Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.01.2013, 10:10 - To właśnie Misje prawdziwych proroków wywołują oburzenie

Moja szczerze umiłowana córko, Moim największym pragnieniem jest zobaczyć niewierzących czytających Moje Święte Słowo. Nawet gdyby trwało to zaledwie kilka minut, byliby skłonni powracać ponownie do Mojego Pisma.
Szatan jest nieznany niewierzącym, ponieważ oszukuje on świat, by uwierzył, że ani on, ani jego demony, upadłe anioły nie istnieją i dzięki temu właśnie mogą oni krążyć po tym świecie swobodnie szukając schronienia w sercach i ciałach ludzi. Dopiero, gdy człowiek zaakceptuje istnienie zła na świecie, prawdziwie otworzy swój umysł, aby uznać istnienie Boga.
Kiedy złe duchy się błąkają, szukają miejsc, gdzie łatwo mogliby wejść do duszy. Gdy znajdą się w duszy, bardzo trudno się ich pozbyć. Trzymają się tych biednych dusz, które nie mają wiary ani nie ufają Bogu. W podobny sposób atakują Moich wyznawców i tylko ich modlitwy mogą zapewnić im ochronę. Kiedy prorok zostanie wysłany do świata, szatan i jego demony użyją wszelkich nadzwyczajnych metod, by walczyć z Darem Proroctwa.
Ty, Moja córko, jesteś ze wszystkich stron atakowana przez szatana. Przybierają one różne formy. Ludzie, którzy odpowiadają na Moje orędzia również będą dręczeni. Zły duch początkowo zasieje w ich sercach wątpliwości, a potem wywoła w duszach niepokój. To doprowadzi ich do poddawania w wątpliwość i sprzeciwiania się Moim Orędziom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść.
Wiele dusz z którymi jesteście związani, w sposób przez nich nieuświadomiony będą nieustannie kuszone, aby was zdradzić. Pojawią się jacyś nieznajomi i powiedzą wam, że oni również są prorokami. Niektóre z tych dusz, które przyszły do was od początku tej Misji pod pretekstem, że również są Moimi prorokami ze szczególnymi darami ode Mnie, a okłamywali was, są waszymi największymi wrogami. Są oni zaatakowani przez złe duchy i wielu, niestety, nie uświadamia sobie tego. Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyliście, a którzy was zdradzili, również zostali powstrzymani od swoich obowiązków względem Mnie z powodu ducha zazdrości.
Jest bardzo niewielu tych, którym można ufać w pracy z Moimi prorokami, dlatego prawdziwi prorocy muszą pracować sami, tylko z garstką ludzi, którym mogą zaufać. Wy, Moi wyznawcy, nigdy nie możecie się czuć zranieni ani obrażeni, gdy nie pozwalam Mojemu prorokowi spotykać się z wami czy uczestniczyć w wydarzeniach publicznych.
Ponieważ Maria jest prorokiem końca czasu, nie mogę pozwolić na rozproszenia. Potrzebuję całego jej czasu i oddania. To Ja, Jezus Chrystus będę was prowadził w waszych modlitwach i przez Moje Grupy Modlitewne. Nigdy nie lekceważcie złego ducha, który wywołuje wątpliwości i kłótnie pośród was wraz z pokusą odejścia.
Rozpoznajcie tego przyczyny. To właśnie przez szatana toczy się w tym czasie największa wojna. To właśnie Misje prawdziwych proroków wywołują oburzenie. To Ja, Jezus, jestem Tym, Który prowadzi walkę przeciw złemu duchowi i to Ja będę Tym, który ją wygra.
Wasz Ukochany Jezus


20th January 2013, 10:10 - It is the Missions of the true prophets, which cause outrage

My dearly beloved daughter, it is My greatest wish to see unbelievers read My Holy Word. Even, were it only for just a few minutes, they would be tempted to come back to My Script, again and again.
Because Satan deceives the world into believing he does not exist, or that his demons, the fallen angels, do not roam the world freely, seeking refuge in the hearts and bodies of people, he is unknown to unbelievers. It is only when man accepts the existence of evil in the world, will he truly open his mind to accept the Existence of God.
When evil spirits wander, they seek out places where they can easily enter a soul. Once within the soul, they are very difficult to get rid of. They cling to those poor souls who have no faith or trust in God. They attack My followers in similar ways and only their prayers can offer them protection. When a prophet has been sent into the world, Satan and his demons will go to extraordinary lengths to fight the Gift of Prophecy.
You, My daughter, are surrounded by the attacks of Satan. This takes many forms. People who respond to My Messages will be tormented, also. Doubts will, firstly, be planted within their hearts by the spirit of evil who will then create anxiety within the soul. This will lead them to question and challenge My Messages until their doubts turn into hatred.
Many souls you associate with, unbeknown to them, will be tempted, constantly, to betray you. Some strangers will come up and say to you that they also are prophets. Some of those souls, who came to you since the start of this Mission, in the pretence that they were also prophets of Mine with special gifts from Me and lied to you, are your worst enemies. They are infested by evil spirits and many, sadly, do not realise this. Those sacred servants of Mine, to whom you confided and who betrayed you, were also stopped from doing their duty to Me, because of the spirit of jealousy.
There are very few who can be trusted to work with My prophets, which is why the genuine ones have to work alone, with just a handful of people they can trust. You, My followers, must never feel hurt or insulted when I will not permit My prophet to meet you, or participate in public events.
As the end time prophet, I cannot permit diversions. I need all of Maria's time and devotion. It will be I, Jesus Christ, Who will guide you in your prayers, and through My Prayer Groups. Never underestimate the spirit of evil, which creates doubts and arguments amongst you, along with the temptation to walk away.
Recognise the reasons for this. It is because Satan's biggest war is being waged in this time. It is the Missions of the true prophets, which cause outrage. It is I, Jesus, Who leads the battle against the evil one and it is I Who will win it.
Your Beloved Jesus