Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.06.2013, 16:48 - Wewnątrz Imperium Rzymskiego powstanie wielka obrzydliwość przeciwko Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak szedłem sam podczas powolnej i bolesnej wędrówki na Górę Kalwarię, tak też będzie szła Moja Armia Reszty.
Kiedy wchodziłem na to wzgórze tortury, byłem otoczony przez setki rzymskich żołnierzy, którzy nie dopuszczali tych, którzy stali wzdłuż drogi, a którzy chcieli Mnie pocieszyć. Mimo, że nie była konieczna tak wielka liczba żołnierzy do pilnowania zaledwie jednego człowieka, ale ich obecność była po to, by zademonstrować wiele rzeczy. Chcieli pokazać Moim wyznawcom i każdemu, który próbował rozpowszechniać Prawdę Mojego Nauczania, kto tam dowodzi. Ten akt agresji miał stanowić groźbę i zastraszenie dla tych, którzy ośmieliliby się okazać Mi wierność.
Żydzi zaparli się Mnie, a potem Mnie zdradzili. Rzymianie ukrzyżowali Mnie, i właśnie w Rzymie Mój Umiłowany apostoł Piotr został pouczony, aby utworzyć Mój Kościół na Ziemi, gdyż chciałem, żeby Mój Kościół został utworzony pośród tych, którzy Mnie prześladowali.
A teraz kiedy ma wkrótce nastąpić Moje Powtórne Przyjście, i gdy została odsłonięta Moja Ostatnia Misja związana z Powrotem, mająca na celu doprowadzenie ludzkości do ostatecznego zbawienia, które obiecałem, historia się powtórzy. Żydzi nadal będą Mnie odrzucali, aż do Ostrzeżenia. Wrogowie Boga wszędzie powstaną przeciwko Mnie. Ci, którzy Mnie kochają i ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, zdradzą Mnie.
Wewnątrz Imperium Rzymskiego powstanie wielka obrzydliwość przeciwko Mnie. Babilon, dom Imperium Rzymskiego i gdzie znajdują się narody, które porzuciły Boga na korzyść fałszywych bogów będzie siedzibą z której zostaną wyplute wszystkie kłamstwa.
Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, a w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. I znów będą one odpowiedzialne za ukrzyżowanie przed tym Wielkim Dniem. Przyniosą one ostateczną zniewagę, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało jest Moim Kościołem. Ci, którzy odłączają się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną, zdradzą Mnie i jeszcze będą mieli czelność powstać i oświadczyć, że pochodzą ode Mnie.
W tym dniu, gdy Jedna Nowa Światowa religia zostanie ogłoszona publicznie i zaaprobowana przez pewne odłamy wewnątrz Kościoła katolickiego, jak to zostało przepowiedziane, niebo ściemni się i wielki piorun uderzy w Ziemię. Będzie ponownie tak, jak było wtedy, gdy oddałem Moje ostatnie tchnienie na Krzyżu, kiedy Gniew Mojego Ojca spadł na Wzgórze Kalwarii. Kiedy tak się stanie i nastąpi znak, że Mój Jeden Prawdziwy Kościół został zabrany, a fałszywe pogańskie obrzydliwości go zastąpiły, musicie o tym wiedzieć. Wtedy właśnie wszędzie spadnie deszcz kar na ludzką rasę.
Wszelkie znaki będą dawane z Nieba, aby ostrzec, że policzone są dni tych, którzy są po stronie fałszywego proroka i jego wspólnika, antychrysta. Zostanie im pokazane jak to jest odczuwać Gniew Mojego Ojca. Wielu biskupów i księży zrozumie na tym etapie Prawdę i będą walczyli przeciwko tej niegodziwości. Oni Mnie nie opuszczą i będą prowadzili Mój Prawdziwy Kościół na Ziemi. Niestety, wielu z nich nie będzie miało odwagi, aby to zrobić i będą oni jak owce prowadzone na rzeź, ale pocieszę ich zapewnieniem, że nigdy ich nie opuszczę. Ześlę im wielką pomoc, a Moja Armia Reszty wzrośnie i będzie rozpowszechniać Ewangelię, kiedy wszędzie będą spychani na bok. Będą głosić kazania w każdym zakątku świata i będą nieustraszeni. Ich miłość do Mnie pokona dzieło antychrysta. Ich posłuszeństwo względem Mnie i ich odpowiedź na Moje Modlitwy Krucjaty uratują miliardy dusz.
A potem Mój Plan zostanie zakończony.
Wasz Jezus


15th June 2013, 16:48 - It will be within the Roman Empire that the great abomination will rise up against Me

My dearly beloved daughter, just as I walked alone during the slow and painful walk to the top of Mount Calvary, so too will walk My Remnant Army.
When I walked this torturous hill, I was surrounded by hundreds of Roman soldiers who blocked those along the path who wanted to give Me comfort.While it would not have been necessary for such large amounts of soldiers to guard just one man, their presence was to demonstrate a number of things. They wanted to show My followers and anyone who attempted to spread the Truth of My Teachings, who was in charge. This act of aggression was to threaten and bully those who dared to show allegiance to Me.
The Jews denied Me and then betrayed Me. The Romans crucified Me and it was in Rome that My beloved apostle Peter was instructed to form My Church on Earth, for I wished that My Church be formed amongst those who persecuted Me.
As My Second Coming is to take place soon and as My Final Mission to come back in order to bring humanity the final salvation I promised is unveiled, history will be repeated. The Jews will still deny Me, until The Warning takes place. The enemies of God will rise against Me, everywhere. Those who love Me and those who say that they represent Me will betray Me.
It will be within the Roman Empire that the great abomination will rise up against Me. Babylon, home of the Roman Empire and where the nations which have abandoned God in favour of false gods are located, will be the seat from which all lies will spew forth.
The beast with the ten horns is Europe and in Rome an army will rise up against Me. They will be responsible, yet again, for the crucifixion before the Great Day. They will bring about the final insult, when they crucify and destroy My Mystical Body on Earth. My Body is My Church. Those who separate from My Body, by choosing to follow a new doctrine, will betray Me and yet they will have the nerve to stand up and say that they come from Me.
On that day when the new One World religion is made known, which will be endorsed by sections within the Catholic Church, as foretold, the skies will darken and a great thunder will descend upon the Earth. It will be as it was the second I drew My last breath on the Cross, when the Anger of My Father was cast down upon the Hill of Calvary. When that happens and the sign that My One True Church has been taken away and a false pagan abomination has replaced it, you must know this. This is when the chastisements will rain down upon the human race, everywhere.
Every sign will be given from Heaven to warn those who side with the false prophet and his soon-to-be cohort, the antichrist, that their days will be numbered. They will be shown what it will be like to experience the Anger of My Father. Many bishops and priests will realise the Truth at that stage and will fight against this wickedness. They will not abandon Me and will continue to lead My True Church on Earth. Sadly, many will not have the courage to do this and they will be like lambs being led to the slaughter, but they will be comforted to know that I will never abandon them. I will send them much help and My Remnant Army will rise and spread the Gospels, when they will have been pushed to one side, everywhere. They will preach in every corner of the world and they will be fearless. Their love for Me will conquer the work of the antichrist. Their obedience to Me and their response to My Crusade Prayers will save billions of souls.
And then, My Plan will be completed. Your Jesus