Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.01.2013, 15:10 - Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku

Moja szczerze umiłowana córko, czas na kolejny etap w Moim planie, aby przygotować świat na Nową Erę, Nowy Raj, Królestwo obiecane przeze Mnie, Syna Człowieczego.
Moja armia musi się teraz zebrać i połączyć w jedno w modlitwie do walki o dusze, która się teraz nasila. Plany nikczemnej grupy na światową skalę, aby usankcjonować wojny, morderstwa przez eutanazję i aborcję, nabierają rozpędu.
Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku. Dusze posiadające władzę, zwłaszcza te wewnątrz Kościołów chrześcijańskich, które tolerują grzech i próbują ustanawiać dla niego prawa, niech o tym wiedzą: Będziecie strasznie cierpieć. Ręka Mojego Ojca będzie interweniować i zniszczy wasz plan.
Każdemu mężczyźnie i kobiecie, którzy starają się wprowadzić prawa przeciwne Woli Boga, grożą straszne kary. Nie tylko zostaną oni powaleni, również ich narody zostaną ukarane.
Wystarczająco dużo znosił Mój Ojciec. Nie będzie dłużej tolerował takiej ingerencji w Jego Stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i każdy człowiek to zauważy.
Jakie to jest nikczemne. I jaka przebiegłość ma miejsce tam, gdzie ludzkość wprowadza straszne obrzydliwości, które obrażają Boga. Przez te czyny człowiek będzie musiał stanąć wobec gniewu Mojego Ojca. Modlitwa, dużo modlitwy może powstrzymać tę nieprawość. A z powodu waszych modlitw, Boskie Interwencje mające ukarać ludzkość, zostały opóźnione. Teraz te narody, których władcy są napędzani przez ducha zła, zostaną wymazane.
Moi ukochani wyznawcy, będziecie bardzo cierpieć, gdy będziecie świadkami aktów nieposłuszeństwa wobec Praw Boga. Nie możecie przestawać się modlić, aby złagodzić kary Mojego Ojca.
Teraz musicie zakładać jak najwięcej grup modlitewnych dla Mojej Krucjaty Modlitwy w każdym narodzie. W ten sposób będziecie mogli osłabić dzieło złej grupy.
Moja cierpliwość nigdy się nie skończy, ale człowiek z powodu swoich złych uczynków zostanie ukarany przed Moim Powtórnym Przyjściem. Ta kara została opóźniona na jakiś czas, lecz Mój Ojciec pozwoli na ekologiczne wstrząsy, by oczyścić dusze.
Oto ważna Litania pomagająca złagodzić karę Mojego Ojca.
Modlitwa Litanii (4) O złagodzenie kary Boga Ojca
O Boże Najwyższy
Błagamy Cię o miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.
Dziękujemy Ci za Dar ziemi.
Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.
Cenimy Dar życia.
Bronimy Daru życia.
Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.
Wychwalamy Twoją Boskość.
Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w niebie.
Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.
Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.
Przyjmujemy z radością Nowy Raj.
Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, w tym tych, które Cię dręczą i tych, które są dla Ciebie stracone.
Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.
Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.
Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.
Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.
Moja córko, ta Misja stanie się jeszcze trudniejsza, gdy nienawiść człowieka do człowieka będzie narastać i tworzyć podziały.
Wierni uczniowie Boży będą kuszeni, by ulegać grzechom, które będą się skrywać pod maską praw tolerancji. Musicie odeprzeć każdą próbę odciągnięcia was od Prawdy Mojego Nauczania. Gdy oddacie wszystkie swoje utrapienia w Moje Święte Dłonie, przekonacie się, że ta Misję ratowania dusz będzie o wiele łatwiejsza.
Wasz Jezus


12th January 2013, 15:10 - The plan to destroy the Catholic Church, from within its own ranks, is already underway

Saturday, January 12, 2013 15:10 hours
My dearly beloved daughter, this is the time for the next phase in My Plan to prepare the world for the New Era, the New Paradise, the Kingdom, promised by Me, the Son of Man.
My army must now gather and link as one in prayer, for the battle for souls has now intensified. The plans by the evil group, on a global scale, to legitimise wars, murder through euthanasia and abortion, is gathering momentum.
The plan to destroy the Catholic Church from within its own ranks is already underway. Those souls in positions of power, and especially those within Christian Churches, who condone sin and try to legislate for it, know this. You will suffer terribly. The Hand of My Father will intervene and destroy your plan.
For every man and woman who tries to bring in laws against the Will of God, they will face a terrible chastisement. Not only will they be struck down, their own nations will also be chastised.
Enough has been endured by My Father. He will no longer tolerate such interference in His Creation. The earth will be shaken and not one man will fail to notice.
What wickedness there is. And what cunning is in place, where terrible abominations are being introduced by humanity, which insult God. By these acts, man will have to face the Wrath of My Father. Prayer, and much of it, can halt this wickedness. And it is because of your prayers that the Divine Interventions, to punish mankind, have been delayed. Now those nations, whose rulers are driven by the spirit of evil, will be wiped out.
My beloved followers, you will suffer greatly as you witness the acts of disobedience against the Laws of God. You must keep praying in order to mitigate the punishments by My Father.
Now, you must set up as many prayer groups for My Crusade of Prayers as possible in every nation. By doing this you will allay the work of the evil group.
My patience is never ending, but man will be punished, before My Second Coming, for his wicked deeds. This punishment has been delayed for some time, but My Father will permit ecological upheavals, in order to purify souls.
Here is an important Litany to help mitigate the punishment by My Father.
Litany Prayer (4) to mitigate punishment by God the Father
O God the Most High.
We beg You for Mercy for the sins of Your children. We thank You for the Gift of the earth.
We thank You for the Gift of human life. We treasure the Gift of life.
We uphold the Gift of life.
We thank You for the Gift of Your Son, Jesus Christ. We thank You for the Gift of Redemption.
We praise Your Divinity.
We surrender, completely, before You, so that Your Holy Will can be completed, on earth, as it is in Heaven. We thank You for the Gift of the Illumination of Conscience.
We thank You for the promise of eternal life. We welcome the New Paradise.
We beg You to save all souls, including those who torment You and those who are lost to You. We thank You for the Love you show all Your children.
We thank You for the Gift of prophecy. We thank You for the Gift of prayer.
We ask You to grant us peace and salvation. Amen.
My daughter, this Mission will become even more difficult, as the hatred of man against man intensifies and divides.
God's loyal disciples will be tempted to give in to the sins, which will be disguised as the laws of tolerance. You must resist every attempt to turn your back on the Truth of My Teachings. When you leave all your trials in My Holy Hands, you will find this Mission to save souls, much easier.
Your Jesus