Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

26.05.2024 - ‪Modlitwa Krucjaty 171 - Modlitwa Matki o ochronę

Nowa Modlitwa Krucjaty podyktowana przez Matkę Zbawienia w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, kiedy powiedziała:
„Oto bardzo szczególna Modlitwa Krucjaty, którą poleciła mi Trójca Przenajświętsza, aby przekazać ją światu. Należy ją odmawiać codziennie”.

Modlitwa Krucjaty 171
Modlitwa Matki o ochronę
O Święta Boża Rodzicielko, przyjdź do mnie teraz, w godzinie mojej potrzeby.
Ofiaruj moje intencje swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, kiedy tonę w smutku.
Uwolnij mnie od strachu i bólu zadawanych mi za podążanie drogą Chrystusa.
Ochroń wszystkie dusze przed uciskiem fizycznym i psychicznym w czasach nadchodzącego zamieszania.
Módl się, módl się, módl się, aby ciemności na świecie zostały zniesione i uwolnij nas od niebezpieczeństw złego ducha i tych, którzy realizują jego przebiegłe plany zniszczenia ludzkości.
Napełnij mnie darem szukania pomocy u Boga, gdy moją duszę wypełniają wątpliwości co do Jego obietnic wybawienia ludzkości ze szponów zła.
Otocz nas swoją opieką i pokojem. Daj nam pocieszenie i siłę, których potrzebujemy, aby służyć Jezusowi aż do ostatniego tchnienia.
Módl się, aby nasze cierpienie przyniosło ulgę duszom pogrążonym w ciemności i pomogło im szukać zbawienia, które Bóg im obiecał przez śmierć Jezusa na krzyżu. Amen.

Matka Boga,
Matka Zbawienia.

Notatka:
Marii zostało dane do zrozumienia, że ze względu na powagę sytuacji musimy:
Nosić przez cały czas Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego i codziennie odmawiać Modlitwę Krucjaty 33.
Jeśli to możliwe, należy nosić krucyfiks z Pieczęcią lub krucyfiks św. Benedykta. Błogosławić się codziennie wodą święconą. Zawsze nosić przy sobie paciorki Różańca Świętego. Przystępować do Sakramentów tak często, jak to możliwe. Codziennie odmawiać Różaniec Święty.

26th May 2024 - Crusade Prayer 171

New Crusade Prayer dictated by the Mother of Salvation on the Feast of the Most Holy Trinity in which she says.
“Here is a very special Crusade of Prayer, which I have been directed by the Most Holy Trinity, to bequeath to the world. It must be said every day.”

Crusade Prayer 171 The Mother’s Prayer of Protection
O Holy Mother of God, come to me at this time in my hour of need.
Offer my intentions to your Son, Jesus Christ, when I am drowning in sorrow.
Free me from the fear and hurt inflicted upon me for following the path of Christ.
Protect all souls from physical and mental oppression in times of turmoil ahead.
Pray, pray, pray for the darkness in the world to be lifted and free us from the perils of the evil one, and those who carry out his devious plans to destroy humanity.
Fill me with the gift of seeking out God’s help when doubts fill my soul as to His promises to redeem humanity from the clutches of evil.
Cover us with your protection and peace. Give us the solace and the strength we need to serve Jesus until our dying breath.
Pray that our suffering will bring relief to souls who are in darkness and help them to seek the salvation that God has promised them through Jesus’ death on the cross. Amen.

Mother of God,
Mother of Salvation.

Note:
Maria was given to understand that we must, as a matter of importance:
Wear the Seal of the Living God Scapular at all times and pray Crusade Prayer 33 every day.
Wear the Seal Crucifix and or St Benedict Crucifix, if possible. Bless ourselves daily with Holy Water. Carry our Rosary beads on our persons at all times. Receive the Sacraments as often as possible. Pray the Holy Rosary daily.