Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.02.2012, 10:55 - Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane

Moja szczerze umiłowana córko, Twoja wierność wobec Mnie, jest codziennie poddawana próbie. Tak wielu próbowało powstrzymać cię od twojej pracy dla Mnie, jednak nie są w stanie tego zrobić, gdyż przyznano ci Świętą ochronę z Niebios. Ci, którzy próbują zadawać tobie ból, cierpienie i znieważają ciebie, zostaną ukarani. Nie będę tolerował takich zachowań.
Pamiętaj, zostało zapowiedziane, że żaden człowiek nie może powstrzymać ognia Ducha Świętego, który wyleje się na całą ludzkość z Moich najświętszych orędzi.
Dlatego proszę, abyś w dalszym ciągu ignorowała przeszkody stawiane przed tobą i lekceważyła nienawiść pochodzącą od szatana.
Reagowanie na nienawiść, rozprzestrzenia ją.
Zignorowanie jej uśmierca ją, ponieważ nie może ona znaleźć pożywienia potrzebnego do wzrostu i zaognienia się.
Teraz chcę wam powiedzieć, Moje dzieci, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Apokalipsy ujawniają się obecnie na świecie.
Moje dzieci nie mogą się bać, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą złagodzić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i odstępstwa od wiary.
Wybuchną wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystkie będą ze sobą powiązane.
Także Włochy będą cierpieć skutki, które są powiązane z powstaniem fałszywego proroka i jego wspólnika, antychrysta.
Módlcie się mocno za wszystkie kraje, aby nie zostały wciągnięte do światowej potęgi, która będzie miała władzę nad waszymi pieniędzmi. Ponieważ, jeśli im się powiedzie, będzie wam bardzo trudno.
Módlcie się do Boga Ojca, aby mógł zapobiec takim okrucieństwom.
Modlitwa za dusze innych uratuje wasze dusze. To wszystko, o co proszę. Modlitwa.
Módlcie się także o nawrócenie.
Już niedługo zrozumiesz to wszystko, Moja córko. Wszystko będzie dobrze, gdy po ostrzeżeniu nastąpi nawrócenie.
Idź teraz i powiedz Moim dzieciom, aby nigdy nie bały się głosić Mojego Słowa. Będę stał obok nich.
Jeśli są wyśmiewane, mogą być pewne prawdy Mojego Najświętszego Słowa.
Wasz ukochany Jezus


4th February 2012, 10:55 - Wars involving Iran, Israel, Egypt and Syria interlinked

My dearest beloved daughter, your loyalty to Me is tested every day. So many try to stop you in your Work for Me, yet they cannot do this because of the Holy protection afforded you from the Heavens. Those who try to inflict pain, suffering and abuse on you will be punished. I will not tolerate such action.
Remember, it has been foretold that no man can stop the Fire of the Holy Spirit, which will pour forth from My Most Holy Messages for the whole of mankind.
I ask, therefore, that you continue to ignore the obstacles placed before you and ignore the hatred for it comes from satan. Engage with hatred and it spreads.
Ignore it and it will die because it cannot find the nourishment it needs to grow and fester.
Now, I want you to tell My children that the events foretold in the Book of Revelation are now unfolding in the world.
My children, must not be frightened because their faith and their prayers will help dilute the effects of war, genocide, famine and apostasy.
Wars will emerge, which involve Iran, Israel, Egypt and Syria. All will become interlinked.
So too, will Italy suffer the fallout, which is connected to the rise of the false prophet and his partner the antichrist.
Pray hard that all countries are not drawn into a global power, which will control your money. For should they succeed, it will be very difficult.
Pray to God the Father, so that he can stave off such atrocities.
Prayer for the souls of others will save your own souls. That is all I ask. Prayer. Pray, too, for conversion.
It is not long now for all things to make sense, My daughter. All be well once conversion takes place after The Warning. Go now and tell my children never to fear when they proclaim My Word. I will be standing beside them.
If they are mocked, they can be sure of the Truth of this, My Most Moly Word. Your beloved Jesus