Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.05.2012, 16:00 - Planują podstępnymi sposobami przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra

Cieszę się, że jesteś ze Mną. Ważne jest, aby teraz być blisko Mnie, Moja córko. Czas jest krótki i masz wiele do zrobienia.
Dzisiaj proszę Moich wyznawców, Moja najdroższa córko, aby mocno modlili się za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój Święty Sługa jest strasznie prześladowany za zamkniętymi drzwiami w Stolicy Apostolskiej.
Mówiłem wam wcześniej, że Grupy Masońskie, które trzymają Watykan od wewnątrz w żelaznym uścisku, chcą wydalić Mojego Ukochanego Papieża.
I planują podstępnymi sposobami przepędzić go z siedziby Piotra.
On, jak już mówiłem w przeszłości, będzie musiał uciekać, gdyż nie będzie miał już praktycznie wyboru.
Ten czas jest krótki. Musicie mocno modlić się, aby mógł on zostać jak najdłużej, ponieważ gdy tylko odejdzie, wówczas oszust, Fałszywy Prorok, zajmie jego miejsce.
Wylewam teraz łzy z powodu Mojego Ukochanego Kościoła na ziemi. Wszyscy Moi wyświęceni słudzy, którzy przyjmujecie Moje Święte Słowo, tak jak jest ono wam w tym czasie przekazywane, wysłuchajcie Mnie.
Musicie pozostać wierni Mszy Świętej i podtrzymywać codzienne Ofiary. Wkrótce będziecie zmuszeni do przełknięcia kłamstwa.
Codzienne Ofiary, dla uczczenia Mojego Ukrzyżowania oraz przemiana wina w Moją Krew i chleba w Moje Ciało, zostaną zmienione, przekręcone i będę szkalowany przez nowe przepisy wprowadzone przez Fałszywego Proroka.
Nigdy nie wolno wam przyjmować niczego, co nie jest Prawdą.
Nie wolno wam przyjmować herezji pochodzącej z wnętrza Mojej Stolicy Apostolskiej. Jeśli to zrobicie, odłączycie się ode Mnie.
Wielu z was będzie musiało składać ofiarę Mszy Świętej w ukryciu i będziecie potrzebować wielkiej odwagi, którą możecie otrzymać modląc się do Mnie i prosząc Mnie, abym was uczynił silnymi.
Rozpocznie się dokonywanie zmian w samej Świętej Eucharystii. Wkrótce zostaniecie poinformowani, że Komunia Święta, Moja Prawdziwa Obecność jest w rzeczywistości czymś innym.
Powiedzą wam, że ona oznacza coś zupełnie innego. Ale to jest straszne kłamstwo.
Najświętsza Eucharystia jest Moim Ciałem i Krwią danymi wam, abym mógł was wypełnić Moim Duchem Świętym i udzielić wam pokarmu jakiego potrzebują wasze dusze.
Kiedy nadejdzie czas, gdy wam, Moi Wyświęceni Słudzy zostaną przedstawione nowe, nowoczesne interpretacje, wtedy poznacie, że zanieczyszczenie już się rozpoczęło.
To właśnie wtedy będzie musieli się przygotować. Zbierzcie się i brońcie prawdy Mojego Ukrzyżowania. Nie akceptujcie kłamstw, zmian w Mszy Świętej i Świętej Eucharystii. Ponieważ, jeżeli to zrobicie, to wszystkie dzieci Boże utracą Moją Obecność.
Pójdźcie za Mną. To jest największe wyzwanie jakiemu kiedykolwiek musieliście stawić czoła, ale dam wam Łaski, by odróżnić prawdę od świętokradzkiego wymysłu, o przyjęcie którego zostaniecie poproszeni w Moje Święte Imię.
Musicie Mnie teraz prosić o pomoc tą Modlitwą Krucjaty (56). Dla kapłanów pragnących ochrony Przenajświętszej Eucharystii
O Drogi Ojcze, w imię Twojego Drogiego Syna,
który ofiarował siebie na Krzyżu za całą ludzkość,
pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie.
Osłoń mnie Przenajdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Ci w wierze, zaufaniu i czci przez resztę mojego życia.
Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani ofiarowania Świętej Eucharystii Twoim dzieciom.
Daj mi siłę do reprezentowania i karmienia Twoich owiec w sposób,
w jaki muszą być karmione Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.
Bądźcie świadomi tego, że codziennie idę z każdym z was, Moi Umiłowani, Wyświęceni Słudzy.
Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a będę trzymał was blisko Mojego Najświętszego Serca w czasach straszliwej udręki wewnątrz Kościoła katolickiego.
Wasz Ukochany Jezus


