Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.02.2015, 15:16 - Tylko tyle mogę wam ujawnić zanim oddzielę owce od kozłów

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu pluło Mi w Twarz, przeklinało Mnie i odrzucało Mnie podczas Mojego Czasu na ziemi i robią to do dziś dnia.
Każdy Dar, który został dany ludzkości poprzez widzących, wizjonerów i proroków od Boga, został przez większość odrzucony. Wkrótce trudno będzie człowiekowi znaleźć Płomień Prawdy, choćby nawet go poszukiwał. Moi wrogowie będą się radowali i świętowali, gdy Moi Świadkowie w świecie zostaną powaleni na ziemię i podeptani. O, jak niewdzięczne są zimne serca ludzi i jak mało miłości mają dla Mnie.
Moja kara jest nieuchronna i oddzielę tych, których miłość do Mnie pozostaje żywa, od dusz, które Mnie odrzucają. Moja Interwencja będzie szybka i biada człowiekowi, który Mnie przeklina, ponieważ odetnę go od wnętrza Mojego Najświętszego Serca i zostanie pozostawiony pośród bestii, które wędrują po ziemi szukając dusz, których pożądają, by je zniszczyć.
Dziś wasz Pan przemówił i dziś jest ten dzień, gdy rozpoczynają się zmiany, tak jak przepowiedziano. Moje Miłosierdzie popłynie do was wielkimi strumieniami, ale potem wybierzecie swój własny los. Ci, którzy pozwolili, aby nienawiść jątrzyła się w ich duszach, odrzucą Mnie całkowicie. Ci z oziębłymi duszami nie będą mieli Łask, by pozostać Mi wiernymi i oni też Mnie odrzucą.
Dałem wam Słowo, Prawdę, i wielu przeklina Mnie z tego powodu. Tylko tyle mogę wam dać przed tym Wielkim Dniem. A więc, weźcie to, co wam daję i pamiętajcie każde Słowo, gdyż Mój Czas jest bliski i tylko tyle mogę wam ujawnić, zanim oddzielę owce od kozłów.
Ci z was, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy wierzą we Mnie, będą mieli Życie Wieczne. Gdy będziecie cierpieli w Moje Imię, wywyższę was w Moim Królestwie, które nadchodzi.
Nadchodzi Dzień Pierwszego Zmartwychwstania i ci, którzy Mnie nie przyjmują zostaną odrzuceni na wieczność. Mój gniew jest obecnie wielki, a gdybyście mogli zobaczyć jak zszarzałe i ściemniałe są dusze tych, których serca są letnie, to byście się popłakali. Niestety, większość dusz pozostaje w ciemności i jeśli byście to zobaczyli, umarlibyście z powodu wstrząsu - taki jest stan dusz ludzkości.
Wasz Jezus


11th February 2015, 15:16 - I can reveal only so much to you before I separate the sheep from the goats.

My dearly beloved daughter, so many spat in My Face, cursed Me and denied Me during My Time on earth and they continue to do so to this day.
Every Gift, which was given to humanity through seers, visionaries and prophets from God was rejected by the majority. Soon, the Flame of Truth will be difficult for man to find, though they may seek it out. My enemies will rejoice and celebrate as My Witnesses on earth are knocked to the ground and trampled upon. Oh how ungrateful are the cold hearts of men, and how little love they have for Me
My punishment is imminent and I will separate those, whose love for Me remains alive, from the souls who reject Me. My Intervention will be swift and woe to the man who curses Me, for I will cut him off from the Bosom of My Sacred Heart, and he will be left walking amongst the beasts who roam the earth seeking out the souls they crave so that they can destroy them.
Today your Lord has spoken and today is the day when the changes, as foretold, will commence. My Mercy will be shown to you in great torrents but after that you will choose your own destiny. Those who have allowed hatred to fester in their souls will reject Me outright. Those with lukewarm souls will not have the Graces to remain true to Me and they, too, will reject Me.
I have given you the Word, the Truth, and many have cursed Me because of it. There is only so much that I can give you before the Great Day. Now, take what I have given you and remember every Word, for My Time is near and I can reveal only so much to you before I separate the sheep from the goats.
Those of you who curse Me shall be cursed. Those who believe in Me will have Eternal Life. Suffer in My Name and I will exalt you in My Kingdom to come.
The Day of the First Resurrection is coming and those who won't accept Me will be cast away for eternity. My anger is great at this time and if you were to witness the dull grey and darkened souls of those with lukewarm hearts it would cause you to weep.
Sadly, the majority of souls are in darkness and were you to see this you would die of shock such is the state of the souls of humanity.
Your Jesus