Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.10.2012, 11:06 - Będą poddawać w wątpliwość i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem strasznego błędu

Moja szczerze umiłowana córko, tak dużo pracy muszą wykonać Moi wyznawcy, aby oczyścić ziemię ze skażenia, które okrywa jak kocem wielu ludzi niewierzących w Boga.
Tak wielu błąka się po świecie bez celu. Są wyjałowieni z duchowych uczuć i nie mają pojęcia o miłości Boga. Są to dusze, za którymi tęsknię i których pragnę objąć Prawdą.
Wy, Moi wyznawcy, musicie iść do nich i powiedzieć im, że Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Mesjasz, wkrótce przyjdę. Muszą wiedzieć, że nie zostaną odrzuceni, bo to właśnie z powodu was, waszego pokolenia, teraz przychodzę.
Wielu innych, którzy są duchowo świadomi istnienia Boga będzie ciekawych, ale będą się zastanawiać czy przyjąć Moje orędzia.
Inni, którzy głoszą Moje Słowo i którzy są pobożnymi chrześcijanami będą ostrożni i z opóźnieniem będą przyjmować wszystko, co wam mówię.
Będą poddawać w wątpliwość i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem strasznego błędu. Obawiają się, aby nie zostać okłamanymi.
Wtedy duchowni w kościołach chrześcijańskich powstaną i odpowiedzą na Moje Wezwanie. Niektórzy zareagują szybko, bo będą czuć przypływ Mojej miłości w swoich żyłach, gdy będą czytać Moje orędzia.
Inni poczują natychmiastowe powołanie przez Mój Dar Ducha Świętego zawarty w Moim Świętym Słowie. Niektórzy z nich będą bardziej ostrożni niż inni, ale z czasem ich liczba wzrośnie do milionów.
To dlatego, Moi wyznawcy, musicie wytrwać. Z początku wielu będzie was odrzucać w Moje Imię, ale to się zmieni. Kiedy prawda będzie powszechnie znana i przyjmowana z zadowoleniem, będziecie poszukiwani. Moje Słowo będzie traktowane z miłością i szacunkiem, chociaż z tego powodu dusze te będą cierpieć.
Nie ma znaczenia, jak wielu będzie przeciwko Mnie, gdyż ta misja się powiedzie.
Znoście taki sprzeciw. Zaakceptujcie fakt, że z powodu tych Orędzi będą was spotykać zniewagi.
Tego należy się spodziewać, kiedy Słowo Boże wylewa się na ziemię. Ci, którzy są w ciemności nie przyjmą Mojego Słowa, gdyż to pokrzyżuje im życie.
To przewartościuje ich przekonania, ale oni nie chcą poczuć się zmuszeni, aby stawić temu czoła.
Aby przyjąć Moje Słowo musieliby zmienić swoje drogi. Niestety, nie chcą zmienić swojego postępowania, bo to ich nie interesuje.
Nie spocznę, dopóki nie otworzę ich oczu na Prawdę. Nie spodziewam się też po was, Moi uczniowie, że ustaniecie, dopóki tak wielu ludzi jak to tylko możliwe, nie połączy się w jedno w Oczach Boga.
Wasz Jezus


26th October 2012, 11:06 - They will question and analyse My Word for fear of making a terrible error

My dearly beloved daughter, so much work needs to be done by My followers to purge the earth of the infestation, which spreads, like a blanket, over many people who do not believe in God.
So many wander the world without any sense of direction. They are empty of spiritual feelings and are ignorant of the Love of God. They are the souls I yearn for, and for whom, I wish to embrace with the Truth.
You, My followers, must go to them and tell them that I, Jesus Christ, the Son of Man, The Messiah, will come soon. They must know that they will not be cast away, for it is because of you, of this generation, that I come at this time.
Many others, who are spiritually aware of the existence of God, will be curious, but hesitant, in accepting My Messages. Others, who proclaim My Word, and who are devout Christians, will be wary and slow to embrace all that I say.
They will question and analysis My Word for fear of making a terrible error. They are fearful of being fed a lie.
Then there will be the clergy in Christian churches who will rise and respond to My Call. Some will respond quickly, for they will feel My Love surge through their veins when they read My Messages.
Others will feel an instant calling through My Gift of the Holy Spirit, contained in My Holy Word. Some will be more cautious than others, but, in time, their numbers will increase to millions.
This is why you, My followers, must persevere. While many will reject you, in My Name, in the beginning, this will change. When the Truth is widely known and welcomed, you will be sought out. My Word will be treated with love and respect, although by doing so, these souls will suffer.
It does not matter how much opposition there will be against Me, for My Mission will not fail.
Endure such opposition. Accept the abuse, which will be meted out to you, because of these Messages.
This is to be expected, when the Word of God is poured over the earth. Those in darkness will not accept My Word, as it will disrupt their lives.
It will make them re-evaluate their beliefs, which they will not want to have to face.
To accept My Word would mean they would have to change their ways. They, sadly, have no desire to change their ways, for it does not appeal to them.
I will not rest until I open their eyes to the Truth. Nor, do I expect you, My disciples, to stop until as many people as possible unite, as one, in the Eyes of God.
Your Jesus