26th May 2012, 16:00 - They intend to oust Pope Benedict XVI from the Seat of Peter using devious means

I am delighted to have you back with Me. It is important to keep close to Me now My daughter. The time is short and you have much work to do.
Today I ask of My followers, My dearest daughter, to pray hard for My beloved Vicar Pope Benedict XVI . He, My Holy Servant is under terrible persecution behind closed doors in the Holy See.
I have told you before that the Masonic Groups who have a vice like grip inside The Vatican want My Beloved Pope out. And they intend to oust him from the Seat of Peter using devious means.
He will, as I have told you in the past, have to flee for he will have little choice.
This time is short. You must pray hard that he can stay as long as possible for as soon as he leaves, the imposter, the False Prophet, will take his place.
How My tears flow for My Beloved Church on earth at this time. All those sacred servants of mine, who accept My Holy Word, as it is given to you at this time, hear Me now.
You must remain faithful to the Holy Mass and uphold the daily Sacrifices. For very soon you will be forced to swallow a lie.
The daily Sacrifices, in honour of My Crucifixion and the change of the wine into My Blood and the Bread into My Body, will be changed, twisted and I will be vilified through new laws introduced by the False Prophet.
You must never accept anything that is not the Truth
.
You must never accept heresy from within the walls of My Holy See. If you do then you will remove yourself from Me.
Many of you will have to offer the Holy Mass in secret and you will need all the courage you can get by praying to Me and asking Me to make you strong.
The changes will begin in the Holy Eucharist itself. You will soon be told that Holy Communion, My True Presence is, in fact, something else.
You will be told it means different things. But this is a terrible lie.
The Holy Eucharist is My Body and Blood given to you to allow Me to fill you with My Holy Spirit, to give you the nourishment that you need for your souls.
When the time comes and you, My Sacred Servants, are presented with the new modern interpretation then you will know that the contamination has already started.
This is when you will need to prepare. Gather together and defend the Truth of My Crucifixion. Do not accept the lies, the changes in the Holy Mass and the Holy Eucharist. For if you do then My Presence will be lost to all of God's children.
Follow Me. This is the greatest challenge you will ever have to face but I will give you the Graces to discern the truth from the sacrilegious fiction you will be asked to accept in My Holy Name.
You must ask for My Help now through this Crusade Prayer (56). It is for Priests seeking Protection for the Holy Eucharist
O Dear Father, in the name of your Precious Son,
Who sacrificed Himself on the Cross for the whole of mankind Help me to stay true to the Truth
Cover me with the Precious Blood of Your Son and give me the
Graces to continue to serve You in faith, trust and honour for the rest of my ministry
Never let me stray from true meaning of the Sacrifice of the Holy Mass or the presentation of The Holy Eucharist to Your children.
Give me the strength to represent You and feed Your flock the way in which they must be fed with the Body, Blood, Soul and Divinity of Your Son, Jesus Christ, The Saviour of Mankind.
Amen.
Please know that I walk with each of you, My Beloved Sacred Servants, every day.
I hold you up. Lean on Me and I will keep you close to My Sacred Heart in these times of terrible torment within the Catholic Church.
Your Beloved Jesus