Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.02.2013, 23:55 - Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią

Moja szczerze umiłowana córko, zesłałem Mojego Ducha Świętego, aby ochronił wszystkie dzieci Boże w tym czasie dokonywania wysiłku uwolnienia świata z ciemności zła.
Musicie mocno się modlić za wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy teraz popadną w stan dezorientacji. Będą w najbliższych paru tygodniach tak pogrążeni w smutku z powodu odejścia Mojego Świętego Wikariusza, że nie będą wiedzieli, dokąd się skierować.
Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią. Dam im Łaski, których będą potrzebowali do rozeznania Prawdy Mojego Nauczania. Wtedy rozpoznają podstęp, który ma być im przedstawiony.
Nigdy nie mogą we Mnie zwątpić. Muszą całkowicie Mi zaufać. Nigdy nie mogą porzucić Mojego Imienia i przez cały czas muszą być czujni.
Powiedz im, że darzę ich czułą miłością i że otrzymają szczególne Dary z Nieba. Te Dary przyniosą im pokój, nadzieję i odwagę w tych burzliwych czasach, które czekają Mój Święty Kościół na ziemi.
Wasz Jezus


28th February 2013, 23:55 - I ask all of My sacred servants to call on Me, their beloved Jesus, that I can cover them with My Precious Blood

My dearly beloved daughter, I have sent My Holy Spirit to cover all of God's children at this time in an effort to lift the darkness of evil in the world.
You must pray hard for all of My sacred servants at this time in the terrible state of confusion in which they find themselves. So sorrowful will they be, in the next few weeks because of the demise of My Holy Vicar, that they will not know where to turn.
I ask all of My sacred servants to call on Me, their beloved Jesus, that I can cover them with My Precious Blood. I will give them the Graces, which they will need to discern the Truth of My Teaching. Then they will recognize the deceit, which is to be presented to them.
They must never doubt Me. They must place all their trust in Me. They must never forsake My Name and they must keep alert at all times.
Tell them that I love them tenderly and that they will be given special Gifts from Heaven. These Gifts will bring them peace, hope and courage, in the turbulent times, which lie ahead within My Holy Church on earth.
Your Jesus