Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.11.2011, 20:50 - W wielu kręgach będziesz znienawidzona, a w innych będą się ciebie lękać

Moja umiłowana córko, musisz posłuchać. Kiedy wypełniają się Moje proroctwa i kiedy Moje święte Słowo zacznie być uznawane i słuchane, musisz być ostrożna. Ty, Moja córko, będziesz nienawidzona w wielu kręgach, a w innych będą się ciebie obawiać. Moje proroctwa, które będą wam dawane, mają zapewnić, aby nie było żadnych wątpliwości w umysłach wszystkich Moich dzieci, że obietnica Zbawienia Wiecznego będzie w końcu zrealizowana.
Moja córko, będziesz się czuć odizolowana, odrzucona, traktowana z obawą i będziesz srogo cierpieć w Moje Imię. Bez twojego poświęcenia nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy ratowania ludzkości, aby każdej duszy została przyznana możliwość skorzystania z jej prawowitego Dziedzictwa.
Wzywam Moje wyświęcone sługi, aby chronili cię, Moja córko, będzie to ich święty obowiązek. Z czasem zrozumieją, jaka jest ich rola. Tymczasem wzywam wszystkich Moich drogich wyznawców, aby się modlili, abyś była chroniona przed siłami zła prowadzonymi przez szatana, które chcą zniszczyć świat dla własnej korzyści.
Bądźcie silni. Módlcie się o ochronę i w każdej chwili włączajcie w to pomoc Mojej Matki Najświętszej.
Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości


7th November 2011, 20:50 - You will be hated in many quarters and feared in others

My beloved daughter, you must listen. As My prophecies unfold and when My Holy Word will begin to be accepted and listened to, you must be careful. You, My daughter, will be hated in many quarters and feared in others.
My prophecies, which will be given to you, are to ensure that there will be no doubt in the minds of all My children that the promise of eternal salvation will at last be realized.
My daughter, you will feel isolated, rejected, feared and will suffer harshly in My Name.
Without your sacrifice, I could not fulfil My promise to save mankind, so that every soul is accorded the opportunity to benefit from their rightful inheritance.
I call on My sacred servants to protect you, My daughter, for it will be their holy duty. In time they will understand what their role is. Meanwhile, I call on all My precious followers to pray for your protection against the evil forces, which are led by Satan, who want to destroy the world for their own gain.
Be strong. Pray for protection and involve the help of My Blessed Mother at all times. Your Jesus
Saviour and Redeemer of Mankind