Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.04.2012, 15:40 - Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotów wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron

Moja córko, te miesiące były trudnym czasem, nie tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich Moich ukochanych dzieci.
Jestem Ojcem Stworzenia i miłości, darzę każde Moje dziecko głębokim uczuciem, bez względu na to, jak Mnie obraża.
Potrzeba jeszcze tak wielu wysiłków, aby pomóc przygotować dusze na przyjście Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Znaczna część ludzkości cierpi obecnie z powodu prześladowań. Te prześladowania to nie tylko bieda i brak pieniędzy, ale głód ducha.
Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotów wysłać powtórnie Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron.
Tylko Ja wiem, kiedy to nastąpi. Nawet Mój Syn nie zna tej daty.
Mogę wam powiedzieć, że stanie się to wkrótce i że większość tego pokolenia, które żyje dziś na świecie, dożyje dnia powrotu Mojego Syna w wielkiej chwale.
Przygotowuję się teraz do zebrania wszystkich Moich dzieci, gdyż wyprowadzam je ze strasznej otchłani cierpienia, którą muszą znosić na tej pustyni.
Ta pustynia powstała z ręki Lucyfera i wszystkich jego upadłych aniołów, którzy włóczyli się po ziemi od upadku Adama i Ewy.
Dziś wiele z moich dzieci nie jest w stanie uwierzyć we Mnie, Boga ich Stwórcę i Ojca.
Pobłogosławiłem Moje dzieci inteligencją i niezależną wolną wolą, dlatego mogą według swego uznania decydować, w jaki sposób zechcą przeżyć swoje życie.
Aby przyprowadzić ich do Mojego Królestwa, dałem im Dziesięcioro Przykazań, które zostały odciśnięte w kamieniu.
One się nigdy nie zmieniły, a mimo to Moim dzieciom się wydaje, że są mądrzejsze niż w rzeczywistości są i wymyślają nowe interpretacje, które są w Moich oczach niedopuszczalne.
Ten czas końca panowania wszystkich wypędzonych demonów, które zalały ziemię, już prawie się wypełnił.
Wołam do wszystkich Moich dzieci, aby słuchały. Wasz czas na ziemi, takim jaki go znacie, dobiega końca.
Jednak czeka na was nowa ziemia, Nowy Raj.
Przekroczy on wszelkie wasze wyobrażenia i jest przygotowany od pewnego czasu z miłości do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
Wreszcie zjednoczę całą Moją drogą rodzinę i wszyscy będziemy żyć w zgodzie, pokoju, miłości i radości przez całą wieczność.
Dla was, którzy wzbraniacie się, by wejść do Nowego Raju, zrobię wszystko, co w Mojej mocy, aby powstrzymać was od odwrócenia się od dziedzictwa, do którego macie prawo.
Ze względu na dar waszej wolnej woli, którego nigdy wam nie odbiorę, wybór należy do was.
Wystarczy zmienić swoje myślenie i otworzyć serce.
Następnie musicie przybiec w Moje Ramiona, abym mógł zabrać was do domu.
Moim najdroższym i najbardziej upragnionym marzeniem jest to, aby zabrać wszystkie Moje kochane dzieci do domu, do właściwego miejsca, do którego należą.
Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy


28th April 2012, 15:40 - God the Father: As the Father of all humanity I am ready to send My Son to reclaim His rightful throne

My daughter these months have been a difficult time, not only for you, but for all of My beloved children.
I am the Father of Creation and love, with a deep passion for each child of mine, no matter how they offend Me.
There is so much preparation required to help prepare souls for the coming of My beloved Son Jesus Christ.
Much of humanity is suffering at this time because of persecution. This persecution not only consists of poverty and lack of money but hunger of spirit.
As the Father of all humanity I am ready to send My Son back to reclaim His rightful throne.
Only I know of this time. Not even My Son is aware of the date.
I can tell you it will be soon and that most of this generation, alive in the world today, will live for the day of My Son's return in great glory.
I now prepare to gather all of My children as I take them away from the terrible abyss of suffering they have had to endure in the wilderness.
This wilderness was created by the hand of Lucifer and all his fallen angels who have roamed the earth since the fall of Adam and Eve.
Today many of My children find it impossible to believe in Me, God their Creator and Father.
I have blessed My children with intelligence and an independent free will where they can choose whatever way they decide to live their lives.
To guide them towards My Kingdom I gave them the Ten Commandments which are cast in stone.
They have never changed, yet My children feel they were smarter than they are and created new meanings which are unacceptable to Me.
This time for the end of the reign of all of the demons cast out, and who flood the earth, is almost at an end.
I call out to all My children to listen. Your time on earth, as you know it, is drawing to an end. Yet there is a new earth, a New Paradise waiting for you.
It will surpass anything you could ever imagine and it has been prepared for some time with love for every single man, woman and child.
At last I will unite all of My precious family and we will all live in harmony, peace, love and joy for eternity.
For those who refuse to enter the New Paradise I will do everything in My Power to stop you from turning your back on the inheritance which is rightfully yours.
Because of the gift of your free will, which I will never take away from you, the choice is yours. All it takes is a turn of your head and the opening of your heart.
Then you must run into My arms so I can take you home.
This is My dearest and most treasured wish, to take all of My cherished children home to the rightful place to which they belong. Your Loving Father
God the Most High