Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.07.2012, 23:55 - Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić

Moja szczerze umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.
Moje Powtórne Przyjście jest wypełnieniem Nowego Przymierza.
Będzie stworzeniem doskonałego Raju, który Mój Umiłowany Ojciec uczynił z miłością dla Adama i Ewy. W tamtym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodzie z Wolą Bożą.
Czasy od Mojego Ukrzyżowania na Ziemi były bolesne dla ludzkości z powodu panowania szatana, który rządził Ziemią w tym okresie.
Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić.
Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Od tego czasu ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą Prawdę.
Inni, którzy z ociąganiem odpowiedzą na ten wielki cud, kiedy dowód zostanie im przedstawiony, zdążą się nawrócić. Oni też będą prosić o przebaczenie za swoje grzeszne życie.
Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie - końcowe oczyszczenie, gdy cała ludzkość będzie gotowa do wprowadzenia do idealnego Raju.
Jest to Raj zamieszkały pierwotnie przez Adama i Ewę. Dopiero wówczas zostanie spełniona Boska Wola Mojego Ojca, kiedy wszyscy ludzie będą się kochać i szanować Wolę Mojego Ojca, która w końcu zostanie wypełniona.
Zanim to wszystko się stanie będzie dużo sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, która wreszcie będzie się realizować.
Dzieci Boże będą odciągane w każdą stronę. Chociaż Duch Święty zostanie wylany na całym świecie podczas Ostrzeżenia, szatan zrobi wszystko, aby zatrzymać tę spowiedź powszechną.
On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem będzie przekonywanie wszystkich, że to się nie wydarzyło.
Tak więc wielu osobom będzie trudno otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan będzie krążył po ziemi.
Wolność nastąpi dopiero wtedy, gdy zostanie on wygnany.
Niestety, ci, którzy nie dostrzegą Prawdy, i którzy uparcie będą odmawiać przyjęcia Boga, nigdy nie ujrzą Raju.
Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.
Modlitwa Krucjaty (69) Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli
Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć.
Powstrzymaj szatana od odmawiania Twoim dzieciom prawa do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól, abyśmy poddali się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię, Drogi Ojcze, oczyść ziemię Twoim Miłosierdziem
i wypełnij nas Twoim Duchem Świętym.
Prowadź nas, abyśmy utworzyli Twoją Najświętszą Armię napełnioną mocą do wygnania bestii na zawsze. Amen.

Idźcie w pokoju.
Wasz Jezus


26th July 2012, 23:55 - The pact with Satan is almost over and two events must soon take place.

My dearly beloved daughter many people do not really understand the mystery of My Second Coming.
My Second Coming is the fulfilment of a New Covenant.
It will be the creation of the perfect Paradise which was lovingly brought to fruition for Adam and Eve by My Beloved Father. At that time all things on earth were in perfect harmony and according to the Will of God.
The time since My Crucifixion on earth has been painful for humanity because of the reign of Satan who has ruled the earth during this period.
The pact with Satan is almost over and two events must soon take place.
The redemption of the human race will occur during The Warning. From then onwards people, including those who are ignorant of the existence of God, will embrace the Truth.
Others who will respond slowly to this great miracle, when the proof will be presented to them, will convert in time. They too will seek forgiveness for their sinful lives.
Then comes the final stage, the sanctification - the final purification so that the whole of humanity is fit to enter the perfect Paradise.
This is the Paradise inhabited originally by Adam and Eve. It will only be then the Divine Will of My Father, where all people will love and respect the Will of My Father, is to be accomplished at last.
Before this all comes to pass there will be much opposition to the Will of My Father being finally realised.
God's children will be pulled in every direction. Although the Holy Spirit will be poured out over the whole world during The Warning, every effort will be made by Satan to stop this global confession.
He, and his wicked followers, are also preparing for The Warning. Their goal is to convince everyone that it did not happen.
So many people will find it difficult to openly accept God's love and the existence of the New Paradise as long as Satan walks the earth.
Freedom will only come when he is banished.
Sadly, those who will fail to see the Truth, and who will stubbornly refuse to accept God, will never see Paradise.
Please say this Crusade Prayer to accept the Divine Will of My Father. Crusade Prayer (69) Prayer to God the Father to accept His Divine Will God the Almighty Father I accept Your Divine Will
Help Your children to accept it
Stop Satan from denying Your children's right to their Father's inheritance
Never let us give up the fight for our inheritance in Paradise Hear our pleas to banish Satan and his fallen angels
I ask You Dear Father to cleanse the earth with Your Mercy and to cover us with Your Holy Spirit
Lead us to form your most Holy army, laden with the power to banish the beast forever. Amen.
Go in peace.
Your Jesus