Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.01.2015, 21:30 - Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci

Moja szczerze umiłowana córko, rzymscy katolicy i żydzi będą tymi, którzy napotkają największy sprzeciw w czasach, które są przed nami. Będą oni cierpieli dyskryminację, sprzeciw i nienawiść, gdy apostazja ściśnie ludzkość za gardło. Ich głosy będą tłumione, kiedy fałszerstwa będą pożerały umysły dzieci Bożych, a zły duch będzie zwodził świat, by odrzucił on Słowo Boże.
Ci dwaj świadkowie nadal będą głosili Prawdę przez tych, którzy będą na tyle silni, aby rozprzestrzeniać ogień Ducha Świętego, do czasu aż Wielki Dzień Pana zstąpi na ludzkość. Duchy Henocha i Eliasza napełnią dusze tych świadków i będą oni wywoływać wielkie zgorszenie, kiedy będą dawać świadectwo o Bogu, Prawdzie i Życiu, które odrzucą miliardy. Tak jak przepowiedziano, tych dwóch świadków spotka się ze sprzeciwem i będą oni zwalczani, ale biada człowiekowi, który będzie usiłował ich zniszczyć, gdyż Bóg ukarze swoich wrogów, aby pozwolić tym dwóm podtrzymywać żywy płomień Jego Miłości w świecie, który będzie pokryty ciemnością apostazji.
Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci, ale wiedzcie o tym. Będą oni obecni w duchu tych dwóch świadków i przez ich cierpienia Bóg odkupi tych, którzy są ślepi na Prawdę.
Nigdy nie bójcie się Prawdy, bójcie się jedynie tych, którzy są przepełnieni nienawiścią do Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy zniżą się oni do wszelkiego niegodziwego czynu, by uciszyć tych dwóch świadków. Ale nie będą oni mieli wpływu na Ogień Ducha Świętego, który wyleje się z ust tych świadków niczym miecz i przeszyje serca tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Potem, gdy nadejdzie czas, te dwie religie zostaną zakazane, a ci, którzy odważą się je otwarcie praktykować, zostaną oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Świątynie spalone do gruntu staną się stosami popiołów, a świat będzie czerpał przyjemność z wyniszczania Wiernych Bożych i będzie świętował ich zagładę.
Gdy to nastąpi, w każdym zakątku świata rozlegnie się dźwięk Bożego Głosu, a z popiołów powstanie Nowy Początek, Nowe Jeruzalem, nowy czysty świat bez grzechu.
Wasz Jezus


29th January 2015, 21:30 - Enoch and Elijah will not be present in human form

My dearly beloved daughter, it will be the Roman Catholics and the Jews who will face the greatest opposition in the times ahead. They will suffer discrimination, opposition and hatred as the apostasy strangles humanity. Their voices will be silenced as falsities devour the minds of God's children when the evil one deceives the world into rejecting the Word of God.
These two witnesses will continue to proclaim the Truth through those amongst them who are strong enough to spread the Fire of the Holy Spirit until the Great Day of the Lord descends upon humanity. The spirits of Enoch and Elijah will flood their souls and they will cause outrage when they bear testament to God, the Truth and the Life, which billions will reject. As foretold, these two witnesses will be opposed and fought against but woe to the man who tries to destroy them for God will punish His enemies to allow these two to keep the flame of His Love alive in a world, which will be covered with the darkness of apostasy.
Enoch and Elijah will not be present in human form but know this. They will be present in the spirit of these two witnesses and it will be through their suffering that God will redeem those who are blind to the Truth.
Never fear the Truth, fear only those who are filled with such hatred for Me, Jesus Christ, that they will stoop to every wicked act in order to keep these two witnesses silent. But, they will have no impact for the Fire of the Holy Spirit will pour from their mouths like a sword and cut into the hearts of those who are in the greatest need of God's Mercy. Then, when the time comes, these two religions will be banned and those who dare to practice them openly will be accused of committing a crime. Burnt to the ground the Temples will become mounds of ashes and the world will delight in the destruction of God's Faithful and celebrate their demise.
After that, the sound of God's Voice will be heard in every corner of the world and out of the ashes will arise the New Beginning, the New Jerusalem a new pure world without sin.
Your Jesus