Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.08.2012, 18:00 - Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem

Moja szczerze umiłowana córko, pamiętaj, że tak jak Ja cię pouczam, jak przygotować ludzkość do zbawienia, które prawowicie im się należy, tak też zły duch przygotowuje dusze.
Przygotowuje fałszywych proroków, aby oszukać dzieci Boże tak, żeby przyjęły one antychrysta jako swojego Pana Jezusa.
Tę niegodziwość trudno ci zrozumieć, ale z Darem czytania dusz, który ci dałem, będziesz wiedziała natychmiast, którzy są tymi fałszywymi prorokami.
Zawsze będą brali cię na cel, Moja córko, najbardziej przebiegłymi sposobami, gdyż będziesz ich przeciwnikiem numer jeden. Jednak ich kłamstwa tak sformułowane, aby wydały się Świętymi Słowami Boga, będą kryć największe kłamstwo ze wszystkich.
Będą twierdzić, że fałszywy prorok jest prawdziwym Papieżem.
Będą głosić, z początku subtelnie, że antychryst będzie Chrystusem Królem.
Kiedy zwiodą biedne dusze, że ich orędzia pochodzą od Boga, takie dusze nadal nic nie będą rozumieć.
Muszę ostrzec wszystkie dzieci Boże. Drugim razem nie przyjdę w ciele.
Nie ukażę się światu jako przywódca.
Ani nie będę tym razem dokonywał cudów, aby udowodnić wam, kim jestem, z wyjątkiem cudu Ostrzeżenia oraz cudu na niebie, które będzie widoczny w pewien czas po Ostrzeżeniu.
Antychryst będzie twierdził, że jest Mną. Jezusem Chrystusem. Ta obrzydliwość została przepowiedziana.
Komu uwierzyć, dzieci, to nie będzie łatwe zadanie, gdyż wielu przyjdzie w Moim Imieniu. Ale pamiętajcie o tym.
Zły duch, za pośrednictwem swoich fałszywych proroków, nigdy nie powie wam, abyście modlili się do Ducha Świętego czy przyjmowali Sakrament Świętej Eucharystii.
On nigdy nie przyzna, że Ja, Jezus, Syn Człowieczy przyszedłem jako Mesjasz w ciele, aby odkupić grzechy człowieka.
On nigdy nie poprosi ani nie zachęci do odmawiania Świętego Różańca czy okazania wierności Mojej ukochanej Matce.
Miejcie się na baczności. Czuwajcie i tylko podążajcie za Moimi wskazówkami.
Zły duch próbuje utworzyć armię wśród Moich wyznawców. Chociaż jego druga armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, to teraz obrał sobie za cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, gdyż chce ukryć swoje złe czyny za świętymi ludźmi.
Będzie on wykorzystywał ich miłość do Mnie jako tarczę, aby ukryć te kłamstwa, jakie chce narzucić światu.
Ufajcie Moim Słowom i nie odchodźcie od Prawdy, gdy jest wam przekazywana, przez te Moje Święte Orędzia dla świata w tym właśnie czasie.
Wasz Jezus


12th August 2012, 18:00 - The antichrist will claim he is Me, Jesus Christ.

My dearly beloved daughter know that just as I instruct you to prepare humanity for the salvation that is rightfully theirs so, too, does the evil one prepare souls.
He prepares false prophets to deceive God's children so that they will accept the antichrist as their Jesus.
This wickedness is difficult for you to comprehend but with the Gift I have given you to read souls you will know instantly who these false prophets are.
They will always target you My daughter in the most devious ways for you will be their number one adversary. Yet, their lies, couched in what will seem to be like the Holy Words of God, hide the biggest lie of all.
They will declare that the false prophet will be the true Pope.
They will declare, subtly at first, that the antichrist will be Christ the King.
When they seduce poor souls that their messages come from God, such souls will be none the wiser.
I must warn all of God's children. I will never come in the flesh the second time.
I will not appear in the world as a leader. Nor will I, this time, perform miracles to prove to you who I am other than the miracle of The Warning and the miracle in the sky, which will be seen some time after The Warning takes place.
The antichrist will claim he is Me. Jesus Christ. This abomination has been foretold.
Who to believe children is no easy task for many will come in My Name. But know this.
The evil one, through his false prophets, will never tell you to pray to the Holy Spirit or receive the Sacrament of the Holy Eucharist.
He will never admit that I, Jesus, the Son of Man came as the Messiah in the flesh to redeem man from sin. He will never ask or encourage you to say the Holy Rosary or show allegiance to My beloved Mother.
Be on your guard. Stay awake and only follow My instructions.
The evil one is trying to form an army amongst my followers. Although his other army is well established on earth he now targets those who believe in Me, your Jesus, because he wants to hide his evil deeds behind holy people.
He will use their love for Me as a shield to hide the lies he intends to inflict upon the world.
Trust in My Words and do not deviate from the Truth as it is being given to you, through these My Holy Messages to the world at this time.
Your Jesus