Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.02.2012, 16:00 - Kraje europejskie ulegną dyktaturze równej tej, jaka była za czasów Hitlera

Moja szczerze umiłowana córko, zamierzam ochronić jak najwięcej Moich wyznawców zanim wkrótce dłoń Mojego Ojca opadnie, by ukarać ludzkość za ich niegodziwości i zapobiec straszliwym zbrodniom popełnionym przez grzeszników, którzy chcą zniszczyć wiele narodów.
Każdy z was będzie chroniony, ale jesteście odpowiedzialni za innych.
Obserwujcie teraz jak kraje europejskie będą ulegać dyktaturze równej tej, która była za czasów Hitlera.
Plany przejęcia każdego kraju w Europie przez światową grupę są gotowe.
Babilon upadnie jak przepowiedziano.
Niedźwiedź i Smok pójdą na wojnę, tak jak prorokowano.
Rzym stanie się siedzibą złych rządów i dominacji.
Włochy rozpadną się.
Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu.
Wszystko to będzie się teraz objawiało światu.
Modlitwa może złagodzić cierpienie Moich biednych dzieci, które będą zmuszone żebrać o jedzenie, aby zaspokoić głód.
Będą oni traktowani jak dzieci, ale będą deptani, gdyż zostaną zniewoleni przez globalną grupę, która działa w parze z europejskimi przywódcami.
Wszyscy oni są zdrajcami nie tylko tych, którym służą, ale Boga, Ojca Wszechmogącego.
Jego Imię jest znienawidzone przez tę grupę, która zakazała oddawać Mu czci w ich krajach.
Z tego powodu będą oni cierpieć. Zostaną ukarani i pozbawieni możliwości realizacji ich niegodziwej misji.
Gniew Mojego Umiłowanego Ojca nasilił się teraz do niespotykanego do tej pory stopnia, z powodu zbliżającego się powstania wielkiego czerwonego smoka.
Tak wielka zagłada, dzieci.
Tak wielka żądza władzy i kontroli.
Tyle nienawiści do Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.
Czterej wysłannicy szatana zstąpili i pracują obecnie w tych grupach.
Ci nikczemni i potężni przywódcy są kontrolowani przez antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny. Antychryst prowadzi bardzo dużą organizację.
Są tak przebiegli, że niewielu zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę oni robią.
Moje dzieci, oni będą starali się przejąć władzę i będzie się wydawało, że wszystkie ich plany się realizują.
Ale właśnie wtedy wkroczy Mój Ojciec.
Biada tym, których dotknie gniew Mojego Ojca.
Nie będą nawet mieli możliwości zadrżeć przed Nim, jeśli natychmiast się nie nawrócą.
Dzieci, bardzo niewielu z was ma dostęp do prawdy, ponieważ wielu z tych ludzi sprawuje kontrolę nad tymi wiadomościami, które uważacie za prawdziwe.
Nie macie żadnych innych możliwości poznania tego, co się dzieje na świecie.
Te organizacje, które uważacie za rzetelne i troszczące się o narody są w rzeczywistości właśnie tymi grupami prowadzonymi przez antychrysta.
Te narody, które uważacie za nikczemne, są gnębione i traktowane jak pionki, ale światu ukazywane są jako nikczemne.
Nie zawsze wolno wierzyć wam w to, co wam przedstawiają w imię sprawiedliwości.
Módlcie się mocno za wszystkich waszych braci i siostry, którzy będą deptani przez tych ludzi.
Módlcie się, aby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o złagodzenie skutków planu, który jest sporządzany, aby znieść prawa do waszych pieniędzy, wyżywienia i prawo do praktykowania chrześcijaństwa i innych religii, które oddają cześć Mojemu Ojcu.
Wasz ukochany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości


18th February 2012, 16:00 - European countries will succumb to dictatorship no better than the days of Hitler

My dearly beloved daughter it is My intention to protect as many of My followers as the hand of My Father will descend shortly to punish mankind for their wickedness, and to prevent terrible atrocities from being committed by sinners who want to destroy many nations.
All of you will be protected but your responsibility is to the others.
Watch now as European countries succumb to dictatorship no better than the days of Hitler.
The plans are in place by the world group to take over each country in Europe. Babylon will topple as foretold.
The bear and the red dragon will go to war just as prophesised. Rome will become the seat of wicked rule and domination.
Italy will crumble.
Greece will be the catalyst which will provide the excuse to bring down Babylon.
All will now be revealed to the world.
Prayer can ease the torment of My poor children who will be forced to beg for the food they put in their mouths.
They will be treated as children but will be trodden upon as they become enslaved by the global group which works in tandem with European leaders.
They are traitors, all of them, not just to those they serve but to God, My Almighty Father. His name is hated by this group who have banned homage to Him in their countries.
For this they will suffer. They will be punished and prevented from fulfilling their wicked mission.
The anger of My Beloved Father has now reached unprecedented heights as the rise of the big red dragon is imminent. So much destruction children.
So much lust for power and control.
So much hatred for Me, their Divine Saviour.
Satan's four messengers have descended and work now within these groups.
Those wicked and powerful leaders are being controlled by the anti-christ who is now very active. The anti-christ runs a very large organisation.
So cunning are they that few realise what they really do.
My children they will try to take over and all their plans will seem to be unfolding.
But that is when, My Father, will intervene.
Woe to those who will face the anger of My Father.
They will not even be given the chance to tremble before Him if they do not repent immediately.
Very few of you, children, are being given the truth because many of these people control the news you believe to be the truth. You have no other means of knowing what is going on in the world.
For those you consider to be responsible organisations who care about nations are, in fact, the very groups run by the anti-christ.
The nations you consider to be wicked are being victimised and used as pawns so that they, instead, seem wicked to the outside world.
You must not always believe what is presented to you in the name of justice.
Pray hard for all your brothers and sisters who will be trampled upon by these people.
Pray that The Warning will delay their action and pray to dilute the impact of the plan being orchestrated to abolish your rights to your money, your food and your right to practice Christianity and other religions which honour My Father.
Your beloved Jesus Christ Saviour of mankind