Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.02.2012, 21:45 - Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby ukoić swoje dusze

Moja córko, tym Moim dzieciom powołanym, by głosić Moje Święte Słowo, żeby przygotować ziemię na Przyjście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa mówię.
Wy, Moje dzieci, którzy Mnie znacie, waszego ukochanego Ojca, musicie walczyć z pokusami stawianymi przed wami w każdej chwili dnia.
Zostaliście napełnieni Duchem Świętym poprzez szczególne błogosławieństwo dane światu przez Mojego Syna 10 maja 2011.
Musicie zrozumieć odpowiedzialność, przed którą teraz stoicie.
Ponieważ łączycie się w jedną armię, która utworzy zaczątek Mojej armii reszty na ziemi, będziecie atakowani ze wszystkich stron.
Wasza wiara i przywiązanie do Mnie, waszego ukochanego Ojca i Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną wystawione na próbę nie do zniesienia.
Będziecie musieli, podążając za Moim Synem, dźwigać ciężar Jego krzyża, a to nie będzie łatwe.
Będziecie pełni wątpliwości, cierpień wewnętrznych i prób, a niekiedy będziecie chcieli się odwrócić.
Wiele osób, którym ufacie, może próbować was zniechęcić.
Powiedzą wam, że to wszystko jest wytworem waszej wyobraźni, że cierpicie na urojenia, a wówczas będą z was szydzić, drwić i was odrzucą.
Może nawet okazać się, że ulegniecie kłamstwom i oszustwom, które będą właśnie miały na celu nakłonić was do odrzucenia tych orędzi.
Będzie to bowiem wymagało ogromnej wiary i odwagi, aby podjąć swój krzyż i iść za Moim Synem, aby pomóc przygotować ludzkość na Jego Chwalebny Powrót na ziemię.
Będziecie się potykać i zostaną zastawione na was pułapki.
Nigdy nie dajcie się sprowokować, gdy będziecie proszeni o osądzanie ludzi, którzy nie przyjmują tych orędzi.
Nigdy nie zwalczajcie drugiego człowieka, gdy bronicie Mojej Świętej Woli.
Miłujcie się wzajemnie.
Okażcie cierpliwość tym, którzy nie tylko szydzą i znajdują błędy w tych orędziach, ale także traktują was jako osoby godne pogardy.
Zachowajcie milczenie. Okażcie cierpliwość. Okażcie miłość tym, którzy twierdzą, że mówią w Moim Imieniu.
Nigdy nie osądzajcie innych w Moim Imieniu, gdyż nie macie do tego prawa.
Nigdy nie rzucajcie oszczerstw na innych w Moje Imię. Gdy tak robicie łamiecie Moje Przykazania.
Módlcie się za tych, którzy was ranią, nawet jeśli robią to w Moje Imię.
Dzieci, pragnę, abyście się zjednoczyli.
Odrzućcie wszystkie różnice na bok.
Biedne dusze, które potrzebują waszej troski, to nie te, które już są nawrócone, ale te, które w ogóle Mnie nie znają.
Módlcie się za wszystkie Moje dzieci, które nic o Mnie nie wiedzą.
Módlcie się również za tych, którzy Mnie znają, ale nie chcą uznać Mnie, ich Stwórcy, ich ukochanego Ojca, który kocha ich z czułością.
Pragnę zjednoczyć wszystkie Moje dzieci.
Zachęcam was do porzucenia całej waszej broni strachu, gniewu i zniecierpliwienia i abyście pozwolili Mi zabrać was w podróż do Raju.
Ta podróż będzie pełna udręczeń, ale miłość i pokój, które w końcu odnajdziecie będzie balsamem, którego tak bardzo potrzebujecie, aby ukoić swoje dusze.
Dzieci, ważny jest spokój.
Potrzebna jest cierpliwość.
Miłujcie się wzajemnie, jak również kochajcie tych, którzy was ranią lub obrażają, bo to jest konieczne, aby wejść do Królestwa Mojego Umiłowanego Syna w Nowym Niebie i Ziemi, w Raju, który tak dawno temu wam obiecałem.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


26th February 2012, 21:45 - God the Father: The balm you so desperately need to calm your souls

My daughter to those of My children called to proclaim My Holy Word to prepare the earth for the Coming of My beloved Son, Jesus Christ I have this to say.
You, My children, who know Me, your beloved Father, must fight against the temptations placed before you every minute of the day.
You have been filled with the Holy Spirit through a special blessing given to the world by My Son on 10th May 2011. You must understand the responsibilities you now face.
Because you are joining as one army, which will form the beginning of My remnant army on earth, you will be attacked on all sides.
Your faith and allegiance to Me, your beloved Father and My precious Son Jesus Christ will be tested beyond your endurance.
You will, by following My Son, have to bear the weight of His cross and this won't be easy.
You will be filled with doubts, interior sufferings and trials and, at times, you will want to turn your back.
Many people in whom you trust may try to discourage you.
You will be told that you are imagining things, that you suffer from delusions and then you will be mocked, sneered at and rejected.
You may even find that you will succumb to lies and deceit which will be designed to persuade you to reject these messages.
It will require tremendous faith and courage to take up your cross and follow My Son to help prepare humanity for His Glorious Return to earth.
You will be tripped and traps will be set.
Never fall into the trap of being asked to judge people if they don't accept these messages. Never fight another when defending My Holy Will.
Love each other.
Show patience to those who not only sneer and find fault with these messages but who pour scorn on you as a person. Remain silent. Show patience. Show love to those who profess to speak in My name.
Never judge another in My name for you do not have the authority.
Never slander another in My name. When you do this you break My Commandments. Pray for those who hurt you, even when it is in My name.
Children I need you to unite as one. Throw all your differences aside.
The poor souls who need your attention are not those who are already converted but those who do not know Me at all.
Pray now for all of My children who know nothing about Me.
Pray, too, for those who do know about Me but who refuse to acknowledge Me, their Creator, their beloved Father who loves them tenderly.
I wish to unite all of My children.
I urge you to drop all your weapons of fear, anger and impatience and allow Me to take you on the journey to Paradise.
This journey will be torturous but the love and peace you will find at the end will be the balm you so desperately need to calm your souls.
Calmness children is important.
Patience is needed.
Love for one another, including those who hurt or offend you, is essential in order to enter the Reign of My Beloved Son in the New Heaven and Earth in the Paradise I promised you so long ago.
Your Beloved Father God the Most High