Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.02.2015, 21:37 - Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, wzmaga się Moja walka o przyniesienie pokoju wszystkim dzieciom Bożym i przyprowadzenie każdego człowieka do chwały Nowego Nieba i Ziemi. Będę walczył do końca, aby ocalić ludzkość od niegodziwości, która została im wyrządzona przez Mojego przeciwnika.
Proszę, abyście wszyscy, którzy Mnie miłujecie i podtrzymujecie Moje Słowo pozostali silni w obliczu nienawiści wobec Mojego Świętego Słowa, której będziecie musieli doświadczyć. Jeśli odrzucicie Moje Słowo, wtedy odrzucicie Mnie. Nie zrozumiecie sensu Mojej Śmierci na Krzyżu.
Przeżywanie swojego życia we Mnie wymaga wielkiej odwagi i wytrwałości, ponieważ nigdy nie pozostawią was w spokoju, kiedy otwarcie będziecie wyznawali swoją wiarę we Mnie.
Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie. Ja Jestem waszą ostatnią deską ratunku w tych burzliwych czasach. Ja Jestem samym Życiem, a wszystkie rzeczy, które są dobre, pochodzą ode Mnie. Zło w jakiejkolwiek formie nie może pochodzić ode Mnie, bo to niemożliwe. Dopóki świat nie zaakceptuje, że szatan istnieje, to nigdy nie zaakceptuje też istnienia Boga.
Szatan i każdy upadły anioł wyrzucony z Nieba przez Mojego ukochanego Ojca wywołuje nienawiść w duszach tych, którzy pozwalają, aby dławił ich grzech. Z grzechu pychy powstają wszystkie inne grzechy. Pycha była upadkiem Lucyfera. Pycha jest grzechem, przez który człowiek zrównuje się ze złym duchem. Pycha będzie upadkiem ludzkości.
Jeśli macie Mnie kochać, to nie możecie stawiać warunków, a to nie jest łatwe. Kochać Mnie oznacza przestrzegać Słowa Bożego. Jeśli odchodzicie od tego, wasza miłość do Mnie będzie więdnąć, aż w końcu będziecie żyli według swoich własnych zasad.
Wasz Jezus


7th February 2015, 21:37 - I Am your only real solace in a world which is against Me.

My dearly beloved daughter, My fight to bring peace to all of God's children, and to take every person into the glory of the New Heaven and Earth, is intensifying. I will fight to the end to salvage humanity from the wickedness, which has been inflicted upon them by My adversary.
I ask that all of you who love Me and uphold My Word remain strong in the face of the hatred you will have to bear witness to against My Holy Word. If you reject My Word then you reject Me. You will have failed to understand the meaning of My Death on the Cross.
To live a life in Me requires great courage and stamina, for you will never be left in peace when you openly profess your belief in Me.
I Am your only real solace in a world which is against Me. I Am your lifeline in times of troubled waters. I Am Life itself and all things that are good come from Me. Evil in any form cannot come from Me for it is impossible. Until the world accepts that Satan exists they will never accept the Existence of God.
Satan and every fallen angel cast out of Heaven by My beloved Father creates hatred in the souls of those who allow sin to strangle them. It is through the sin of pride that all other sins emanate. Pride was the downfall of Lucifer. Pride is the sin by which man aligns himself with the evil one. Pride will be the downfall of humanity.
To love Me you must do so without condition and this is no easy feat. To love Me means adhering to the Word of God. If you deviate from this your love for Me will wither until, eventually, you will live by your own rules.
Your Jesus