Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.05.2011, 17:30 - Grzech zawsze będzie grzechem, bez względu na to, jak go usprawiedliwiacie

Moja szczerze umiłowana córko, jakże płaczę nad wszystkimi Moimi dziećmi, które grzeszą, ponieważ nie rozumieją Mojego Nauczania. Wielu z nich nie jest świadomych, że Mnie obraża, bo albo nigdy nie zostali nauczeni Prawdy, albo zdecydowali się bronić swoich grzechów. Wielu z tych, którzy grzeszą, próbuje usprawiedliwić swoje czyny, bo słuchają innych, którzy wykorzystują tolerancję jako sposób na usprawiedliwienie grzechu. Grzech zawsze będzie grzechem w Oczach Mojego Ojca, bez względu na to, jak mały jest ten grzech. Wielu z tych, którzy popełniają grzech ciężki, jakoś zawsze daje sobie radę z obroną swojego "prawa do grzechu", czyniąc siebie ślepymi na zło, które powoduje ich grzech.
Moje dzieci mają szczęście, że przebaczam im ich grzechy
Jeśli tylko Moje dzieci wiedziałyby wszędzie o Moim Miłosierdziu, to zdałyby sobie sprawę, że mają szczęście, iż dany jest im ten wielki Dar przebaczenia, którego im udzielam w tym życiu. Jeśli nie proszą regularnie o przebaczenie, to ich grzechy będą ich prowadzić dalej do grzechu, wciąż na nowo. Im więcej grzeszą, tym dalej będą się ode Mnie odsuwać i tym trudniej będzie im do Mnie powrócić. Posłuchajcie Mnie. Moje Miłosierdzie jest dla was wszystkich, abyście z niego skorzystali. Przyjmijcie je teraz ode Mnie. Nie pozwólcie światu pochwycić was w pułapkę, dopuszczając, byście padli ofiarą pokus grzechu. Gdy grzeszycie, wpadacie w pułapkę i nie będziecie wiedzieć, gdzie się zwrócić. Grzech sprawia, że głęboko w sobie czujecie się nieswojo.
Tolerancja jest dzisiaj modna
Tak wiele Moich dzieci wciąż głośno krzyczy o potrzebie "tolerancji w społeczeństwie". Tolerancja, w swoim nieprecyzyjnym ujęciu, jest dzisiaj modna. Może zostać wykorzystana do przeinaczenia nawet najcięższych grzechów. Tolerancja jest przemyślnie profilowana, by bronić każdego rodzaju grzechu znanego człowiekowi w dzisiejszym świecie. Każdy domaga się prawa do tolerancji. Jakikolwiek byłby ten grzech, w większości przypadków będzie on promowany jako prawo obywatelskie. Bez względu na to, jak te grzechy są promowane jako będące "w porządku", zawsze będą złe. Nadszedł czas, aby człowiek stanął w obliczu prawdy; aby ponownie stał się odpowiedzialny. By uznał, że te akty grzechu, w których uczestniczy, są moralnie złe; aby traktował bratnie istoty ludzkie, w tym te dzieci, które są w łonach, jako równe we wszystkich rzeczach.
Módlcie się mocno o Łaski, aby zobaczyć prawdę taką, jaka ona jest. A nie sfałszowaną wersję, w którą decydujecie się wierzyć, ponieważ odpowiada ona waszym egoistycznym celom. Jest tylko jedna Prawda. Każdy z was w swoim sercu zna różnicę pomiędzy tym, co słuszne, a co błędne. Uznajcie to teraz, jeśli chcecie, bym ocalił was od ognia piekielnego.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th May 2011, 17:30 - Sin will always be sin no matter how you justify it

My dearly beloved daughter, how I cry for all of My children who sin because they don't understand My Teachings. Many of them are not aware they offend Me because either they have never been taught the Truth, or they have decided to defend their sins. Many of those who sin, try to justify their act because they listen to others who use tolerance as a guise to justify sin. Sin will always be sin in My Father's Eyes, no matter how small the sin. Many of those who commit grievous sin, somehow always manage to defend their so-called 'right to sin' by blinding themselves to the evil that their sin represents.
My children are fortunate that I forgive them for their sins
If only My children everywhere knew of My Mercy, they would then realise how fortunate they are to be given this great Gift of forgiveness I offer them in this life. If they do not ask for forgiveness regularly, then their sins will lead them to continue to sin again and again. The more they sin the further they will remove themselves from Me and the harder it will be to come back to Me. Listen to Me. My Mercy is there for all of you to benefit from. Accept this from Me now. Do not allow the world to trap you, by allowing yourself to fall prey to the temptations of sin. Once you sin you become trapped and won't know where to turn. Sin makes you feel uncomfortable deep down and within you.
Tolerance is fashionable today
So many of My children keep shouting aloud of the need for 'tolerance in society'. Tolerance is fashionable today in its loose term. It can be used to distort even the most gravest of sins. Tolerance is cleverly moulded, to defend every type of sin known to man in the world today. Everyone claims the right to tolerance. Whatever the sin, it will be promoted as a civil right in most instances. No matter how these sins are promoted as "being right" they will always be wrong. It is time that man faces the Truth, to become responsible again. To accept that the acts of sin they are partaking in are morally wrong; to treat their fellow human beings, including those children in the womb, as being equal in all things.
Pray hard for the graces to see the Truth for what it is. And not the doctored version you choose to believe in because it suits your selfish goals. There is only one Truth. In your hearts, every single one of you knows the difference between right and wrong.
Accept this now, if you want Me to save you from the fires of Hell.
Your Saviour Jesus Christ