Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.04.2011, 22:45 - Nawet małe grupy modlitewne do Bożego Miłosierdzia mogą uratować miliony

Moja umiłowana córko, czas na Ostrzeżenie jest już blisko i ono nastąpi szybko, w mgnieniu oka. Bieg wydarzeń zatrzyma się dla wszystkich, gdy doświadczą Mojego wielkiego Miłosierdzia. Módlcie się przede wszystkim za tych wszystkich, którzy są w grzechu śmiertelnym. Oni potrzebują waszych modlitw, ponieważ wielu z nich umrze skamieniałych z szoku, gdy ujrzą grozę - jak widzą ją Moje Oczy - grzesznych okrucieństw, których się dopuścili. Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia może uratować miliony, nawet jeśli czyni to tylko mała grupa oddanych, pełnych miłości wyznawców.
Nie podam ci, Moja córko, daty tego Wielkiego Wydarzenia. Bądź jednak pewna, że czas na nie jest już bliski dla świata; tak jak zło wciąż się rozrasta poprzez cały świat, nie słabnąc, tak też wszędzie opadnie teraz Ręka Mojego Ojca. On nie ustąpi i nie dopuści, aby ci źli grzesznicy, którzy są w zmowie z szatanem, dalej niszczyli lub zarażali Moje dzieci. Niech się wstydzą grzesznicy, mający obsesję na swoim punkcie, których nadal kocham, pomimo diabelskiej skazy ich grzechu. Proszę cię, byś modliła się teraz o odpuszczenie ich grzechów.
Tak jak teraz będzie miało miejsce Ostrzeżenie, tak też katastrofy ekologiczne będą dotykać ludzkość. Modlitwa jest teraz waszą jedyną bronią, Moje dzieci, dla ratowania siebie i ludzkości przed ogniem piekielnym. Gdy przeminie Ostrzeżenie, przeważy pokój i radość. A wtedy rozpoczną się prześladowania ze strony nowego światowego sojuszu. Ich siła zostanie osłabiona, jeśli wystarczająca liczba z was będzie szerzyć nawrócenie i mocno się modlić.
Nie lękajcie się, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie ściśle współpracować ze sobą, by się modlić o zbawienie ludzkości. A czyniąc to, uratujecie miliony dusz.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


16th April 2011, 22:45 - Even small prayer groups of Divine Mercy can save millions

My beloved daughter, the time for The Warning is now close and it will happen quickly in the blink of an eye. All will be stopped in their tracks as they witness My Great Mercy. Pray for all those in mortal sin, as a priority. They need your prayers, for many of them will drop stone dead from shock when they see the horror, as seen through My Eyes, of the sinful atrocities they have committed. Praying The Divine Mercy can save millions even if it is only a small group of devout, loving followers.
I will not give you a date, My daughter, for this Great Event. But be assured the time is now upon the world, as the evil continues to grow unabated across the entire world, so too will the Hand of My Father now fall everywhere. He will not stand back and allow these evil sinners, in league with Satan, to destroy or infect My children any longer. Shame on those self-obsessed sinners, whom I still love despite the evil stain of their sin. I ask you to pray for the forgiveness of their sins, now.
As The Warning will now take place, so too will the ecological disasters befall mankind. Prayer is your only weapon now, My children, to save yourselves and mankind from the fires of Hell. Once The Warning is over, peace and joy will prevail. And then the persecution by the New World Alliance will commence. Their power will be weakened if enough of you spread conversion and pray hard.
Don't be afraid, My beloved followers, you will work closely together to pray for the salvation of mankind. And you will save millions of souls in the process.
Your beloved Saviour Jesus Christ