Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.05.2012, 17:42 - Modlitwy mogą zapobiec zbrodniom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych

Moja szczerze umiłowana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić w tym czasie Moje Święte Słowo.
Ci, którzy zostali wybrani do tej trudnej misji zapewnienia duszom całej ludzkości gotowość na Moje Powtórne Przyjście, są pouczeni, aby wołać do świata.
Wkrótce będą nawoływać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy ucierpią w nadchodzących wojnach.
Zbliża się czas wybuchu wojen i wiele niewinnych dusz zostanie ofiarami tego przepełnionego nienawiścią terroru wobec dzieci Bożych.
Wielu będzie rozdartych w różnych kierunkach z powodu tych wojen i sporo zamieszania powstanie na Bliskim Wschodzie.
Tak wiele małych wojen będzie się rozszerzać.
Tak wiele stron rozbitych na początku we wszystkich kierunkach, będzie scalać się jedynie do niewielkiej liczby stron.
Wtedy większe armie zaangażują się i przyłączy się wiele narodów.
Jak wiele wylewam łez z powodu tego strasznego zła spowodowanego wpływem szatana, który chce jak najszybciej zabić jak najwięcej ludzi.
Módlcie się, aby te wojny zostały osłabione.
Modlitwy mogą zapobiec zbrodniom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych.
Moja najdroższa córko, szatan zrobi w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Kościół katolicki, by was odrzucił i ogłosił te orędzia za herezję.
Musicie ignorować te ataki. Wszyscy ci, którzy podążają za Moim nauczaniem, muszą iść tylko za głosem swojego serca, gdyż wtedy łatwo rozpoznają prawdę.
Gdyby Moim prorokom nie dano łaski z Nieba, aby wytrzymać tego typu prześladowania, wówczas Moje Święte Słowo, Moje pouczenia do przygotowania wszystkich dzieci Bożych na Moje Powtórne Przyjście nie byłyby usłyszane.
Gdyby nie ta nieustępliwa wytrwałość wszystkich Bożych proroków i posłańców Boga od początku czasu, to dzieci Boże pozostałyby nieświadome.
Gdy posiadacie wiedzę, Moi drodzy wyznawcy, nigdy nie musicie się obawiać, gdyż jesteście na drodze prowadzącej do Życia Wiecznego. Każda inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was w kierunku pułapek zastawionych przez świat, nie doprowadzą was do Mnie.
Kiedy zaczną pojawiać się kłamstwa o Mojej Świętej Eucharystii, musicie być odważni i odejść.
Módlcie się o siłę, zdecydowanie i odwagę, by pójść za Mną ostatnią Drogą do Zbawienia.
Wasz ukochany Jezus


29th May 2012, 17:42 - Prayers can avert the atrocities being planned urging the use of nuclear bombs

My dearly beloved daughter My prophets, My messengers and all the true visionaries in the world are uniting in spirit to proclaim My Holy Word at this time.
Those chosen for the difficult mission, to ensure that the souls of the whole of humanity are prepared for My Second Coming, are being instructed to call out to the world.
They will soon urge for urgent prayer to help those who will suffer in the coming wars.
The time is near for wars to break out and many innocent souls will be the victims in these hate filled terrors against God's children.
Many will be torn in different directions in these wars and much confusion will exist in the Middle East.
So many little wars will escalate.
So many sides splintered in all directions at first, will merge into only a small number of sides. Then the larger armies will become involved with many nations joining in.
How My tears fall over this terrible evil led through the influence of Satan who wants to kill as many people as possible and as quickly as possible.
Pray for these wars to be diluted.
Pray that God's children, through their prayers, can avert the atrocities being planned urging the use of nuclear bombs.
My dearest daughter, Satan will do everything in his power at this time to encourage the Catholic Church to denounce you and to declare these messages heresy.
You must ignore these attacks. All those who follow My teachings need only follow their hearts for they will find it easy to discern the truth.
If My prophets were not given the graces from Heaven to withstand such persecution, then My Holy Word, My instructions to prepare all of God's children for My Second Coming would not be heard.
Were it not for the stubborn persistence of all God's prophets and God's messengers, from the beginning of time, then God's children would remain ignorant.
Once the knowledge is given to you, My precious followers, you must never be afraid for you are following the path to Eternal Life. Any other path, irrespective of the glorious, but worthless, temptations which pull you towards worldly trappings will not lead you to Me.
For if, and when, the lies about My Holy Eucharist begin to emerge you must be brave and walk away. Pray for strength, determination and courage to follow me on the final Path to Salvation.
Your beloved Jesus