Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


11.02.2013, 12:30 - Wielu uważa, że Piekło jest tylko Miejscem wziętym z Folkloru

Moja szczerze umiłowana córko, pragnieniem Mojego Serca jest ratowanie od tortur piekła tych ludzi, którzy popełnili straszny grzech.
Ponieważ popełnienie każdego śmiertelnego grzechu, powoduje ból ognia, który rozrywa duszę, jakby była z ciała. Okrzyki bólu i przerażenia takich dusz, gdy są wciągane w głąb Piekła, łamią Moje Najświętsze Serce.
Moje Serce jest przebijane i czuję straszny ból z powodu tych biednych dusz. Wielu ludzi, którzy żyją w tym czasie na ziemi jest w strasznym niebezpieczeństwie. Jest tak dlatego, że tak wielu uważa grzech śmiertelny jedynie za mało ważny błąd i w konsekwencji go usprawiedliwiają. I nadal idą drogą samozagłady. Chyba, żeby mogli ujrzeć jak będą cierpieć jako potępieni płonąc w męczarniach przez wieczność, z powodu poważnych błędów, które teraz popełniają.
Tak niewielu ludzi wierzy w istnienie Piekła. Wielu uważa, że Piekło jest tylko miejscem wziętym z folkloru. Tak wielu nie wierzy, że Bóg pozwolił na istnieje takiego miejsca, i że wszystkie grzechy, bez względu na to, jak poważne, są odpuszczane. Za popełnianie takich błędów winię te wyświęcone sługi, którzy przez dziesięciolecia, ulegali presji świeckiego świata. To oszustwo oznacza utratę miliardów dusz. I mimo, że jest już za późno dla takich dusz, to jest jeszcze czas na uratowanie tych, którzy dziś są oznaczeni plamą grzechu śmiertelnego.
Musicie się modlić, aby te osoby mogły zostać ochronione przed złym urokiem szatana, który cieszy się na myśl o ich losie. Moje Światło może wylać się na nich i wyleje się wtedy, gdy otworzą oczy na prawdę o grzechu. Mimo, że dręczą Mnie swoją niegodziwością, niejeden z nich nie niepokoi się ani nie rozpacza z powodu swoich grzechów. A wielu, choć zna przyczynę swojego wewnętrznego niepokoju, nic z tym nie robi i nadal toleruje swoje grzechy usprawiedliwiając je. Niektórzy robią tak dlatego, że są otoczeni przez ciemności kłamstw, które zostały osadzone w ich kulturze. Takie kłamstwa wspierają akceptację grzechu.
Pomóżcie Mi uratować ich tą Litanią
Modlitwa Litanii Jezus do Ludzkości (5) O Uratowanie Tych, Którzy są w Grzechu Śmiertelnym
"Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia Piekła.
Wybacz sczerniałym duszom.

Pomóż im Cię zobaczyć.
Podnieś ich z ciemności.
Otwórz ich oczy.
Otwórz ich serca.
Pokaż im Prawdę.
Ratuj ich.
Pomóż im słuchać.
Uwolnij ich od pychy, zazdrości i pożądania.
Ochroń ich przed złem.
Wysłuchaj ich próśb o pomoc.
Chwyć ich za ręce.
Przyciągnij ich do siebie.
Uratuj ich od oszustwa szatana. Amen."
Pomóżcie im, Moi wyznawcy, codziennie prosząc Mnie, abym im przebaczył te straszne obelgi, jakimi Mnie obrzucają.
Wasz Jezus


11th February 2013, 12:30 - Many believe Hell to be, merely, a Place from Folklore

My dearly beloved daughter, My Heart's desire is to save those people, who commit terrible sin, from the torture of Hell.
For every mortal sin committed, the pain of fire will tear the soul apart as if it were made of flesh. The cries of anguish and terror, from such souls, as they are pulled into the depths of Hell, break My Sacred Heart.
My Heart is cut and the terrible pain I feel is because of these poor souls. Many people alive on earth, at this time, are in terrible danger. This, because so many believe that mortal sin is merely a minor fault and as a result, justify it. And, then, they continue on a path of self-destruction. Unless they can see what grave errors they are making, they will suffer damnation, where they will burn in agony, for eternity.
So few people believe in the existence of Hell. Many believe Hell to be, merely, a place from folklore. So many do not believe that God would allow such a place to exist, and that all sins, no matter how bad, are forgiven. I blame this on the errors made by those sacred servants, who, over the decades, succumbed to the pressures of a secular world. This deception has meant the loss of billions and billions of souls. And, while it is too late for these souls, there is still time for those who are marked with the stain of mortal sin, today, to be salvaged.
You must pray that these people can be protected from the evil allure of Satan, who rejoices at the prospect of their
fate. My Light will and can only be poured over them when they open their eyes to the truth of sin. Although they torment Me with their wickedness, there is not one among them who does not feel discomfort, or despair, because of their sins. While many know the cause of such unrest, they will do nothing about it, as they continue to condone and justify their sins. Some do this because they are surrounded with the darkness of lies, which are embedded in their culture. Such lies promote the acceptance of sin.
Help Me to save them with this Litany
Jesus to Mankind Litany Prayer (5) For the Salvation of Those in Mortal Sin
"Jesus, save all sinners from the fires of Hell. Forgive blackened souls.
Help them to see You.
Lift them out of darkness.
Open their eyes.
Open their hearts.
Show them the Truth.
Save them.
Help them to listen.
Rid them of pride, lust and envy.
Protect them from evil.
Hear their pleas for help.
Grasp their hands.
Pull them towards You.
Save them from the deception of Satan. Amen."
Help them, My followers, by asking Me, daily, to forgive them, for the terrible insults they fling upon Me.
Your Jesus