Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.06.2011, 15:00 - Maryja Panna: Szatan traci swoją moc, kiedy odmawiacie Mój Różaniec

Moje dziecko, zawsze koncentruj się na Moim Synu, bo On potrzebuje twojej uwagi. Złóż w Nim całą swoją ufność i nigdy nie pozwól nikomu odwrócić twoich oczu od Niego.
On, Moje dziecko, wybrał ciebie jako jednego z ważnych posłańców na te czasy, tak by zagubione dusze zostały zbawione. Powiedz ludziom, aby modlili się Moim najświętszym Różańcem, nawet niekatolicy, bo to jest największa broń wobec wpływu zwodziciela, który jęczy w bólu, kiedy jest odmawiany Różaniec. Moc zwodziciela jest osłabiona, gdy Moje dzieci odmawiają tę modlitwę. Im więcej Moich dzieci modli się na Różańcu świętym, tym więcej dusz może być zbawionych.
Ty, Moje dziecko, masz bardzo trudną misję, o wiele trudniejszą niż jakiegokolwiek z proroków w przeszłości. Jest tak z powodu ciemności ducha na świecie. Nigdy dotąd nie zapadła taka ciemność, gdy Moje dzieci odwracają się od Mojego Syna - od Niego, Który umarł straszliwą śmiercią, aby je zbawić. A nawet nie tylko zapomnieli o tym, ale decydują się także zaprzeczyć samemu Jego Istnieniu.
Modlitwa do Mnie, waszej Matki Najświętszej, boli złego, który kuli się i traci swoją moc, kiedy odmawiany jest Mój Różaniec. Jest to broń, która została Mi dana, bym mogła pomóc ratować zagubione dusze, zanim ostatecznie zmiażdżę głowę węża. Nigdy nie lekceważcie potęgi Różańca, bo nawet tylko jedna grupa ludzi oddana regularnemu nabożeństwu Mojego Różańca świętego może uratować swój naród. Powiedz Moim dzieciom, by byli ostrożni, jeśli mieliby odwrócić się od modlitwy, bo czyniąc to, pozostawiliby siebie szeroko otwartymi na zwodziciela usidlającego ich na jego czarownej, ale niebezpiecznej drodze do ciemności. Zabierzcie dzieci do Światła przez szerzenie nabożeństwa Mojego Różańca świętego.
Wasza umiłowana Matka
Maryja, Królowa Pokoju


25th June 2011, 15:00 - Mary: Satan loses his power when My Rosary is recited

My child, always keep focused on my Son for He needs your attention. You must place all your trust in Him and never let anyone take your eyes off Him.
He, my child, has chosen you as one of the important messengers for these times so that lost souls are saved. Tell people to pray my Most Holy Rosary, even non-Catholics, for this is the greatest weapon against the influence of the deceiver, who groans in pain when it is said. His power is weakened when my children say this prayer. The more my children pray the Holy Rosary the more souls can be saved.
You, my child, have a very difficult Mission, much harder than any of the prophets in history. This is because of the darkness of spirit in the world. Never before has such a darkness descended, when My children turn their back on my Son, He Who died a terrible death to save them. Yet they have not only forgotten this, but choose to deny His very Existence.
Prayer to me, your Blessed Mother, hurts the evil one, who cringes and loses his power when my Rosary is recited. This is the weapon that has been given to me so I can help save lost souls, before I crush the serpent's head, finally. Never underestimate the power of the Rosary, for even just one group of people dedicated to the regular devotion of my Holy Rosary can save their nation. Tell my children to be careful when turning their back on prayer, for when they do this they are leaving themselves wide open for the deceiver to ensnare them by his charming, but dangerous path to darkness. Bring my children into the Light by spreading devotion to my Most Holy Rosary.
Your beloved Mother Mary Queen of Peace