Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.01.2015, 14:35 - Albo Mnie kochacie pozostając w zgodzie z Moim Słowem albo nie kochacie Mnie wcale

Moja szczerze umiłowana córko, rozsądek nie będzie odgrywał żadnej roli w umysłach tych, którzy zawzięcie będą odrzucali Święte Słowo Boga, a także tych, którzy, tak czy inaczej, będą przeciwko Mnie oraz tych, którzy nie w pełni pozostają wierni Słowu. Tylko wtedy możecie powiedzieć, że jesteście Moi, gdy jesteście ze Mną jak jedno ciało - nie tylko częściowo. Nie możecie powiedzieć, że Mnie kochacie tylko częścią siebie. Albo Mnie kochacie pozostając w zgodzie z Moim Słowem albo nie kochacie Mnie wcale.
Kiedy Mnie zdradzicie, będziecie tłumaczyć przyczyny swojej zdrady przyjętymi przez siebie kłamstwami o tym Kim Ja Jestem, Czym Ja Jestem i Co powiedziałem. Zrobicie po prostu tak, jak zrobili wasi przodkowie, odrzucicie Mnie i będziecie preparować fałszywe oskarżenia przeciwko Mnie. Wykorzystacie Moje Słowo dając do niego swoją własną interpretację, a następnie oskarżycie sprawiedliwych o brak miłosierdzia. Ubiczujecie Mnie przez zdradę Mojego Ciała i będziecie zadawali straszny ból i cierpienie tym, których będziecie oskarżali o herezję w Moje Święte Imię.
Rozsądek zostanie odrzucony, gdy będziecie szukać wszelkich pretekstów, by podążać ścieżką w kierunku przeciwnym do tego, który został wyryty dla was przez Moją Śmierć na Krzyżu.
Szatan jest wielkim oskarżycielem dzieci Bożych i jeśli jest obecny w duszach tych, których zaatakuje, dopuści się każdego oskarżenia przeciw dzieciom Bożym w celu wyszydzenia Mojego Słowa. Będzie was oszukiwał, byście pozostawali nieświadomi Miłości, jaką Bóg ma dla was. Zniszczy on każdą odrobinę wiary jaką posiadacie, jeśli się jemu poddacie. Wykorzysta waszą wolną wolę - prawo otrzymane od Boga - i sprawi, że uwierzycie, iż możecie żyć bez Boga.
Wasz Jezus


27th January 2015, 14:35 - You either love Me according to My Word or not at all

My dearly beloved daughter, reason plays no part in the minds of those who will reject fiercely the Holy Word of God including those who are against Me anyway and those who do not remain loyal to the Word completely. You can only say you are of Me as one body - not part of your body. You cannot say you love me with just a part of you. You either love Me according to My Word or not at all.
When you betray Me you will do this by justifying your reasons when you accept lies about Who I Am, What I Am and What I said. You will, just as your ancestors before you did, throw Me out and make false accusations against Me. You will use My Word according to your own interpretation and then accuse the righteous of being uncharitable. You will scourge Me by your betrayal of My Body and inflict terrible pain and suffering upon those you accuse of heresy in My Holy Name.
Reason will be left to one side as you make every excuse to follow a path in the opposite direction to the one which was carved out for you by My Death on the Cross.
Satan is the great accuser of God's children and, when present in the souls of those he infests, will make every accusation against God's children in order to discredit My Word. He will deceive you to make you ignorant to the Love that God has for you. He will destroy every ounce of faith you possess if you give in to him. He will take advantage of your free will - a God given right - and have you believe that you can live a life without God.
Your Jesus