Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.06.2011, 18:00 - Orędzie od Maryi Panny o przesłaniu do młodych ludzi

Otrzymane po prywatnym objawieniu, w którym Matka Boża ukazała się wizjonerce na ponad 30 minut.
Przybywam w Imię Jezusa Chrystusa. Jestem Matką Boga, twoją umiłowaną Matką, Królową wszystkich aniołów.
Moje dziecko, właśnie zostałaś wypróbowana z powodu pracy, którą wykonujesz dla Mojego umiłowanego Syna, i stałaś się w konsekwencji silniejsza. Wiesz teraz, co musi zostać zrobione, aby tak wielu młodych ludzi, jak to możliwe, zrozumiało, Kim jest Mój Syn. On, Mój najdroższy Syn, Zbawiciel świata, uczyni wszystko, by uratować tych wszystkich, którzy chodzą po ziemi, nie znając Jego Miłosierdzia.
Tym dzieciom, które uparcie nie chcą słuchać, musi zostać powiedziana prawda, i to bardzo szybko. Proszę, powiedz młodym ludziom na całym świecie, że Jezus idzie z nimi w każdej sekundzie dnia. On tak bardzo się o nich troszczy. Nie mają pojęcia o głębi Jego Miłości. On chce ich objąć w Swoim Najświętszym Sercu, tak by cieszyli się w Nowej Erze Pokoju na ziemi. Gdyby tylko odpowiedzieli.
Moje dziecko, ludziom tak trudno jest zrozumieć prawdę o Istnieniu Boga Ojca. Bardzo trudno jest ich przekonać o prawdzie Ofiary Jego Syna umiłowanego. To, Moje dziecko, musi być twoim celem.
Idź w pokoju i miłości.
Twoja umiłowana Matka
Królowa Aniołów


22nd June 2011, 18:00 - Message from Virgin Mary about communicating to Young People

(After a private apparition in which she appeared to the visionary for over 30 minutes.)
I come in the Name of Jesus Christ. I am the Mother of God, your beloved Mother, Queen of all the Angels.
My child, you have just been tested because of the Work you do for my beloved Son and you have become stronger as a result. You know now what has to be done so that as many young people as possible understand Who my Son is. He, the Most Precious Son of mine, Saviour of the World, will do everything to save all of those who walk the Earth in ignorance of His Mercy.
Those children who stubbornly refuse to listen, must be told the Truth and very soon. Please tell young people all over the world that Jesus walks with them every second of the day. He cares so much for them. They have no idea of the depth of His Love. He wants to embrace them into His Sacred Heart so that they will enjoy the New Era of Peace on Earth. If only they would respond.
My child, it is so difficult for people to understand the Truth of the Existence of God the Father. To convince them of the Truth of His beloved Son's Sacrifice is very difficult. This, my child, must be your goal.
Go in peace and love.
Your beloved Mother Queen of the Angels