Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.01.2012, 16:55 - Dobra Nowina - Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, udzielił zbawienia większości Ludzkości

Moja szczerze umiłowana córko, to Ja, twój Jezus, który dzisiaj do ciebie przychodzę, aby przekazać ci dobrą nowinę dla świata.
Wiele modlitw i cierpienia, ofiarowanego przez wiele Moich wybranych dusz na ziemi, sprawiło, że o wiele więcej dzieci Bożych może być teraz zbawionych.
Jeśli zrozumiecie siłę ofiary i modlitwy, dzieci, nigdy nie przestaniecie się modlić.
Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zatwierdził zbawienie większości Ludzkości.
Oznacza to, że wielu się nawróci podczas Ostrzeżenia i ci, którzy nie mogli, będą zbawieni ze względu na moc modlitwy.
Nie znaczy to, że wszyscy będą zbawieni, ponieważ, niestety, nie będą.
Ci zatwardziali ludzie, którzy przede wszystkim są wierni szatanowi i nikczemne sekty w świecie będące pod władzą szatana, nie będą chcieli być zbawieni.
Zamiast tego wybiorą inny Raj. Raj jaki im wmówiono, miałby być poza tym, który Mój Ojciec obiecał Ludzkości.
Ten fałszywy Raj, w który wierzą satanistyczni naśladowcy bestii, nie istnieje.
Został on stworzony przez szatana w umysłach jego uczniów i jest po prostu iluzją. Właśnie tyle im obiecano.
Ciemne dusze wierzą w inny wszechświat, inny byt, w którym Bóg nie istnieje.
Wierzą w inne formy życia, inne stworzenia i pokojowy ustrój, a wszystko to w całości jest oparte na kłamstwie.
Nic z tego nie jest prawdziwe, dzieci. To nie istnieje i nie może istnieć, ponieważ nie zostało stworzone przez Mojego Ojca.
Bóg, Ojciec Wszechmogący, stworzył cały wszechświat - gwiazdy, planety i ziemię oraz wszystkie przestrzenie pomiędzy nimi.
Módlcie się za tych, którzy są zwolennikami takich kultów.
Módlcie się, żeby już więcej Moich dzieci z powodu odczuwanego bólu nie poszukiwało takich duchowych dróg wyjścia, które nie są od Boga.
Módlcie się teraz z dziękczynieniem za ten szczególny Dar, który Bóg Ojciec właśnie ofiaruje Ludzkości w tej Modlitwie Krucjaty (21)
Chwalimy Cię i dziękujemy Ci,
o Święty Boże, Wszechmogący, Stwórco Ludzkości, za miłość i współczucie, jakimi obdarzasz Ludzkość.
Dziękujemy za ten Dar Zbawienia, który ofiarowałeś Twoim biednym dzieciom.
Błagamy Cię, Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem
i o otwarcie ich serc na Prawdę ich Życia Wiecznego.
Amen.
Cieszcie się dzieci z tego wielkiego Daru.
Ale nadal macie jeszcze dużo do zrobienia, aby pomóc duszom tak wielu waszych braci i sióstr, którzy uparcie będą sprzeciwiać się Prawdzie Mojego Świętego Słowa.

Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel całej Ludzkości


24th January 2012, 16:55 - Good News - God, My Eternal Father, has sanctioned the salvation of much of mankind.

My dearly beloved daughter it is I, your Jesus, who comes to you today to give you the good news for the world.
Much prayer and suffering, offered up by my many chosen souls on earth, has meant that many more of God's children can now be saved.
If you understood the power of sacrifice and prayer, children, you would never stop praying. God, My Eternal Father, has sanctioned the salvation of much of mankind.
This means that many will convert during The Warning and those who don't may be saved because of the power of prayer.
It does not mean that all will be saved because, sadly, they won't.
Those hardened people, whose first allegiance is to satan and the evil sects he controls in the world, will not want to be saved.
Instead they will choose a different Paradise. A paradise they are led to believe exists outside of the one promised to mankind by My Father.
This false Paradise, which satanic followers of the beast believe in, does not exist.
It has been created by satan in the minds of his disciples and is simply an illusion. So much is promised. Dark souls believe in a different universe, a different entity, where God does not exist.
They believe in other life forms, other creatures and a peaceful regime all of which is based on a lie.
None of this is real children. It does not, nor cannot exist, because it was not created by My Father.
God the Almighty Father, created the entire universe - the stars, the planets and the earth as well as all the spaces in between.
Pray for those who follow such cults.
Pray that more of My children who, because they are in pain, do not seek out these spiritual outlets which are not from God.
Pray now in thanksgiving for this special gift which is now being offered to mankind by My Father, in this the Crusade Prayer number 21
"We praise you and thank you
Oh Holy God, the Almighty creator of mankind for the love and compassion you have for humanity We thank you for the gift of salvation you bestow on your poor children
We beg you O Lord to save those who follow the evil one
And that their hearts will be opened to the truth of their eternal life. Amen.
Rejoice children for this great gift.
But you have still much work to do to help souls as many of your brothers and sister will remain stubbornly opposed to the truth of My Holy word.
Your Beloved Jesus Saviour of all Mankind