Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.05.2012, 21:05 - Duch Święty zstąpi tej niedzieli. Drugie wylanie mocy Ducha Świętego

Moja szczerze umiłowana córko, jeśli w tej misji odczuwasz trudność w przekonywaniu wszystkich dzieci Bożych do uznania Powtórnego Przyjścia i przyjęcia tego jako dobrą nowinę dla wszystkich dzieci Bożych, to pamiętaj o tym.
Tak, jak każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca, tak też Światło Mojego Ojca w pewien sposób promieniuje z każdej duszy.
Spójrzcie w twarz każdemu, kogo spotkacie, a zobaczycie przebłysk Boga Ojca.
To może być tylko spojrzenie, uśmiech, gest lub serdeczność, ale coś jest.
Dobro jest w każdym człowieku, nawet w zatwardziałych grzesznikach. Niektórych ta dobroć całkowicie obejmuje i jak magnes przyciąga ludzi do osoby pobłogosławionych tym darem. W innych jest to płomyk, ale wszystkie oznaczają to samo.
Kiedy spojrzycie w oczy osobie, której zachowanie wobec innych jest okrutne, wciąż możecie zobaczyć promyk nadziei, ze względu na obecność Światła Boga. To jest Światło w duszach dzieci Bożych, które musi ponownie zapłonąć poprzez Moje orędzia miłości i nadziei. Im silniejsze Światło, tym bardziej oczyszcza osobę. Im więcej będzie ludzi oczyszczonych przez Światło Boga, tym bardziej będzie oczyszczona ziemia.
Kiedy Światło Boże staje się silniejsze w duszach wierzących, wtedy działanie zła maleje, ponieważ ciemność nie może znieść Światła.
Dlatego cały świat jest teraz obdarzany kolejnym wylaniem Ducha Świętego.
Jest to drugie wylanie mocy Ducha Świętego od dnia 10 maja 2011.
Poprzedza ono Moje Wielkie Miłosierdzie Boże i zapewni, że Światło utworzy nowe zrozumienie w duszach wiernych.
Ten Duch Święty zstąpi na cały świat tej niedzieli, 6 maja 2012 roku.
Wielu będzie czuć pokój i miłość. Wzywam wszystkich do modlitwy, by ten dar tak przeniknął ich dusze, aby poczuli miłość Boga i odpowiedzieli na Jego wezwanie.
Modlitwa Krucjaty (51) O dar Ducha Świętego
O przyjdź, Duchu Święty,
wylej dar miłości, mądrości i wiedzy
na moją pokorną duszę.
Napełnij mnie światłem prawdy,
abym mógł odróżnić prawdę Bożą
od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony.
Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść
płomień zrozumienia do tych, których spotykam.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Idźcie w Miłości, Świetle i Pokoju.
Spocznijcie i pozwólcie Mojemu Duchowi Świętemu zstąpić na was.
Kocham was.
Wasz Drogi Jezus


4th May 2012, 21:05 - Holy Spirit will descend this Sunday. The second outpouring by the power of the Holy Spirit

My dearly beloved daughter when you feel that this mission is difficult to convince all of God's children to acknowledge the Second Coming, and that it will be accepted as good news for all of God's children just remember this.
Just as every single person is made in the image of God My Eternal Father, so too does the Light of My Father shine in some way through every soul.
Look into the face of every one you meet and you will see a glimpse of God the Father. It may be just a look, a smile, a gesture or a tenderness but it is there.
There is good in everyone, even hardened sinners. In some this goodness is wholly enveloping and draws people towards the person blessed with this gift like a magnet. In others it is but a glimmer but present all the same.
When you look into the eyes of someone whose behaviour towards others is cruel you can still see a ray of hope because of the presence of the Light of God.
It is the Light in the souls of God's children that needs to re-kindled through My messages of love and hope. The stronger the Light the more purified the person.
The more people who are purified by the Light of God the more purified will be the earth.
As God's Light becomes stronger in the souls of believers then the work of evil will dwindle because darkness cannot abide the Light.
This is why, yet another outpouring of the Holy Spirit, is being bestowed all over the world now. This is the second outpouring by the power of the Holy Spirit since 10 May 2011.
It precedes My Great Divine Mercy and will ensure that the Light creates a new understanding in the souls of believers This Holy Spirit will descend upon the whole world this Sunday 6th May 2012.
Many will feel peace and love. I urge all to pray for this gift to drench their souls so that they will feel God's Love and respond to His call.
Crusade Prayer (51) For the Gift of the Holy Spirit
Oh come, Holy Spirit
Pour Your Gift of Love, Wisdom and Knowledge over my humble soul.
Fill me with the Light of Truth,
so that I can discern the truth of God
from the lies spread by Satan and his angels.
Help me to grasp the torch and spread
the flame of understanding to all those I meet through Christ, Our Lord, Amen.
Go in Love, Light and Peace.
Rest and allow My Holy Spirit to descend upon you. I love you.
Your Precious Jesus