Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.12.2012, 17:40 - Płomień miłości gasi ogień nienawiści

Moja szczerze umiłowana córko, dopiero wtedy, gdy jesteś celem nienawiści, możesz naprawdę zrozumieć moc, jaką zły dysponuje nad ludzkością.
Nienawiść jest spowodowana przez szatana, który wykorzystuje ją, aby kusić ludzi do atakowania swoich braci i sióstr.
Nienawiść rodzi nienawiść, gdy jedna osoba nienawidzi drugą, to jest to zazwyczaj z powodu gniewu.
Gniew może wystąpić w wyniku różnicy zdań. Jeśli nie jest kontrolowany, może bardzo szybko przekształcić się w nienawiść.
Gdy ktoś atakuje inną osobę, organizację lub naród z powodu różnicy zdań, może to wywołać potok nienawiści w krótkim czasie.
Dlatego wzywam was wszystkich, którzy stali się celem takiego gniewu, aby zawsze zachowali godność. Nawet, gdy ktoś was obraża bezpośrednio lub za plecami, musicie uważać, aby nie dać się wciągnąć. Gdy tak zrobicie, będziecie mieli pokusę do grzechu.
Szatan pobudza ludzi do gniewu. Następnie wykorzystuje wasz gniew do wytworzenia gniewu w drugiej osobie, aż dojdzie do zaszczepienia nienawiści po obu stronach.
Zły duch pobudza do nienawiści, żeby przez nią tworzyć podziały.
Podział jest przeciwieństwem jedności. Jedność jest Darem danym od Boga. Kiedy ludzie są zjednoczeni jako jedno i szanują siebie nawzajem, obecna jest miłość. Miłość to Bóg, więc Bóg inspiruje tę jedność.
Szatan wykorzystuje nienawiść, aby powodować podziały między narodami, rozbicie małżeństw, morderstwa i żeby rozpleniał się niegodziwy występek. Gdy szatan zostanie pokonany, nienawiść zostanie ostatecznie usunięta i przestanie już istnieć na świecie.
Miłość może usuwać nienawiść. Kiedy jakaś osoba jest na was zła, musicie próbować odpowiedzieć z miłością. To może być bardzo trudne, ale z Moją pomocą, zauważycie, że nienawiść szybko zostanie osłabiona.
Płomień miłości gasi ogień nienawiści. Unicestwia ją. Miłość to Bóg, a ponieważ Bóg ma wielką Władzę nad bestią, to jest to rozwiązanie na odsunięcie bestii z waszego życia.
Potrzeba wielkiej odwagi, aby będąc ofiarą przeciwstawić się nienawiści. Jeśli zrobicie to, o co was proszę i wezwiecie Mnie, abym dał wam odwagę, to pokonacie nienawiść.
Wasz Jezus


2nd December 2012, 17:40 - The flame of love extinguishes the fire of hatred

My dearly beloved daughter, it is only when you are the target of hatred that you can truly understand the power, which the evil one has over humanity.
Hatred is caused by Satan who uses it to tempt people to turn on their fellow brothers and sisters. Hatred breeds hatred, when one person hates another and it is usually caused by anger.
Anger can come about as a result of a difference of opinion. Unless it is controlled, it can turn to hatred very quickly.
When someone attacks another person, an organisation or a nation, because of the difference of opinion, it can spark a torrent of hatred within a quick period of time.
This is why I urge all those who find themselves the target of such anger, to remain dignified at all times. Even when someone insults you, face to face or behind your back, you must be careful not to engage with them. When you do, you will be tempted to sin.
Satan encourages people to become angry. He then uses anger to create anger in the next person, and so it continues until hatred is instilled on both sides.
He, the evil one, inspires hatred so that he can cause division.
Division is the opposite to unity. Unity is a God given Grace. When people are united as one and respect each other, love is present. Love is God, so God has inspired this unity.
Satan uses hatred to cause nations to divide, marriages to break down, murders to take place and vicious crime to thrive. When Satan has been conquered, hatred will be finally banished and it won't exist in the world again.
Love can deplete hatred. When a person is angry towards you, you must try to respond with love. It may be very difficult for you to do this but, with My help, you will find that the hatred will be diluted quickly.
The flame of love extinguishes the fire of hatred. It cancels it out. Love is God and, as God has great Power over the beast, then this is the solution for driving the beast out of your lives.
It takes great courage to stand up, as victims, against hatred. If you do as I ask of you and call on Me to give you the courage, then you can defeat hatred.
Your Jesus