Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

06.09.2013, 18:46 - Matka Zbawienia: Zostanie ogłoszona nowa, zaciekła wojna światowa

Moje drogie dziecko, z polecenia mojego Syna, Jezusa Chrystusa, muszę ujawnić, że wojny, które rozwiną się na Bliskim Wschodzie, będą stanowić zapowiedź wielkiej bitwy, ponieważ wtedy wybuchnie nowa, zaciekła wojna światowa.
Jak bardzo łamie to Najświętsze Serce mojego biednego, cierpiącego Syna. Rozszerzy się nienawiść, która przeniknie serca przywódców, obdarzonych przez zwykłych ludzi odpowiedzialnością za kierowanie ich krajami. Zdradzą oni własne narody. Miliony ludzi zginą i wiele krajów będzie brało w tym udział. Musicie wiedzieć, że dusze tych, którzy zostaną zamordowani, a którzy nie będą winni żadnej zbrodni zostaną zbawieni przez mojego Syna.
Szybkość tych wojen będzie narastać i jak tylko cztery części świata się zaangażują, zostanie ogłoszona Wielka Wojna. Niestety, zostanie użyta broń jądrowa i wielu będzie cierpiało. To będzie straszna wojna, ale nie potrwa długo.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie niewinne dusze i nadal odmawiajcie mój Najświętszy Różaniec trzy razy dziennie, w celu złagodzenia cierpienia spowodowanego III Wojną Światową.
Dziękuję ci, moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie. Wiedz, że w Niebie panuje w tym czasie wielki smutek, a ja z ciężkim sercem przynoszę wam przykrą wiadomość.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


6th September 2013, 18:46 - Mother of Salvation: A new, bitter world war will be declared

My dear child, I must, on the instructions of my Son, Jesus Christ, reveal that the wars, which will unfold now, in the Middle East, will herald the great battle, as a new, bitter world war will be declared.
How this breaks the Sacred Heart of my poor suffering Son. The hatred, which infuses the hearts of those leaders, entrusted with the responsibility of running their countries, by ordinary people, will spread. They will betray their own nations. Millions will be killed and many nations will be involved. You must know that the souls of those who will be murdered and who are innocent of any crime will be saved by my Son.
The speed of these wars will escalate and no sooner will four parts of the world become involved than the Great War will be announced. Sadly, nuclear weapons will be used and many will suffer. It will be a frightening war, but it will not last long.
Pray, pray, pray for all the innocent souls and continue to recite my Most Holy Rosary, three times a day, in order to ease the suffering, which will result because of World War III.
Thank you, my child, for responding to my call. Know that there is great sadness in Heaven at this time and it is with a heavy heart that I bring you this difficult news.
Your Mother Mother of Salvation