Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.09.2011, 11:45 - Posłałem teraz na świat Moich proroków

Moja szczerze umiłowana córko, wyzwaniem, które ci przedkładam, jest to - jak przekonać młodych ludzi i tych prowadzących intensywny, nonsensowny tryb życia. Twoim zadaniem jest wykorzystanie wszelkiego rodzaju nowoczesnych środków przekazu, które są dostępne, aby przekonać młode, współczesne społeczeństwo co do prawdy o Moim Istnieniu. Obiecuję, że wszystkie te młode dzieci, którym za pomocą takich środków zostanie przekazana prawda, odczują Moją Obecność, gdy tylko będą czytać Moje Orędzia. Rozpowszechniaj teraz i nawracaj, Moja córko, w każdym zakątku świata. To jest rola, dla której zostałaś wybrana. Poprzez szybkie rozprzestrzenianie Mojego Słowa można dotrzeć do większej liczby osób. Wykorzystuj Internet i media. Moi zaangażowani wyznawcy będą ostatecznie wszędzie szerzyć Prawdę.
Ta Misja dopiero się rozpoczęła. Położony został fundament. Teraz, zgodnie z doskonałym planem Mojego Ojca, świat zwróci uwagę na te Boskie Orędzia.
Obiecałem, że powrócę. Aby utorować drogę, posłałem teraz w świat Moich proroków, w tym ciebie, Moja córko. Wielu z nich, w każdym kraju na świecie, odpowiada teraz na Moje wezwanie, chociaż ich głosy są słabe. Z czasem także oni będą słuchani, tak że będą mogli głosić Moją Chwałę, by obwieszczać Mój Powrót.
Upłynie jeszcze pewien czas, zanim nastąpi ten chwalebny Powrót. Do tego czasu przygotowujcie się Moje dzieci. Ostrzeżenie nawróci miliony, ale to tylko początek. Późniejszy okres będzie wykorzystany, i musi być wykorzystany, na pielęgnację dusz dla zapewnienia im odpowiedniego przygotowania, tak aby nadawały się do wejścia do Nowego Raju Mojego Ojca na ziemi.
Macie wiele do przetrzymania, dzieci, ale tak samo możecie się spodziewać wielu rzeczy, kiedy zostanie wam dany dostęp do tej wspaniałej Nowej Ery Pokoju, radości i szczęścia na ziemi. Teraz niezbędna jest wytrwałość. Odwagę i wytrzymałość otrzymają ci, którzy wzywają Ducha Świętego. Następnie wy, Moja Armio, podniesiecie dusze tych, którzy pobłądzili, nie są przy Mnie. Nie pozwólcie, aby choć jedna z tych dusz się oddaliła i zagubiła na pustkowiu. Módlcie się za nie. Okażcie im miłość i zrozumienie. Nigdy nie mówcie im, że są straceni ani nie oskarżajcie ich o grzech, ponieważ jest to poważne wykroczenie w Moich Oczach. Zamiast tego bądźcie stanowczy, ale życzliwi. Po prostu powiedzcie im prawdę. Reszta należy później do nich.
Dzieci, nie możecie pozyskać wszystkich dusz. Możecie uczynić jedynie to, co jest w waszej mocy.
Wasz umiłowany Jezus


25th September 2011, 11:45 - I have now sent My prophets into the world

My dearly beloved daughter, how to convince young people and those caught up in a busy meaningless lifestyle, is the challenge I present to you.
Your job is to use every kind of modern communications tool available to convince a young, modern society of the Truth of My Existence. I promise that all those young children who are given the Truth, through such means, will feel My Presence as soon as they read My Messages. Spread and convert now, My daughter, in every corner of the world. This is the role for which you have been chosen. By spreading My Word virally, more people can be reached. Use the Internet and the media. My followers involved will, in time, spread the Truth everywhere.
This Mission has only just begun. The foundations have been laid. Now according to the perfect timing of My Father the world will now pay attention to these divine Messages.
I promised I would return. To pave the way I have now sent My prophets into the world, including you, My daughter. Many are now responding to My call in every country in the world, although their voices are small. In time, they too will be heard, so they can proclaim My Glory to herald My return.
There is some time ahead before this glorious return takes place. Until then prepare, My children. The Warning will convert millions, but it is only the beginning. The period after that will and must be spent nurturing souls to ensure that they are adequately prepared, so they are fit to enter My Father's New Paradise on Earth.
You have much to bear, children, but oh so much to look forward to when you are given access to this wonderful New Era of Peace, joy and happiness on Earth. Perseverance is now called for. Courage and stamina will be given to those who invoke the Holy Spirit. You then, My army, will lift the souls of those who stray from Me. Don't let one of these souls wander off, lost, into the wilderness. Pray for them. Show them love and understanding. Never tell them they are doomed or accuse them of sin, because this is a grave offence in My Eyes. Instead, be firm but kind. Just tell them the Truth. It will be up to them afterwards.
You cannot, children, win over all souls. You can only do your best. Your beloved Jesus