Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

15.04.2011, 23:00 - Obudźcie się dla Prawdy, zanim nie będzie za późno

Moja umiłowana córko, musisz powiedzieć światu, że Moja Święta Wola musi być przestrzegana, jeżeli ludzkość pragnie Życia Wiecznego. Ten świat, choć ma wiele do zaoferowania, nigdy nie zaspokoi waszego głodu. Gdyby nie było grzechów waszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy, to rzeczywiście, byłoby możliwe żyć w wiecznym szczęściu bez przeszkód na waszej drodze. Ponieważ zwodziciel jest wszędzie, nie pozwoli, aby ktokolwiek z was zaplanował swoje życie, ukierunkowując je na Mnie. Podstępny kłamca będzie się ciągle starał sprawić, za pomocą rozmaitych sposobów zwodzenia, byście upadli w grzech. Jednak będzie to dla niego bardzo trudne, by wziąć was na cel, gdy jesteście w stanie Łaski, uzyskanym poprzez spowiedź i Najświętszy Sakrament.
Szczególnie skuteczny przeciwko szatanowi jest Różaniec święty - ze względu na Moc daną przez Boga, Ojca Przedwiecznego, Mojej Matce, Najświętszej Dziewicy. Ona posiada ogromną Moc nad zwodzicielem. Jest on wobec Niej bezsilny i wie o tym. Jeśli pozwolicie Mojej Matce Najświętszej, aby prowadziła was ku Łaskom, to Ona może wstawiać się za wami, a wtedy będziecie odporni na jego wpływ.
Gdy dzisiaj ludzie dążą do szczęścia i pokoju na tej ziemi, to poszukują jakiejś tajemnej formuły. Poświęcają na to czas, próbując odkryć tajemnicę szczęścia, materialnych korzyści i pokoju w swoim życiu. Wymyślają nowe sposoby, pomysły, a one wszystkie są promowane w ramach schematu: stań się bogaty. Niezależnie od wszystkich przedstawianych przez nich argumentów, z których większość opiera się na psychologicznym idealizmie, po prostu jest niemożliwe, abyście osiągnęli pokój i radość w waszym życiu, jeśli nie wierzycie w Boga, Ojca Przedwiecznego. On jedyny daje życie. Jeśli nie zbliżycie się do Niego, pozostaniecie duchowo puści. Wy, którzy przeznaczacie znaczną ilość czasu, próbując obalić Moje Istnienie, marnujecie swój czas w pogoni za mrzonkami, które się nigdy nie urzeczywistnią. Wasza zawzięta odmowa uznania swojego Stwórcy, Najwyższej Istoty, Która stworzyła ten świat, zaprowadzi was do otchłani wiecznej ciemności. Wielu ludzi podobnych wam, którzy podczas swojego życia czynili wszystko, by zaprzeczyć Istnieniu Boga, szerząc kłamstwo, że nie ma takiej istoty jak Bóg Ojciec, z własnego wyboru znajduje się teraz, niestety, w głębinach piekła. Nie pozwólcie, by to się stało z waszymi duszami; bo ci, którzy kończą w piekle, płoną tak, jakby wciąż mieli ciało. Jakże szatan śmieje się z waszej ignorancji. Gdy wyrzekacie się Boga, wyrzekacie się też waszego prawa do wiecznego szczęścia. Tego samego wiecznego szczęścia, którego nieustępliwie poszukujecie na tym świecie. Ale ono nie może być osiągnięte na ziemi.
Nigdy nie przeżywajcie swojego życia na ziemi, jakby była to jedyna część cyklu waszego istnienia, bo tak nie jest. Wasz prawdziwy dom będzie ze Mną w Raju.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


15th April 2011, 23:00 - Wake up to the Truth before it is too Late

My beloved daughter, you must tell the world that My Most Holy Will must now be adhered to, if mankind wants eternal life. This world will, although it has much to offer, never satisfy your hunger. Were it not for the sins of your first parents, Adam and Eve, then yes, it would have been possible to live in eternal happiness with no obstacles in your way. Because the deceiver is everywhere, he will not let any of you plan your life towards Me. Cunning, a liar, he will strive continuously to ensure that you fall into sin through various means of seduction. He will find it very difficult, however, to target you if you are in a state of grace, achieved through Confession and the Blessed Sacrament.
The Holy Rosary is especially effective against Satan because of the powers given to the Blessed Virgin, My Mother, by God the Eternal Father. She has tremendous power over the deceiver. He is powerless against her and he knows this. If you allow My Holy Mother to guide you towards the graces she can intercede for, on your behalf, then you will be immune to his influence.
While people today strive towards happiness and peace on this Earth, they look for a secret formula. This is where they spend time trying to unlock the secret of happiness, material gain and peace in their lives. They come up with new ways, ideas, all of which are promoted through get rich schemes. Irrespective of all the arguments they put forward, most of which are based on psychologically driven idealism, it is simply not possible to attain peace and joy in your lives if you do not believe in God the Eternal Father. He is the only Giver of Life. Without becoming close to Him, you will be empty of spirit. Those of you, who invest a considerable amount of time trying to disprove My Existence, waste your time chasing dreams, which will never come to fruition. Your stubborn refusal to acknowledge your Creator, the Supreme Being Who created this world, will lead you into an abyss of eternal darkness. Many people like you, who went to extraordinary length to deny the Existence of God, in their lifetime, by spreading the lie that there is no such thing as God the Father, are now, sadly, in the depths of Hell by their own choice. Don't you allow this to happen to your souls; where those who do end up in Hell, burn as if they were still made of flesh. How Satan laughs at your ignorance. When you deny God, you are denying your right to eternal happiness. This same eternal happiness is what you seek relentlessly in this world. But it cannot be attained on Earth.
Never live your life on Earth as if this is the only part of the cycle of your existence, because it is not. Your real home will be in Paradise with Me.
Your loving Saviour Jesus Christ