Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.11.2012, 23:50 - Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla istnienia Moich 12 apostołów

Moja szczerze umiłowana córko, wiele zniewag jest ciskanych we Mnie, Zbawiciela człowieka i są one ukryte pod zasłoną kłamstwa.
Szatan w tym czasie na całym świecie atakuje w szczególności chrześcijan. Czyni to w sposób najbardziej przebiegły. Przekonuje ich, że muszą być lojalni wobec swoich braci i sióstr zachęcając ich do uwierzenia w kłamstwa.
Ludzie ze swej natury mają w sobie opiekuńczość wynikającą z naturalnej miłości do innych. To jest dar od Boga. Szatan wykorzystuje to uczucie, by złapać człowieka w sieć fałszu, nad którą człowiek, ma niewielką kontrolę. Udaje mu się przekonać ludzi, by uwierzyli w prawa, które równają się ciężkim grzechom przeciw Bogu.
Poprzez wspieranie innych w dążeniu do wprowadzenia praw, tolerujących morderstwo, wojnę i bluźnierstwa przeciwko Bogu, wielu ludzi wierzy, że postępuje właściwie.
Jeśli wierzycie, że grzech jest możliwy do przyjęcia i że jest usprawiedliwiony ze względu na dobro innych, to oznacza, że już wpadliście w starannie przygotowaną pułapkę.
To nie przypadek, że mnożą się tłumaczenia mające na celu uzasadnienie rozdziału w Kościołach chrześcijańskich. To też nie przypadek, że przedstawia się wam w tym czasie wszelkie preteksty, abyście godzili się na aborcję.
Wszystkie narody są powiązane i wszelkie krzykliwe wystąpienia, aby wprowadzić aborcję, tolerować wojny i doprowadzić do zmian w Kościołach chrześcijańskich jest planowane przez jedną grupę. Grupa ta planuje te wydarzenia od wielu lat. Wiedzą dokładnie kim są i co robią. Są bardzo silni i niebezpieczni.
Przystańcie, popatrzcie i posłuchajcie, bowiem to właśnie teraz musicie przyjąć, że to co Ja wam mówię, mówię w Imieniu Boga. Wszystkie te potworne i odrażające działania przedstawiane wam jako obłudnie przymilne i wynikające z troski zmiany w waszym społeczeństwie zostały zaplanowane i skoordynowane w skali światowej przez grupę dwunastu.
Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla istnienia Moich 12 apostołów.
Przedstawią oni i będą wspierać antychrysta na świecie, tak jak Moich dwunastu apostołów przedstawiało Mnie publicznie podczas Mojego pobytu na ziemi.
Ich moc oznacza, że wszystkie potężne narody wspierają się wzajemnie w celu wprowadzenia grzesznych praw i zagwarantowania, że spotkają się one z aprobatą społeczną.
Jak mocno wy, Moi umiłowani uczniowie będziecie cierpieć z powodu waszego dostępu do Prawdy. Prawda otworzy wam oczy na zło wokół was. Nigdy nie bójcie się Prawdy. Dopiero wtedy, gdy ją zaakceptujecie, będzie ona mogła was ochronić od tych niegodziwych praw, czynów i działań.
Pamiętajcie, że te narody, które będą uczestniczyć we wprowadzeniu nikczemnych praw, podczas ostatecznego oczyszczenia ucierpią najbardziej.
Mogą oni sądzić, że są nieskazitelni, ale osiągną tylko jedno. Będzie to kara na tyle surowa, że nie będą w stanie się ukryć ani zakryć swoich twarzy, aby jej uniknąć. W pierwszym rzędzie, będą oni musieli odpowiedzieć za to przede Mną. Wielu, nawet wtedy, napluje Mi w Twarz. A potem dołączą do antychrysta, bestii i wszystkich tych upadłych aniołów skazani na wieczność w bólu.
Ja was teraz ostrzegam. Wy, którzy staracie się wprowadzić aborcję w swoich narodach, wy, którzy bezcześcicie Moje chrześcijańskie Kościoły i wy, którzy oddajecie cześć bestii, niewiele dni już wam pozostało.
Dla was nie będzie przyszłości, życia wiecznego, dostępu do Mojego Królestwa.
Wasz Jezus


20th November 2012, 23:50 - This group of twelve, representing powerful nations, is an affront to the existence of My 12 apostles

My dearly beloved daughter, many insults are being flung against Me, the Saviour of man, and they are disguised under a veil of deceit.
Satan has infested Christians, in particular, all over the world at this time. He does this in the most cunning way. He convinces them that they must show allegiance to their brothers and sister by getting them to believe in lies.
People, by their nature, have a caring side born of a natural love for others. This is a gift from God. Satan uses this emotion to draw man into a web of deceit over which he has little control. He manages to get them to believe in laws which amount to grave sins against God.
By supporting others in their quest to bring about laws, which condone murder, war and blasphemies against God, many people believe that they are doing the right thing.
When you believe that sin is acceptable and that it is justified, because it is for the good of others, you have fallen into a carefully orchestrated trap.
It is no coincidence that excuses for division in Christian Churches are mounting. It is no coincidence that any excuse to condone abortion is presented to you at this time.
Every nation is linked and every public outcry to introduce abortion, condone war and bring about changes in Christian Churches is being planned by one entity. This group has been planning these events for many years. They know exactly who they are and what they are doing. They are very powerful and dangerous.
Stop, watch and listen, for by now you must accept that what I tell you is in the Name of God. All these monstrous and repulsive actions, presented to you as plausible and caring changes in your society, have been planned and coordinated on a global basis by the group of twelve.
This group of twelve, representing powerful nations, is an affront to the existence of My twelve apostles.
They will present and support the antichrist in the world, just as My twelve apostles presented Me in public during My time on earth.
Their power means that each powerful nation supports each other to bring about sinful laws to ensure that they will be accepted.
How you, My beloved disciples, will suffer because of your access to the Truth. The Truth will open your eyes to the evil all around you. You must never fear the Truth. It is only when you accept it that it can protect you from these wicked laws, deeds and acts.
Know that those nations who partake in the introduction of wicked laws will suffer the most during the final purification.
They may believe that they are beyond reproach, but they will only succeed in achieving one thing. That will be a punishment, so severe, that they will not be able to hide or cover their faces to avoid it. They will, first of all, have to answer to Me. Many will spit, even then, in My Face. And then, they will join the antichrist, the beast and all those fallen angels for an eternity of pain.
I now warn you. To those of you who try to bring abortion into your nations; to those who defile My Christian Churches and to those who honour the beast; your days are few.
For you, there will be no future, no eternal life, no access to My Kingdom. Your Jesus