Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.05.2011, 09:45 - Dlaczego nawiązuję kontakt ze światem w ten sposób

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł teraz czas, aby zastanowić się nad Moimi świętymi Orędziami i mieć pewność, że tak wielu grzeszników z całego świata zwróciło na nie uwagę.
Nie miejcie wątpliwości, te Orędzia są dawane światu jako Dar, aby pomóc ratować was wszystkich, wszystkie Moje dzieci, łącznie z tymi, którzy zmierzają różnymi ścieżkami do Boga, Ojca Przedwiecznego.
Ludzie, szczególnie katolicy, będą zdezorientowani, że nie umieszczam ich przed Moimi innymi dziećmi różnych wyznań. Dokonany przeze Mnie wybór Słów jest po to, by mogły zostać usłyszane przez wszystkich, a nie tylko przez niewielu wybranych. Moja Miłość nie rozróżnia. Wy, którzy podważacie sposób, w jaki przemawiam do ludzkości poprzez tego posłańca, posłuchajcie Mnie teraz. Choć wy, Moi wyznawcy, rozumiecie, że prawda nigdy się nie zmieniła od czasu Mojego Ukrzyżowania, to wiedzcie, że muszę rozszerzyć Moją Miłość na wszystkie dzieci Boże. Nikt nie jest lepszy od innych.
Moja córko, nie wolno ci odpowiadać lub starać się bronić Moich Słów, gdy rzucą ci wyzwanie, byś wyjaśniła, dlaczego mówię w ten sposób. Moje Słowo jest Boskie. Nie może być zmieniane lub poprawiane, aby dostosować je do tych, którzy uważają się za ekspertów w prawie teologicznym; bo Moje Słowo zostanie dane światu w języku, który będzie dzisiaj dobrze rozumiany przez ludzkość. Wielu zapyta, dlaczego te Słowa nie posługują się tą samą terminologią lub wyrażeniami, które stosowali dawniej Moi prorocy i apostołowie, a Ja im teraz odpowiem.
Pamiętajcie, Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Bez względu na to, jakim językiem posługuję się dzisiaj do nawiązywania kontaktu we współczesny sposób, prawda pozostaje ta sama, nienaruszona.
Bądźcie nieufni wobec wizjonerów i widzących twierdzących, że otrzymują ode Mnie orędzia, które stosują starożytny język lub fragmenty ze świętej Biblii; bo to nie jest sposób, w jaki dzisiaj nawiązywałbym kontakt z ludzkością. Dlaczego miałbym tak czynić? Czy nie wyobcowałbym przez to nowego pokolenia - tych, którzy nie znają języka zawartego w świętej Księdze Mojego Ojca?
Prostota jest kluczem, Moje dzieci, kiedy przekazuje się Moje najświętsze Słowo. Pamiętajcie, gdy będziecie uczyć innych prawdy o Moim Istnieniu, że w waszym podejściu istotna jest prostota. Jeśli nie będziecie tak czynić, nie dotrzecie do zagubionych dusz, bo one nie będą słuchać.
Moje Orędzie Miłości
Orędzie Mojej Miłości jest bardzo proste. Ja Jestem Życiem, którego pragną Moje dzieci na ziemi. Wyjaśniajcie, że Ja Jestem Prawdą. Niech to będzie jasne. Beze Mnie nie ma żadnego Życia Wiecznego. Wykorzystajcie te proroctwa, które ujawniam temu posłańcowi, aby zdobyć uwagę niewierzących. Bo to dlatego są one dawane światu. Nie aby go przestraszyć, ale by udowodnić, że nawiązuję dzisiaj kontakt w sposób, dzięki któremu Moje najświętsze Słowo nie tylko zostanie usłyszane, ale także będzie się w nie wierzyć.
Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia


23rd May 2011, 09:45 - Why I communicate to the world in this way

My dearly beloved daughter, it is now time to reflect on My Sacred Messages and to ensure that as many sinners all over the world take heed of them.
Make no mistake, these Messages are being given to the world as a Gift to help save all of you, all of My children, and including those who follow different paths to God the Eternal Father.
People, especially Catholics, will be confused when I do not place them ahead of My other children of different creeds. My choice of Words are designed to be heard by all and not just the chosen few. My Love does not differentiate. For those who question the way in which I speak to mankind, through this messenger, hear Me now. While you, My followers, understand that the Truth has never changed from the time of My Crucifixion, know then that I must extend My Love to all God's children. No one is better than the other.
My daughter, you must not respond or try to defend My Word when challenged to explain why I would speak in this way. My Word is Divine. It must not be changed or amended to suit those who consider themselves experts in theological law; for My Word will be given to the world in a language which will be clearly understood by mankind today. Many will ask why these Words do not use the same terminology or expressions used by My prophets and apostles of old and I will answer them now.
Remember My Teachings never change. No matter what language I use today to communicate in a modern way, the Truth remains the same, intact.
Be wary of visionaries or seers who claim that they are receiving messages from Me, who use ancient language or extracts from the Holy Bible; for this is not the way in which I would communicate to mankind today. Why would I do that? Would I not alienate a new generation, those who are ignorant of the language contained in My Father's Holy Book?
Simplicity is the key, My children, when communicating My Most Holy Word. Remember, when teaching others of the Truth of My Existence, that simplicity in your approach is essential. If you do not do this, you will not reach those lost souls, because they will turn a deaf ear.
My Message of Love
The Message of My Love is very simple. I Am the Life that My children on Earth crave. Explain that I Am the Truth. Make this clear. Without Me there is no eternal life. Use the prophecies, which I reveal to this messenger, to gain the attention of non- believers. For this is why they are being given to the world. Not to frighten them, but to prove that I Am now communicating today in a way in which My Most Holy Word will not only be heard, but believed.
Your loving Saviour and Teacher Jesus Christ, King of Mercy