Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.08.2011, 23:45 - Moim wyznawcom został teraz dany Dar wstawiania się

Moja umiłowana córko, miłość Moich wyznawców wspiera Mnie. Płaczę Łzami radości, gdy jestem świadkiem miłości tych Moich wyznawców, którzy otaczają i obejmują ciebie swoimi modlitwami. Oni, Moja córko, zostali powołani, przez Dar Ducha Świętego, do głoszenia światu Mojego najświętszego Słowa poprzez te ważne Orędzia. Gdyby tylko te inne dusze, które za Mną podążają i które wiedzą, że przemawiam z pomocą różnych wizjonerów, otworzyły oczy i słuchały tego, co mam do powiedzenia, to wtedy ich modlitwy przyniosłyby korzyść tym biednym duszom, które nie przygotowały się na Ostrzeżenie.
Moja Miłość jaśnieje poprzez Moje wierne dzieci na całym świecie. Światło Mojej Miłości, która poprzez nie promieniuje, skutkuje właśnie teraz wieloma nawróceniami na świecie. Choć Moje dzieci może nie są tego świadome, w tym miesiącu, dzięki oddaniu Moich umiłowanych wyznawców, zostały ocalone miliony dusz. Moje drogie dzieci podążyły za Moim poleceniem modlitwy i pobożności w sierpniu, miesiącu ratowania dusz. Powiedz Moim dzieciom, że ich modlitwy i post wywołały wiele szczęścia we wrażliwym Sercu Mojego Ojca. Obfitość Łask spływa teraz na te drogie, święte dusze, tak że posiadają one od dzisiaj na przyszłość Dar wstawiania się za zagubionymi duszami.
Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham. Tak odważni, tak wierni i - pomimo zdarzającego się im od czasu do czasu grzesznego błądzenia - tak dobrzy. Ich serca i dusze są teraz natchnione Moim współczuciem, a Duch Święty poprowadzi Moją drogą Armię w marszu do zwycięstwa, aby pomóc Mi zyskać więcej dusz.
Wasz umiłowany wierny Zbawiciel
Król ludzkości
Jezus Chrystus


12th August 2011, 23:45 - My followers have now been given the Gift of Intercession

My beloved daughter, the love of My followers keeps Me sustained. I cry Tears of joy when I witness the love of those of My followers who surround you and embrace you with their prayers.
They, My daughter, through the Gift of the Holy Spirit, have been called to proclaim My Most Holy Word to the world through these important Messages.
If only those other souls who follow Me and who know that I Am communicating through various visionaries would open their eyes and listen to what I have to say. Then their prayers would benefit those poor souls who have not prepared for The Warning.
My Love shines through My loyal children throughout the world. The Light of My Love, which shines through them, is creating much conversion in the world right now. This month, although My children may not be aware, millions of souls are now being saved because of the devotion of My beloved followers. They, My precious children, followed My command for prayer and devotion during this August, Salvation of Souls Month. Tell My children that their prayer and fasting has created much happiness in My Father's tender Heart. An abundance of graces now flow over those dear, holy souls, so that they are empowered with the gift of interceding for lost souls from this day forth.
How I yearn to hold each of them in My Arms, close to My Sacred Heart, so that I can show them how much I love them all. So brave, so loyal and despite sinful diversions, from time to time, so good. Their hearts and souls are now infused with My Compassion and the Holy Spirit will guide My precious army as they march to victory to help Me claim more souls.
Your beloved loyal Saviour King of Mankind, Jesus Christ