Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.02.2015, 17:00 - Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna

Moje drogie dzieci, otrzymaliście Modlitwy, Dary i zbroję, aby posuwać się do przodu w przygotowaniach do Powtórnego Przyjścia mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.
Jego Reszta została utworzona i nadal będzie rosła na całym świecie, aby dusze mogły zostać uratowane. W czasach, które są przed wami, Reszta Boga w każdym zakątku świata zachowa Prawdę Jego Świętego Słowa. Reszta pobłogosławiona łaską Ducha Świętego poprzez swoje modlitwy i ofiary, złagodzi gniew Boga, gdy Wielki Dzień Pański zstąpi na świat.
Nigdy nie zapominajcie, że Bóg kocha wszystkich i ze względu na opozycję, która będzie okazywana dzieciom Bożym, nie będzie wam łatwo pozostać wiernymi Słowu.
Reszta Boga, bez względu na wyznanie czy przynależność narodową, zjednoczy się w nadchodzących dniach, gdy wszystkie wzmianki o Świętym Słowie będą tłumione. Bóg kontaktuje się z wami przez tę Misję, kiedy potrzebujecie pocieszenia, aby mógł wylać na was Łaski potrzebne do podtrzymania waszej wiary.
Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna, Który poszukuje każdej duszy, łącznie z najbardziej zatwardziałymi. Moja miłość do was wszystkich jest wieczna i pragnę, abyście skorzystali z każdego Daru otrzymanego dzięki Świętym Ewangeliom i dzięki tym Orędziom, by ratować dusze.
Bóg nigdy nie opuści swojej Reszty, a dzięki waszym grupom modlitewnym oraz wszystkim innym grupom modlitewnym, które wywodzą się z mojego komunikowania ze światem, za pośrednictwem innych misji, dusze mogą zostać uratowane.
Pocieszajcie się wzajemnie w czasach duchowych prób, a Bóg poprowadzi was na każdym etapie tej drogi. Ja, Matka Zbawienia, pozostanę waszą opiekunką i będę odpowiadała na każdą prośbę, którą do mnie skierujecie. Pozostanę u waszego boku aż do dnia, gdy mój Syn powróci, by odzyskać swoje Królestwo na ziemi.
Dziękuję, że odpowiedzieliście z wiarą, nadzieją i ufnością na moje wezwanie i wezwanie mojego Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


17th February 2015, 17:00 - Mother of Salvation: Courage, my dear children, all is in the Hands of my Son

My dear children you have been given the Prayers, the Gifts and the armour to forge ahead in preparation for the Second Coming of my precious Son, Jesus Christ.
His Remnant has been formed and it will continue to grow throughout the world so that souls can be saved. It will be during the times, which lie ahead that God's Remnant in every corner of the world will retain the Truth of His Holy Word. Blessed with the favour of the Holy Spirit the Remnant will, through their prayer and sacrifice, appease the anger of God when the Great Day of the Lord descends upon the world.
You must never forget that God loves everyone and because of the opposition, which will be shown to God's children, you will not find it easy to remain faithful to the Word.
God's Remnant, irrespective of creed or nation, will unite in the days ahead when all mention of the Holy Word will be suppressed. God will communicate to you through this Mission when you need comfort so that he can pour over you the Graces required to sustain your faith.
Courage, my dear children, all is in the Hands of my Son, Who will seek out every soul, including the most hardened amongst you. My love for you all is everlasting and I desire that you use every Gift, given to you through the Holy Gospels and through these Messages, for the salvation of souls.
God will never desert His Remnant and it will be through your prayer groups and all other prayers groups, which are derived from my communications to the world, through other missions, that souls can and will be saved.
Comfort one another in times of spiritual trials and God will guide you every step of the way. I, the Mother of Salvation, will remain your protector and I will answer every request that you make of me. I will remain by your side right up to the Day my Son returns to reclaim His Kingdom on earth.
Thank you for responding with faith, hope and trust, to my call and that of my Son. Your beloved Mother
Mother of Salvation