Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.10.2013, 20:38 - Każde nowe prawo, które wkrótce ma być wprowadzone przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, będzie szydzić z Prawdy ustanowionej przez Mojego Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby tylko więcej ludzi prawdziwie uwierzyło we Mnie, ich Jezusa, wtedy odnaleźliby oni pokój w swoich sercach. Gdzie nie ma ufności, jest strach. Strach uniemożliwia przenikanie miłości Boga do waszych dusz, a wtedy stajecie się więźniami. Jedynie Moje Światło może unieść ten ciężar.
Kiedy mówię wam Prawdę, robię to tylko dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy w końcu będziemy zjednoczeni. Nie bójcie się Prawdy. Moja Miłość napełni was odwagą i siłą, abyście stali niezachwianie i pozostali Mi wiernymi we wszystkim. Chronię tych wszystkich, którzy Mnie proszą, ale tylko te dusze, które poddają się Mi w pełni, nie odczuwają strachu.
Bestia będzie krył swoją niegodziwość pod maską czaru i nowoczesności i ukazywał się światu, jako motywowany humanitaryzmem, miłością i "troską o ubogich". Ani przez chwilę nie sądźcie, że uczniowie szatana kiedykolwiek pokażą swoje prawdziwe oblicze. Wszystkie kłamstwa przedstawiane po to, aby zastąpić Prawdę, będą wydawały się logiczne i dla wspólnego dobra wszystkich. Każde nowe prawo, które wkrótce ma być wprowadzone przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, będzie drwić z Prawdy ustanowionej przez Mojego Ojca podanej Mojżeszowi w Dekalogu. Wszystkie, choćby nie wiem jak subtelne gesty, zostaną tak obmyślone, aby obrażać Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Oszust poprzez swoje sługi nie potrafi powstrzymać się przed tym, by nie szydzić ze Mnie, gdyż on Mnie nienawidzi. Będzie on znieważał każde naczynie w Moim Kościele poprzez działania, słowa i dodawanie symboli satanistycznych. Tylko ci, którzy znają Prawdę dostrzegą te obrzydliwości i dokładnie zrozumieją, co te gesty naprawdę oznaczają.
Moc szatana może mylić, rozpraszać i dręczyć Moich uczniów. Szatan nigdy nie zostawi was w spokoju, zwłaszcza gdy dajecie świadectwo Prawdzie.
Ale pamiętajcie o tym - można go pokonać, kiedy Mi całkowicie zaufacie. Kiedy zrezygnujecie z siebie wobec Mnie, on nie będzie miał możliwości wpływania na waszą wiarę we Mnie. Szatan jest skończony. Jego panowanie, choć bolesne dla ludzkości, jest na ukończeniu. Jego ostatecznej zniewagi wobec Mnie dokona antychryst, który będzie Mnie naśladował, by doprowadzić świat do uwierzenia, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem przybywającym, by uratować świat.
Znając Prawdę, będziecie w stanie oprzeć się tej pokusie. Jeśli będziecie niewzruszenie trwali przy Prawdzie zawartej w Najświętszej Biblii, będziecie uratowani.
Ostateczny atak będzie szybki, a potem pokażę światu Prawdę i tylko ci, którzy są pełni nienawiści do Mnie, będą temu zaprzeczać. Nie bójcie się, ponieważ Ja Jestem jedynym Zbawicielem ludzkości. Tylko Moja Miłość was podtrzyma. Martwcie się tylko o te biedne dusze, które będą pluły na Mnie, gdy ostatecznie wyciągnę do nich Rękę, by zabrać je do Nowego Raju.
Wasz Jezus


17th October 2013, 20:38 - Every new law, soon to be introduced by enemies within My Church, will mock the Truth laid down by My Father

My dearly beloved daughter, if only more people would believe truly in Me, their Jesus, then they would find peace in their hearts. Where there is no trust, there is fear. Fear prevents the Love of God from penetrating your soul and then you become a prisoner. Nothing, only My Light, will lift the burden.
When I tell you the Truth, I do this only because I love you and yearn for the day when we will be united, finally. Do not fear the Truth. My Love will fill you with the courage and the strength to stand firm and remain true to Me in all things. I protect all of those of you who ask Me, but it is only the souls who abandon themselves fully to Me, who will have no fear.
The wickedness of the beast will be disguised as charming and modern and it will be revealed to all behind the veneer of humanitarianism, charity and 'care for the poor'. Do not believe, for one minute, that Satan's disciples will ever show you their true colours. Every lie presented, to replace the Truth, will appear to be logical and for the common good of all. Every new law, soon to be introduced by enemies within My Church, will mock the Truth laid down by My Father in the Ten Commandments, given to Moses. Every gesture, subtle though it may be, will be designed to insult Me, Jesus Christ, the Son of Man. The deceiver, through his servants, cannot resist mocking Me, for he hates Me. He will insult every vessel in My Church through actions, words and the addition of Satanic symbols. Only those who know the Truth will see these abominations and understand exactly what such gestures really mean.
The power of Satan can confuse, distract and torment My disciples. He, Satan, will never leave you alone, especially when you bear witness to the Truth. But know this - he can be overcome when you trust in Me completely. When you abandon yourselves before Me, he will not be given the power to influence your faith in Me. He, Satan, is finished. His reign, painful though it was for humanity, is at an end. His final insult before Me will be carried out through the antichrist, who will imitate Me and fool the world into believing that he is Me, Jesus Christ, and that he has come to save the world.
When you know the Truth, you will be able to withstand this temptation. When you remain firm to the Truth, contained in the Most Holy Bible, you will be saved.
The final attack will be swift and then I will show the world the Truth and only those who are full of hatred for Me will deny it. Do not fear, for I Am the only Saviour of humanity. Only My Love will sustain you. Fear only for those poor souls who will spit at Me as I reach out, finally, to take them into the New Paradise.
Your Jesus