Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.10.2012, 16:20 - To trudny i samotny czas dla wielu wizjonerów i proroków, ponieważ każdy pracuje sam

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy mówię, że wysłałem Moich proroków na świat, oznacza to, że każdy z nich otrzymał odrębną misję. Nie ma nawet dwóch takich misji, które by się pokrywały.
Ty, Moja córko, jak już mówiłem, jesteś ostatnim prorokiem. Każdy, kto się teraz pojawia twierdząc, że głosi Moje Słowo, od czasu, gdy ty otrzymałaś orędzia, nie otrzymał tej władzy ode Mnie.
Wiele biednych dusz postanowiło zwrócić na siebie uwagę i w niektórych przypadkach szkodzą tym Świętym Orędziom przekazywanym światu, aby pomóc uratować Moje dusze.
Przychodzę błagać dzieci Boże, aby słuchały tego, co mam do powiedzenia, ale nie mogę zmusić ich, by Mnie słuchały.
Nigdy nie mogę rozkazać dzieciom Bożym, aby coś robiły, gdyż jest to niemożliwe, ponieważ otrzymały one Dar wolnej woli.
Proszę tylko, abyście otworzyli swoje serca i pozwolili wypełnić Moją Miłością wasze dusze. Chcę, abyście wszyscy, w tym ci, którzy popełniają złe czyny, wiedzieli, że was kocham. Dlatego wasze zbawienie jest Moim priorytetem. Tak czy inaczej, proroctwa przepowiedziane w Księdze Apokalipsy zaczęły się już spełniać.
Ci, którzy słuchają Moich wskazówek i odpowiadają na Moje wołanie, mogą uratować wiele dusz.
Moim pragnieniem jest to, aby każdy z was przyszedł do Mnie i miał udział w Królestwie Nowego Raju.
Nie potępiam zatwardziałych grzeszników ani nie proszę, abyście ich potępiali, bo nie macie do tego prawa. Kiedy potępiacie innych nie mówicie w Imię Boga. Jeśli zachęcacie kogoś, by osądzał innych ludzi potępiając ich, odrzucacie Mnie, waszego Jezusa.
Wzywam was wszystkich, abyście słuchali tylko jednego głosu w tym czasie. Skupcie się na tylko Moim Głosie, bo dzięki niemu uratujecie siebie, swoje rodziny, przyjaciół i bliźnich. Potrzeba teraz wszystkich modlitw, aby pomóc wam samym i waszym ukochanym, abyście się przygotowali do Spowiedzi przede Mną, do Ostrzeżenia.
Czas jest bliski.
Wasz Jezus


16th October 2012, 16:20 - It is a difficult and lonely time for the numerous seers and prophets because each one works alone

My dearly beloved daughter, when I say that I have sent My prophets into the world, this means that each one has been given a specific mission. No two missions cross over.
It is a difficult and lonely time for the numerous seers and prophets, because each one works alone. You, My daughter, as I have told you are the last prophet. Anyone who comes forth now, and claims to proclaim My Word, since you received your Messages, has not been given this authority by Me.
Many poor souls have decided to seek attention, and in some cases, to detract from these Holy Messages, given to the world to help save My souls.
I come to plead with God's children to listen to what I have to say, but I cannot force them to hear Me.
I can never command God's children to do something, for this is not possible, for they have been given the Gift of free will.
All I ask is that you open your hearts, and allow My Love to fill your souls. I want all of you, including those who commit evil acts, to know that I love you. As such, your salvation is My priority. Either way, the prophecies foretold in the Book of Revelation have commenced.
Those who listen to My instructions and respond to My call can salvage many souls.
My desire is that every one of you comes to Me and shares in the Kingdom of the New Paradise.
I do not condemn hardened sinners, nor do I ask you to condemn them, for this is not your right. If and when you condemn another, you do not speak in the Name of God. If you encourage others to judge other people, by condemning them, you reject Me, your Jesus.
I call on you all to listen to just one voice at this time. My Voice is all you must focus on, if you wish to save yourselves, your families, friends and neighbours. All prayers are now being sought to help you and your loved ones to prepare for My Confession, the Warning.
The time is close now.
Your Jesus