważ pozwoli poprowadzić się do przyjęcia nieprawdy. Oszustwo pochodzi od samego szatana i od tych, których on opanował. Każdy, kto nie akceptuje istnienia Jezusa Chrystusa przekona się, że prawie niemożliwe będzie przeciwstawienie się oparom szatana, który zaślepi każdego i każdą z was, którzy jesteście winni grzechu pychy, aby was pożreć. Każdy wyświęcony sługa Boży, który błąka się z dala od Prawdy poprowadzi do błędu tych wszystkich, którzy zwracają się do niego o przewodnictwo. Z tego powodu będzie cierpiał wielką karę w Dniu Sądu.
Wpływ świeckiego świata przypomina wielką powódź, a dusze, które pozwolą, aby on zmienił ich pogląd lub opinię o Słowie Bożym utoną. Oszustwo jest narzędziem złego ducha, a jego głównym celem jest zniszczenie Kościoła mojego Syna na ziemi przez zwodzenie tych, którzy są wewnątrz niego. Otwórzcie oczy na nowe zmiany, które zostaną wprowadzone, a które przeklinają Imię Boga.
Nigdy nie wolno wam dopuścić, aby fałszerstwa wpłynęły na to, czego uczył was mój Syn, gdyż mój Syn nigdy nie odejdzie od swojego Słowa Spisanego ani nigdy od niego nie odstąpi. Prawda podtrzyma was podczas prób, które są przed wami i które będą biczowały Kościół mojego Syna na ziemi. Musicie przygotować się na te czasy, gdyż one już prawie nadeszły.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


25th January 2015, 14:40 - Mother of Salvation: the influence of the secular world is akin to that of a great flood

My dear children the Gift of Discernment comes from the Power of the Holy Spirit and it is not given easily. It must be earned. It is only given to those who are in union with Christ and who are free of all distractions of the temptations placed before them by the evil one. The evil one cannot deceive those who are blessed with this Gift.
Woe to the man who is deceived for he will allow himself to be led into falsities. Deceit comes from Satan himself and those he infests. Anyone who does not accept the existence of Jesus Christ will find it almost impossible to withstand the smoke of Satan, which blinds each and every one of you who are guilty of the sin of pride to devour you. Any sacred servant of God who wanders away from the Truth will lead all those, who look to him for guidance, to be led into error. For this he will suffer a great punishment on the Day of Judgment.
The influence of the secular world is akin to that of a great flood and souls who allow it to change their view or opinion of the word of God will drown. Deceit is a tool of the evil one and his main focus is to destroy my Son's Church on earth by seducing those within it. Open your eyes to new changes, which will be introduced and which curse the Name of God.
You must never allow falsities to influence what my Son taught you for my Son never deviated from His Written Word, nor will be ever do so. The Truth will sustain you during the trials which lie ahead, and which will scourge my Son's Church on earth. You must prepare for these times for they are almost upon you.
Your beloved Mother Mother of Salvation