Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


11.10.2011, 15:30 - Orędzie dla Ameryki: Przyjmijcie swoich braci i siostry ze wszystkich wyznań

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę zwrócić się do narodu amerykańskiego. To jest Moje Orędzie dla niego. Wy, Moje drogie dzieci, bardzo cierpicie w tych czasach. Doświadczacie oczyszczenia, które jest niezbędne, aby wyprzątnąć wasze dusze.
Wielkie grzechy w Ameryce, przez które znoszę udrękę, to grzech aborcji i niemoralność ciała. Wiele Moich dzieci jest opanowanych przez zwodziciela, który panuje, ukryty za zamkniętymi drzwiami, nad waszym systemem finansowym i politycznym. Tak wielu z was jest nieświadomych tego faktu. Wzywam was teraz do modlitwy o pomoc konieczną w związku z ich przebiegłymi planami zniszczenia waszego kraju.
Modlitwy, Moje dzieci, pomogą złagodzić karę, którą Mój Ojciec spuści na świat za grzech aborcji. Módlcie się, módlcie się i zjednoczcie, aby oddać hołd Mojemu Ojcu. Bo poprzez zjednanie ze sobą wszystkich religii, które czczą Ojca, Boga Stwórcę świata, możecie pomóc waszemu krajowi. Musicie się modlić o przebaczenie i ufać, że wasze modlitwy zostaną wysłuchane w zgodności z Boskim planem i czasem Mojego Ojca.
Przyjmijcie swoich braci i siostry wszystkich wyznań, którzy wierzą w Boga Ojca, i módlcie się jako jedno, aby odkupić grzechy waszego kraju. Moje dzieci, wasz kraj jest tak olbrzymi, a jest ważne, abym mógł uratować tak wiele dusz, jak to jest możliwe. Mogę to uczynić tylko poprzez nawrócenie, które nastąpi podczas Ostrzeżenia oraz poprzez wasze modlitwy i pobożność.
Zwróćcie się teraz do Mnie, wy wszyscy. Nie dyskryminujcie nawzajem swoich religii, tylko po prostu zaufajcie Bogu Ojcu, a On odpowie na wasze modlitwy. Wy, Moje drogie dzieci, jesteście zagubione. Pokazano wam tak wiele zamieszania i przedstawiono pokrętne prawdy o Istnieniu Boga Ojca. Używacie religii jako fasady, by zniszczyć jadem jeszcze większych nieszczęśników niż wy sami. Nadszedł czas, aby przyjąć prawdę, że tylko poprzez miłość bliźniego możecie jako naród powrócić w Ramiona waszego Stwórcy, Boga Ojca.
Kocham was z rozdzierającym współczuciem całą Swoją Istotą. Staram się was uratować, tak byście mogli zostać zabrani do nowej i wspaniałej Ery Pokoju, która czeka na was na tej ziemi. Ażeby wejść do tego Nowego Raju, wasze dusze muszą być wolne od grzechu. Módlcie się o Łaski, aby prosić o przebaczenie waszych własnych grzechów i grzechów popełnionych przez wasze rządy.
Pozostawiam was w pokoju i Miłości.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th October 2011, 15:30 - Message for America: Embrace your brothers and sisters of all denominations

My dearly beloved daughter, I wish to communicate with the American people. My Message to them is this. You, My precious children, suffer greatly in these times. You are experiencing a cleansing that is necessary in order to purify your souls.
The great sins in America, which torment Me, are the sins of abortion and immorality of the flesh. Many of My children are infested by the deceiver, who rules, hidden behind closed doors, your monetary and political systems. So many of you are oblivious to this fact. I now urge you to pray for the relief required from their devious plans to destroy your country.
Prayer, My children, will help mitigate the chastisement, which My Father will unleash in the world against the sin of abortion. Pray, pray and unite to pay homage to My Father. For by uniting together all religions, which honour the Father, God the Creator of the world, you can help your country.
You must pray for forgiveness and trust that your prayers will be responded to according to My Father's Divine timing.
Embrace your brothers and sisters of all religious denominations, who believe in God the Father and pray as one to redeem the sins of your country. My children, so vast is your country, that it is important that I can save as many souls as possible. I can do this only through conversion, which will happen during The Warning and through your prayers and devotion.
Turn to Me now, all of you. Do not discriminate against each other's religions, just trust in God the Father and He will answer your prayers.
You, My precious children, are lost. You have been shown so much confusion and presented with twisted truths about the Existence of God the Father. You use religion as a façade to wreak venom on those more unfortunate than you. It is time to accept the Truth that it will only be through your love of neighbour, that as a nation you can return into the Arms of your Creator, God the Father.
I love you with a tearing Compassion in My whole Being. I strive to save you, so you can be taken into the new and wonderful Era of Peace that awaits you on this Earth. To enter this New Paradise your souls must be free of sin. Pray for the graces to seek forgiveness for your own sins and the sins committed by your governments.
I leave you in peace and love.
Your beloved Saviour
Jesus Christ